Comparteix:

Accés titulacions Màster - Preinscripció

L'ESEIAAT disposa d'una amplia oferta formativa de Màsters Universitaris oficials, adaptats al sistema universitari europeu (EESS). Estan avalats per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que n'asseguren l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.


Aquests Màsters són:

* Preinscripció només setembre

L'ESEIAAT també compta amb les següents dobles titulacions amb Universitats Nacionals i Internacionals.

L'estudiantat que vulgui accedir aaquesta modalitat d'ensenyament, haurà de fer preinscripció al primer Màster i destacar en l'apartat MOTIVACIÓ del portal de preinscripció, quina opció és la desitjada.


Terminis de Preinscripció: Podeu consultar-ho en l'apartat "calendari de preinscripció" d'aquesta pàgina

Per accedir als estudis de Màster Universitari en l'ESEIAAT cal fer la preinscripció a través del Sistema d'Admissió estudis UPC dins dels terminis establert en el calendari de preinscripció de l'ESEIAAT. (Podeu consultar els períodes en l'apartat calendari de preinscripció d'aquesta pàgina). Aquest tràmit comporta el pagament d'una taxa 30,21€ (no reemborsable).


La documentació requerida en el portal de preinscripció s'ha pujar en format PDF i s'ha d'entregar a l'ESEIAAT el dia de la matrícula. La documentació a presentar, que ha de ser-ne original i oficial, dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol que dóna accés al màster universitari.


La Comissió Acadèmica dels màsters universitaris estableix el procés de selecció, valida i accepta les preinscripcions rebudes. L'estat de les preinscripcions es pot consultar a l'aplicatiu corresponent des del moment en què se sol·licita l'admissió.


A partir del moment en què la sol·licitud canvia d'estat a "Admès" l'estudiantat admès ha d'acceptar la plaça assignada a través de l'aplicatiu de preinscripció i, posteriorment, seguir les instruccions que rebrà a l'adreça de correu electrònic indicada a l'aplicatiu per tal de fer efectiu el pagament avançat de l'admissió.


Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiant admès rebrà un correu electrònic de l'ESEIAAT amb la informació de matrícula (documentació d'accés, calendari, etc.).


En aquest enllaç podreu consultar el preu del crèdit de Màster i les despeses de gestió de matrícula per aquest curs acadèmic.


A l'hora de formalitzar la matrícula l'import abonat en concepte de "pagament avançat de l'admissió" serà descomptat de la mateixa. Si finalment no es formalitzés la matrícula aquest import no es retornaria, excepte en el cas de que el màster universitari no s'acabés impartint.


Pels estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membre de la Unió Europea que accedeixin a la universitat, a un màster universitari el curs 2018/2019, s'estableix un recàrrec del 1,5 al preu ordinari del Màster. Més informació.

Per accedir a un Màster Universitari cal:


  • Tenir un títol universitari oficial espanyol o un títol universitari oficial d'una universitat de l'EEES, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster.
  • També s'hi pot accedir amb un títol d'un país que no formi part de l'EEES, que hagi estat homologat per un títol oficial espanyol o sense homologació, en aquest segon cas ha de complir la condició següent: Comprovació prèvia per part de la Universitat que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per accedir a estudis de màster. Cal tenir en compte que l'accés per aquesta via no implica en cap cas l'homologació del títol previ.

A més d'aquests requisits d'accés generals per a tots els estudis de màster, cada programa pot determinar:


Els criteris de selecció estan basats principalment en la ponderació dels expedients acadèmics de la titulació que hi dóna accés.


La direcció de l'ESEIAAT resoldrà les sol·licituds d'accés d'acord amb l'informe emès per la Comissió del Màster del Centre.

 

Els períodes de preinscripció són establerts per la Direcció Acadèmica de l'ESEIAAT i varien segons si l'estudiantat es de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o no, es a dir, segons si necessita visat o no.


Com a norma general s'estableixen dos períodes d'accés dins del curs acadèmic, un que pertany al quadrimestre de Primavera (Febrer) i un altre al quadrimestre de tardor (Setembre). L'obertura dels períodes no pot ser simultània, per tant, fins que un període no està tancat, no es pot obrir el següent.


Accés al quadrimestre de PRIMAVERA, inici dels estudis i matrícula FEBRER 2024:

Origen estudiantat  Termini preinscripció  Presentació documentació Publicació llista admesos

Estudiant estranger

25 d'octubre al 11 de Desembre

11 de Desembre 2023

19 de Gener 2024

Resta d'estudiant

25 d'octubre al 11 de Desembre

15 de Gener 2024

19 de Gener 2024

Master's Degree in Technology and Engineering Management

25 d'octubre al 30 Novembre 30 de Novembre 2023 19 de Gener 2024

 

 

Accés al quadrimestre de TARDOR, inici dels estudis i matrícula SETEMBRE 2024:

 

Origen estudiantat  Termini preinscripció  Presentació documentació Publicació llista admesos

Estudiant estranger

25 Març al 31 de Maig

31 Maig 2024

19 juliol 2024

Resta d'estudiant

25 Març al 1 de Juliol

1 Juliol 2024

19 juliol 2024

Master's Degree in Technology and Engineering Management

25 Març al 15 de Juny 14 de juny 2024 19 juliol 2024

Legalització de documents expedits a l'estranger:


Tots els documents requerits en el procés de preinscripció, que hagin estat expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la. Més informació.

