Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris d'admissió

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

Accés directe sense complements

 • Enginyers/eres Aeronàutics/ques
 • Programes integrats: Grau en Tecnologies Aeroespacials
 • Titulacions de Grau que permetin accedir a la professió regulada d'enginyeria tècnica aeronàutica

   

  Accés amb complements de formació


  PRE-REQUISITS D'ADMISSIÓ AL MÀSTER

  Segons la Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris de la UPC(obriu en una finestra nova), els requisits específics d'admissió als màsters són competència del centre docent o institut universitari de recerca i tenen l'objectiu d'assegurar la igualtat d'oportunitats d'accés a l'ensenyament per a estudiantes i estudiants suficientment qualificats. En tots els casos, els elements que s'han de considerar inclouen, la ponderació dels expedients acadèmics de les candidates i candidats i l'acreditació de determinats coneixements d'idiomes. La ponderació dels expedients es fa d'acord amb el que estableix l'apartat 5.9, Ponderació dels expedients acadèmics d'aquesta normativa. 

  • Acreditació del nivell B.2.2 en llengua anglesa, i en una de les llengües d'impartició oficials del Màster. En el Servei de Llengües(obriu en una finestra nova) podeu consultar la Taula de Reconeixement d'idiomes de la UPC. Com a norma general, les persones graduades per la Universitat Politècnica de Catalunya que siguin admeses no caldrà de acreditin el nivell B.2.2 en llengua anglesa. Si que ho haurien de fer en cas d'haver assolit la competència en tercera llengua en un idioma diferent de l'anglès.
  • D'acord amb el punt 2.3 de la Normativa Acadèmica de la UPC sobre les condicions d'accés als màsters amb atribucions, per l'estudiantat amb títols aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, serà necessari la homologació del títol per poder ser admesos als màsters universitaris de l'ETSEIAT que habiliten per l'exercici de professions regulades.
  • Aquells criteris especificats a la memòria de verificació del màster.


  CRITERIS PER A L'ASSIGNACIÓ DE PLACES  

  D'acord amb la normativa de la UPC per a màsters universitaris, el procés d'admissió en el màster és responsabilitat del centre responsable del màster, qui establirà els criteris de selecció, sempre respectant els principis de mèrit i igualtat d'oportunitats.

  En cas d'existir més candidatures que places, aquestes s'ordenaran segons una valoració que tindrà en compte els següents criteris: 

  1. EXPEDIENT ACADÈMIC (pes relatiu 40%)

  De conformitat amb el punt 4.5 de l'annex I del Reial Decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del Suplements Europeu al Títol, i l'article 5.3 del Reial Decret 1125/2003, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, la ponderació de l'expedient de les titulades i titulats es calcularà d'acord amb el següent criteri: 

  Suma dels crèdits superats per l'estudianta o l'estudiant, multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui, i dividit pel nombre de crèdits superats. A efectes de la ponderació de l'expedient, no es comptabilitzaran els crèdits reconeguts sense qualificació.

   

  ESCALA ECTS
  A
  B

  C

  D

  E

  Escala qualitativa
  internacional

  Excellent

  Very Good

  Good

  Satisfactory

  Sufficient
  Espanya qualitativa
  Matrícula d'Honor
  Excel·lent

  Notable

  Suficient

  Espanya numérica
  9,0-10

  8,9-7

  6,9-6

  5,9-5

  PUNTUACIÓ 4 3 2 1 1


  2. CORRESPONDÈNCIA DE LES COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ D'ACCÉS DE L'ESTUDIANT AMB LES COMPETÈNCIES DEL PRESENT MÀSTER (pes relatiu: 50%)

  Valoració de l'adequació dels continguts del currículum acadèmic  (a partir de l'estudi dels plans d'estudi cursats) a les competències a adquirir en el Màster. Aquesta valoració es durà a terme per la Comissió Acadèmica del Màster. Les persones candidates amb perfils d'accés que tinguin una major afinitat a les quatre àrees en que s'emmarca l'Enginyeria Aeronàutica (Vehicles Aeroespacials, Sistemes de Propulsió, Sistemes de Navegació i Circulació Aèria, i Enginyeria Aeroportuària) seran millor valorats per la Comissió. En aquesta valoració s'inclouran els coneixements científico-tecnològics adquirits en els mòduls de Formació Bàsica, Comú a la Branca Aeronàutica i el de Tecnologia Específica del grau d'accés.


