Comparteix:

Preguntes freqüents

Preguntes i respostes freqüents per a l'empresa

Quins serveis m'ofereix la borsa de treball (pràctiques en empreses)? Quins serveis m'ofereix la borsa de treball (pràctiques en empreses)?

Si us doneu d'alta en l'aplicatiu on-line podreu introduir les vostres sol·licituds d'ofertes de feina adreçades a estudiants de Grau i Màster Universitari en els àmbits de les enginyeries industrials, aeroespacials i audiovisuals que ofereix l'ESEIAAT – UPC.

Quines empreses poden participar? Quines empreses poden participar?

Empreses privades, empreses i institucions públiques (Ajuntaments i Diputacions) professionals lliberals i col·legis professionals, sempre que plantegin una demanda laboral dins del camp de l'Enginyeria.

Es pot fer un conveni de cooperació educativa amb una empresa d'un familiar? Es pot fer un conveni de cooperació educativa amb una empresa d'un familiar?

No es poden formalitzar Convenis de Cooperació Educativa si l'empresari i l'alumne tenen una relació de parentiu fins a un segon grau. No obstant això, la CRUE podrà autoritzar excepcions particulars, en casos degudament justificats.

Quin tipus de demandes puc introduir-hi ? Quin tipus de demandes puc introduir-hi ?

Pràctiques en empreses vinculades als estudis d'enginyeria. Per demandes per contracte laboral o per titulats caldrà que contacteu amb UPC Alumni.

Quan publiqui una sol·licitud d'oferta quin procediment es seguirà per cobrir la plaça? Quan publiqui una sol·licitud d'oferta quin procediment es seguirà per cobrir la plaça?

Un cop validada pel gestor de l'ESEIAAT l'oferta es farà pública i estarà activa durant 2 mesos. Els estudiants interessats podran contactar per telèfon i/o correu electrònic amb la persona responsable de l'oferta.

Quins són els avantatges d'un conveni de cooperació educativa? Quins són els avantatges d'un conveni de cooperació educativa?

No s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiant, la naturalesa del conveni és acadèmica (Reial Decret 592/2014) i per tant NO és d'aplicació la vigent legislació laboral.

Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques i conèixer candidats per incorporar-se a l'empresa en un futur.

La relació s'estableix per convenis de cooperació educativa que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat.

El conveni es pot rescindir, modificar o si és possible ampliar en qualsevol moment.

Quin és el màxim d'hores que un estudiant pot fer en la modalitat de convenis? Quin és el màxim d'hores que un estudiant pot fer en la modalitat de convenis?

Grau de 240 crèdits ECTS: màxim de 1800 hores

Màster de 60 crèdits ECTS: màxim de 600 hores

Màster de 90 crèdits ECTS: màxim de 900 hores

Màster de 120 crèdits ECTS: màxim de 1.200 hores.


El màxim d'hores de pràctiques per curs acadèmic és de 900 hores (improrrogables).

El curs acadèmic va de 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.

Convenis de Cooperació Educativa: Pràctiques curriculars. Convenis de Cooperació Educativa: Pràctiques curriculars.

L'estudiant podrà reconèixer 12 ECTS optatius per pràctiques externes tenint en compte que 1 ECTS equival a 30h de feina. Aquestes pràctiques seran prèviament matriculades i seran curriculars a tots els efectes. En el cas de voler realitzar un Conveni de Cooperació Educativa de més de 360 hores, aquestes es realitzaran en la modalitat extracurricular.

La dedicació de l'estudiant ha de ser compatible amb els seus estudis. Les pràctiques en empreses són complementàries als estudis d'Enginyeria.

Quins costos estan associats a un conveni de cooperació educativa? Quins costos estan associats a un conveni de cooperació educativa?

En compensació pel treball realitzat, i d'acord amb l'interès i la proposta de l'empresa, aquesta es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat orientativa de 8€/hora, en concepte de borsa o ajut a l'estudi, que es fixa en el moment de signar el conveni. Així mateix, la Universitat Politècnica de Catalunya facturarà directament a l'empresa el 15,7% del total pagat a l'estudiant en concepte de despeses de gestió. El cost total que l'estudiant representa per a l'empresa és l'import total de la beca, el 15,7% d'aquesta quantitat i la quota al Sistema de la Seguretat Social.

L'empresa haurà de fer una retenció mínima de IRPF del 2%.

Quina cobertura territorial contempla l'assegurança escolar? Quina cobertura territorial contempla l'assegurança escolar?

L'assegurança escolar té cobertura al territori nacional, no essent exportable a altres països. Per realitzar pràctiques fora del territori nacional s'haurà de contractar una pòlissa voluntària que tingui cobertura al país en el que realitzi la pràctica.