Estudiants que procedeixin de la Unió Europea


L'estudiantat procedent de països comunitaris necessita realitzar un tràmit administratiu per residir a Espanya. En arribar-hi s'han d'inscriure en el Registre d'Estrangers (tràmit nou) i han demanar el NIE (Número d'Identificació d'Estrangers) per a realitzar activitats econòmiques a Espanya (obrir un compte bancari, cobrar una beca, etc.).


En arribar i per efectuar aquestes gestions s'han de dirigir a l'Oficina de Mobilitat Internacional (OMI), que els proporcionarà la informació general d'acollida i l'específica que correspongui a la legalització de la seva estada acadèmica. L'OMI els assessorarà en tot allò relatiu a la seva situació en qualitat d'estudiantat procedent de països comunitaris.


Estudiants extracomunitaris


El visat:


L'estudiantat estranger procedent de països que no pertanyen a la Unió Europea i en els quals les autoritats competents han establert que s'ha d'entrar a Espanya amb visat han de demanar un visat per ESTUDIS tipus D (els seus familiars també) en els serveis consulars / ambaixada espanyols.


NO cal entrar a Espanya amb visat de turista encara que això demori els tràmits i retardi la seva incorporació als cursos, ja que des d'aquí és impossible modificar el tipus de visat i es veurà obligat a tornar als seus països d'origen quan finalitzi el període previst en concepte de turisme (que sol ser com a màxim tres mesos) per demanar el visat correcte.


Extensió del visat per estudis:

En arribar-hi, l'etudiantat estranger no comunitari, amb el visat per estudis, ha de demanar la Targeta d'estada per estudis i el NIE (número d'identificació d'estrangers).


Per tramitar la sol licitud inicial d'aquests documents l'Oficina de Mobilitat Internacional (OMI) els proporcionarà la informació general d'acollida i l'específica que correspongui a la legalització de la seva estada acadèmica. Així mateix els informarà dels documents necessaris (imprès, certificat d'empadronament, fotografies, etc.) que fan falta i els indicarà a on han de dirigir-se.


La targeta d'estada per estudis cal demanar-la en el termini d'un mes des de l'entrada a Espanya, prescindint que el visat tingui una vigència de tres mesos, per tant és important acreditar la data d'entrada per la frontera. Per això les autoritats competents acostumen a posar la data sobre el visat. Si per la raó que fos, l'estudiantat no tingués aquesta data en el passaport, disposa des de la seva entrada a Espanya d'un període de 72 hores per anar a qualsevol Comissaria i demanar una certificació de la data d'arribada (per a això li demanaran el bitllet de transport.


La targeta d'autorització d'estada que emet la Subdelegació del Govern per a aquest estudiantat sol tenir una vigència d'un any i si els estudis tenen una durada superior al període inicialment concedit cal demanar la seva renovació per mitjà de l'OMI. És summament important demanar la renovació abans que caduqui per no perdre la legalitat de la seva estada a Espanya.


Viatges d'estudiants no comunitaris a un altre país:

L'autorització d'estada a Espanya no autoritza automàticament a viatjar lliurement per la Unió Europea. L'estudiantat internacional procedents de països NO comunitaris no poden viatjar, circular, transitar o treballar per Europa sense un permís específic.


Si una vegada a Espanya l'estudiant NO comunitari ha de viatjar a qualsevol altre país de la Unió Europea a causa dels seus estudis, ha de demanar el corresponent visat d'estudis per a aquest país. Si vol viatjar per turisme o oci, haurà de consultar al consolat del país de destinació i demanar, si és necessari, el visat de turista que correspongui per poder tornar a Espanya sense dificultats.


L'estudiantat no comunitari no pot viatjar a un altre país (anar-se'n de vacances, tornar al seu país d'origen, viatjar per estudis, etc.) mentre la seva targeta d'estada s'està tramitant o mentre està pendent de la seva renovació per caducitat. Cal demanar, abans de sortir, una autorització de retorn a Espanya i cal preveure que en determinades èpoques (Nadal, etc.) es produeix una acumulació de sol.licituds i una demora en l'atorgament de les autoritzacions.


Per a qualsevol dubte és important contactar amb l'OMI i amb l'ambaixada / consolat del país de destinació.

ESEIAAT (UPC)

Carrer Colom, 1-11

Edifici: TR5 planta 1a

E-mail: admissions.eseiaat@upc.edu