  3. CURRÍCULUM VITAE (pes relatiu: 10%)


  Valoració de l'experiència laboral i d'altres estudis addicionals, en particular els coneixements d'idiomes. Aquesta valoració es durà a terme per la Comissió Acadèmica del Màster.

  Ordenades les persones sol·licitants d'acord amb els criteris de valoració esmentats, seran admeses tantes persones com places s'ofereixin, per estricte ordre de prelació. En cas que es produeixin renúncies, podran optar a l'admissió les sol·licituds no seleccionades en primera instància, una altra vegada d'acord al seu ordre de mèrits.

  Requisits específics d'admissió

  El Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials de la UPC és el títol universitari oficial que s'ha fet servir com a referent per al disseny d'aquest pla d'estudis del Màster d'Enginyeria Aeronàutica. Per tant, aquest es considera el grau de referència del Màster i els seus graduats tenen accés sense complements formatius al Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica de la UPC.

  Altres titulacions que tenen admissió al màster:

  • Titulats en Graus que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Aeronàutic en les diferents especialitats
  • Enginyers Tècnics Aeronàutics de l'anterior ordenació d'estudis (prèvia realització de 30 ECTS de complements de formació determinats segons la seva procedència, que faran fora del màster).

  Per als Graduats en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials l'admissió és directa (principal via d'accés).

  Els graduats en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials de la UPC compten amb una ampliació de matèries de Formació Bàsica i amb una formació tecnològica multidisciplinària seleccionada d'entre les propostes en l'Ordre CIN/308/2009. En la realització d'aquesta proposta de pla d'estudis de Máster Universitari en Enginyeria Aeronàutica, s'ha utilitzat dit grau com a grau de referència, formant un pla formatiu integrat. Per això, i per garantir un perfil formatiu homogeni dels titulats d'aquest pla d'estudis de màster, pot ser necessari dirigir la matrícula per als graduats en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials d'altres universitats o titulats en graus que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Aeronàutic d'una part de l'optativitat general amb l'objectiu que tots els titulats tinguin un perfil comú, independentment de l'especialitat escollida. Així s'establirà un itinerari d'un màxim de 15 ECTS dins l'optativitat general, en funció de la titulació de grau de procedència, sempre comparant l'expedient acadèmic de l'estudiant procedent dels diversos graus amb accés al màster, amb la formació integral i objectius formatius del conjunt format pel grau de referència i el Màster Universitari d'Enginyeria Aeronàutica. D'aquesta manera es dirigirà la matrícula dins del bloc de 18 ETCS de Optativitat General, amb un màxim de 15 ECTS en diferents àmbits, segons la taula següent:

  • GRAU EN ENGINYERIA EN VEHÍCLES AEROESPACIALS
  MATÈRIACRÈDITS ECTS
  Bloc optativitat general
  Àmbit Enginyeria Espacial
  Entre 0 i 9 segons expedient acadèmic
  Bloc optativitat general.
  Àmbit Enginyeria Aeroportuària
  Entre 0 i 9 segons expedient acadèmic
  Bloc optativitat general.
  ÀMbit Propulsió
  Entre 0 i 9 segons expedient acadèmic
  TOTAL Màxim 15 ECTS del bloc OPTATIVITAT GENERAL
  • GRAU EN ENGINYERIA D'AEROPORTS/ GRAU EN ENGINYERIA D'AERONAVEGACIÓ
  MATÈRIACRÈDITS ECTS
  Bloc optativitat general
  Àmbit Estructures Aeroespacials
  Entre 0 i 9 segons expedient acadèmic
  Bloc optativitat general
  Àmbit Disseny d'Aeronaus
  Entre 0 i 9 segons expedient acadèmic
  Bloc optativitat general
  Àmbit Propulsió
  Entre 0 i 9 segons expedient acadèmic
  TOTAL Màxim 15 ECTS del bloc OPTATIVITAT GENERAL

  Aquestes assignatures formaran part de l'oferta d'assignatures optatives del mateix màster.