Queda cobert un estudiant en pràctiques en els seus desplaçaments? Queda cobert un estudiant en pràctiques en els seus desplaçaments?

Sí, en els seus desplaçaments "in itinere" ja que està donat d'alta a la Seguretat Social.

 

Preguntes i respostes freqüents per l'estudiant

Quins serveis m'ofereix la borsa de treball? Quins serveis m'ofereix la borsa de treball?

Amb aquest aplicatiu tindràs accés on-line a les sol·licituds de feina que les empreses dels diversos sector de l'Enginyeria envia a l'ESEIAAT. Aquestes ofertes es formalitzaran mitjançant un conveni de cooperació educativa entre la Universitat i l'empresa.

Quins són els requisits per accedir a l'aplicatiu i realitzar pràctiques en empreses? Quins són els requisits per accedir a l'aplicatiu i realitzar pràctiques en empreses?

L'estudiant de Grau, abans de realitzar les pràctiques, haurà d'haver superat 120 ECTS, tenir la matrícula vigent i l'expedient obert.

L'estudiant de Màster, abans de realitzar les pràctiques, ha de tenir superats 15 ECTS, excepte si la pràctica es fa a la mateixa empresa on s'han fet durant la titulació de grau. Cal tenir la matrícula vigent i l'expedient obert. 

Quins serveis obtindré una vegada inscrit a la borsa de treball? Quins serveis obtindré una vegada inscrit a la borsa de treball?

Una vegada t'hagis donat d'alta acceptant la declaració de cessió d'ús de les teves dades, d'acord amb la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal, podràs incloure el teu currículum i indicar quines són les teves preferències laborals. Tota aquesta informació serà de caràcter públic i les empreses podran accedir-hi per posar-se en contacte amb tu.

Per donar-me de baixa de la borsa, com ho hauria de fer? Per donar-me de baixa de la borsa, com ho hauria de fer?

Anar al menú de la borsa "Inscripció/desinscripció" i desmarcar l'autorització de cessió de dades d'ús. De fet, serà l'activació o desactivació d'aquesta casella el que determinarà que estiguis inscrit o no.

Si veig una oferta de pràctiques que m'interessa, quin procediment hauria de seguir? Si veig una oferta de pràctiques que m'interessa, quin procediment hauria de seguir?

A la borsa de convenis de cooperació educativa trobaràs les ofertes que ofereixen les empreses. Pots contactar amb l'empresa a través del telèfon o enviant un e-mail.

Si vull realitzar un conveni de cooperació, estic assegurat? Si vull realitzar un conveni de cooperació, estic assegurat?

1. Sí, estàs cobert per la Seguretat Social.

2. Si ets estranger sense residència a l'estat espanyol caldrà formalitzar una assegurança privada.

Queda cobert un estudiant en pràctiques en els seus desplaçaments? Queda cobert un estudiant en pràctiques en els seus desplaçaments?

Sí, en els seus desplaçaments "in itinere" ja que està donat d'alta a la Seguretat Social.

Quin és el màxim d'hores que puc fer en la modalitat de convenis? Quin és el màxim d'hores que puc fer en la modalitat de convenis?

Grau de 240 crèdits ECTS: màxim de 1800 hores.

Màster de 60 crèdits ECTS: màxim de 600 hores.

Màster de 90 crèdits ECTS: màxim de 900 hores.

Màster de 120 crèdits ECTS: màxim de 1.200 hores.

El màxim d'hores de pràctiques per curs acadèmic és de 900 hores (improrrogables).

El curs acadèmic va de 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.

Per donar-me de baixa d'un conveni. Com ho hauria de fer? Per donar-me de baixa d'un conveni. Com ho hauria de fer?

Omplir l'imprès de diligència de baixa indicant els motius i lliurar-lo al SIAE (servei d'Informació i atenció a l'estudiantat), secció de convenis de cooperació educativa – pràctiques en empreses.

Si estic matriculat del Projecte Final de Grau puc fer un conveni amb l'empresa? Si estic matriculat del Projecte Final de Grau puc fer un conveni amb l'empresa?

Sí. La Universitat ofereix als seus estudiants la possibilitat de realitzar el seu projecte dins del marc de convenis de cooperació educativa.

Puc fer un conveni de cooperació educativa amb una empresa familiar? Puc fer un conveni de cooperació educativa amb una empresa familiar?

No es poden formalitzar Convenis de Cooperació Educativa quan l'empresari i l'alumne tinguin una relació de parentiu fins a un segon grau. No obstant això, la CRUE podrà autoritzar excepcions particulars, en casos justificats.