Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris d'admissió

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

Accés directe sense complements

 • Enginyers/eres Aeronàutics/ques
 • Programes integrats: Grau en Tecnologies Aeroespacials
 • Titulacions de Grau que permetin accedir a la professió regulada d'enginyeria tècnica aeronàutica

   

  Accés amb complements de formació


  PRE-REQUISITS D'ADMISSIÓ AL MÀSTER

  Segons la Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris de la UPC(obriu en una finestra nova), els requisits específics d'admissió als màsters són competència del centre docent o institut universitari de recerca i tenen l'objectiu d'assegurar la igualtat d'oportunitats d'accés a l'ensenyament per a estudiantes i estudiants suficientment qualificats. En tots els casos, els elements que s'han de considerar inclouen, la ponderació dels expedients acadèmics de les candidates i candidats i l'acreditació de determinats coneixements d'idiomes. La ponderació dels expedients es fa d'acord amb el que estableix l'apartat 5.9, Ponderació dels expedients acadèmics d'aquesta normativa. 

  • Acreditació del nivell B.2.2 en llengua anglesa, i en una de les llengües d'impartició oficials del Màster. En el Servei de Llengües(obriu en una finestra nova) podeu consultar la Taula de Reconeixement d'idiomes de la UPC. Com a norma general, les persones graduades per la Universitat Politècnica de Catalunya que siguin admeses no caldrà de acreditin el nivell B.2.2 en llengua anglesa. Si que ho haurien de fer en cas d'haver assolit la competència en tercera llengua en un idioma diferent de l'anglès.
  • D'acord amb el punt 2.3 de la Normativa Acadèmica de la UPC sobre les condicions d'accés als màsters amb atribucions, per l'estudiantat amb títols aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, serà necessari la homologació del títol per poder ser admesos als màsters universitaris de l'ETSEIAT que habiliten per l'exercici de professions regulades.
  • Aquells criteris especificats a la memòria de verificació del màster.


  CRITERIS PER A L'ASSIGNACIÓ DE PLACES  

  D'acord amb la normativa de la UPC per a màsters universitaris, el procés d'admissió en el màster és responsabilitat del centre responsable del màster, qui establirà els criteris de selecció, sempre respectant els principis de mèrit i igualtat d'oportunitats.

  En cas d'existir més candidatures que places, aquestes s'ordenaran segons una valoració que tindrà en compte els següents criteris: 

  1. EXPEDIENT ACADÈMIC (pes relatiu 40%)

  De conformitat amb el punt 4.5 de l'annex I del Reial Decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del Suplements Europeu al Títol, i l'article 5.3 del Reial Decret 1125/2003, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, la ponderació de l'expedient de les titulades i titulats es calcularà d'acord amb el següent criteri: 

  Suma dels crèdits superats per l'estudianta o l'estudiant, multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui, i dividit pel nombre de crèdits superats. A efectes de la ponderació de l'expedient, no es comptabilitzaran els crèdits reconeguts sense qualificació.

   

  ESCALA ECTS
  A
  B

  C

  D

  E

  Escala qualitativa
  internacional

  Excellent

  Very Good

  Good

  Satisfactory

  Sufficient
  Espanya qualitativa
  Matrícula d'Honor
  Excel·lent

  Notable

  Suficient

  Espanya numérica
  9,0-10

  8,9-7

  6,9-6

  5,9-5

  PUNTUACIÓ 4 3 2 1 1


  2. CORRESPONDÈNCIA DE LES COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ D'ACCÉS DE L'ESTUDIANT AMB LES COMPETÈNCIES DEL PRESENT MÀSTER (pes relatiu: 50%)

  Valoració de l'adequació dels continguts del currículum acadèmic  (a partir de l'estudi dels plans d'estudi cursats) a les competències a adquirir en el Màster. Aquesta valoració es durà a terme per la Comissió Acadèmica del Màster. Les persones candidates amb perfils d'accés que tinguin una major afinitat a les tres àrees en que s'emmarca l'Enginyeria Aeronàutica (Vehicles Aeroespacials, Sistemes de Propulsió, Sistemes de Navegació i Circulació Aèria, i Enginyeria Aeroportuària) seran millor valorats per la Comissió. En aquesta valoració s'inclouran els coneixements científico-tecnològics adquirits en els mòduls de Formació Bàsica, Comú a la Branca Aeronàutica i el de Tecnologia Específica del grau d'accés.


  3. CURRÍCULUM VITAE (pes relatiu: 10%)


  Valoració de l'experiència laboral i d'altres estudis addicionals, en particular els coneixements d'idiomes. Aquesta valoració es durà a terme per la Comissió Acadèmica del Màster.

  Ordenades les persones sol·licitants d'acord amb els criteris de valoració esmentats, seran admeses tantes persones com places s'ofereixin, per estricte ordre de prelació. En cas que es produeixin renúncies, podran optar a l'admissió les sol·licituds no seleccionades en primera instància, una altra vegada d'acord al seu ordre de mèrits.