Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés titulacions Màster - Preinscripció

VERSIÓN EN CASTELLANO SESSIONS INFORMATIVES DE MASTER
ENGLISH VERSION  
Resolució Provisional admesos als Màsters de l'ESEIAAT icon_pdf.png  

 

 

MÀSTERS UNIVERSITARIS ESEIAAT MÀSTERS UNIVERSITARIS ESEIAAT

A l'ESEIAAT disposem d'una amplia oferta formativa de Màsters Universitaris oficials, adaptats al sistema universitari europeu (EESS). Estan avalats per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluació de la Calidad y Acreditación (ANECA) que n'asseguren l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.


Aquest Màsters són:

Per iniciar els estudis en el quadrimestre de primavera (Feb-2017) cal formalitzar la preinscripció dins del terminis establerts per l'ESEIAAT (podeu consultar-ho en l'apartat calendari de preinscripció d'aqueta pàgina):


  • Termini de Preinscripció per a estudiants estrangers: 1 de novembre - 16 desembre 2016

  • Termini de Preinscripció resta d'estudiants: 1 de novembre - 16 gener 2017


*Preinscripció només al setembre.

MÀSTERS DE DOBLE TITULACIÓ "MÀSTER D'ALT RENDIMENT ACADÈMIC" MÀSTERS DE DOBLE TITULACIÓ "MÀSTER D'ALT RENDIMENT ACADÈMIC"

L'ESEIAAT ha creat un Programa d'Alt Rendiment Acadèmic de Terrassa (ARAT), nascut de la necessitat d'orientar i donar suport a l'estudiantat d'alt rendiment acadèmic del Campus de Terrassa. En ell participa estudiantat amb capacitat, interès i motivació per seguir estudis multidisciplinaris i intensificacions dels estudis. D'aquesta manera, el programa ofereix dobles Màsters en àmbits complementaris a les titulacions pròpies del Campus de Terrassa.


Les àrees de coneixement que integren aquest programa són:

  • Enginyeria, Gestió i Economia, per a obtenir un perfil professional altament capacitat per a la direcció d'empreses intensives en tecnologia a les diferents àrees organitzatives, així com en ens públics de regulació i coordinació.
  • Especialitats d'Enginyeria, per a obtenir una formació ampliada en àmbits concrets de l'enginyeria

Els Màsters d'Alt Rendiment Acadèmic són:

Donades les característiques del programa, s'estableix un nombre limitat de places i aquestes són assignades d'acord amb els criteris de selecció establerts en el programa ARAT.


Els estudiants interessats en realitzar preinscricpió d'Alt Rendiment, podran escollir directament el programa, en l'aplicatiu de preinscripció dins de l'apartat "Doble Màster Oficial".


Termini de Preinscripció: 1 de novembre al 8 de gener 2017

MÀSTERS DE DOBLE TITULACIÓ AMB ALTRES UNIVERSITATS MÀSTERS DE DOBLE TITULACIÓ AMB ALTRES UNIVERSITATS

A l'ESEIAAT també comptem amb les següents dobles titulacions amb Universitats Nacionals i Internacionals.

Els estudiants que vulguin accedir aquesta modalitat d'ensenyament, hauran de fer preinscripció al primer Màster i destacar en l'apartat MOTIVACIÓ del portal de preinscripció, quina opció és la desitjada.


Termini de Preinscripció per a estudiants estrangers: 1 d'Abril fins 31 maig 2016

Termini de Preinscripció resta d'estudiants: 1 d'Abril fins 8 de juliol 2016

PROCEDIMENT PER A FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ PROCEDIMENT PER A FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

Per accedir als estudis de Màster Universitari en l'ESEIAAT cal fer la preinscripció a través de l'aplicatiu de preinscripció dins dels terminis establert en el calendari de preinscripció de l'ESEIAAT. (Podeu consultar els períodes en l'apartat calendari de preinscripció d'aquesta pàgina). Aquest tràmit comporta el pagament d'una taxa 30,21€ (no reemborsable).


La documentació requerida en el portal de preinscripció s'ha pujar en format PDF i s'ha d'entregar a l'ESEIAAT el dia de la matrícula i ha de ser original i oficial. Documentació a presentar, dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol que dóna accés al màster universitari.


La Comissió Acadèmica dels màsters universitaris estableix el procés de selecció, valida i accepta les preinscripcions rebudes. L'estat de les preinscripcions es pot consultar a l'aplicatiu corresponent des del moment en què se sol·licita l'admissió.


A partir del moment en què la sol·licitud canvia d'estat a "Admès" l'estudiantat admès ha d'acceptar la plaça assignada a través de l'aplicatiu de preinscripció i, posteriorment, seguir les instruccions que rebrà a l'adreça de correu electrònic indicada a l'aplicatiu per tal de fer efectiu el pagament avançat de l'admissió 300€.


Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiant admès rebrà un correu electrònic de l'ESEIAAT amb la informació de matrícula (documentació d'accés, calendari, etc.).


En aquest enllaç podreu consultar el preu del crèdit de Màster i les despeses de gestió de matrícula per aquest curs acadèmic.


Un cop formalitzada la matrícula l'import abonat en concepte de "pagament avançat de l'admissió" serà descomptat de la mateixa. Si finalment no es formalitzés la matrícula aquest import no es retornaria, excepte en el cas de que el màster universitari no s'acabés impartint.


Pels estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membre de la Unió Europea que accedeixin a la universitat, a un màster universitari el curs 2016/2017, s'estableix un recàrrec del 1,5 al preu ordinari del Màster. Més informació.

REQUISITS ACADÈMICS I CRITERIS DE SELECCIÓ REQUISITS ACADÈMICS I CRITERIS DE SELECCIÓ

Per accedir a un Màster Universitari cal:


  • Tenir un títol universitari oficial espanyol o un títol universitari oficial d'una universitat de l'EEES, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster.
  • També s'hi pot accedir amb un títol d'un país que no formi part de l'EEES, que hagi estat homologat per un títol oficial espanyol o sense homologació, en aquest segon cas ha de complir la condició següent: Comprovació prèvia per part de la Universitat que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per accedir a estudis de màster. Cal tenir en compte que l'accés per aquesta via no implica en cap cas l'homologació del títol previ.

A més d'aquests requisits d'accés generals per a tots els estudis de màster, cada programa pot determinar:


Els criteris de selecció estan basats principalment en la ponderació dels expedients acadèmics de la titulació que dona accés.


La direcció resoldrà les sol·licituds d'accés d'acord amb l'informe emès per la Comissió del Màster del Centre.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ, PUBLICACIÓ DE LLISTES ADMISSIÓ I MATRICULA CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ, PUBLICACIÓ DE LLISTES ADMISSIÓ I MATRICULA

Els períodes de preinscripció són establerts per la Direcció Acadèmica de l'ESEIAAT i varien segons si l'estudiantat es de la Unión Europea o del Espai Econòmic Europeu o no, es a dir, segons si necessitarà visat o no.


Com a norma general s'estableixen dos períodes d'accés dins del curs acadèmic, un que pertany al quadrimestre de Primavera (Febrer) i un altre al quadrimestre de tardor (Setembre). L'obertura dels períodes no pot ser simultània, per tant, fins que un període no està tancat, no es pot obrir el següent.


Accés al quadrimestre de tardor, inici dels estudis i matrícula setembre 2017:

Origen estudiants

Termini preinscripció

Presentació documentació

Publicació llista admesos

Estudiants estrangers

1 de Març al 31 de Maig 2017

Fins el 31 de Maig 2017

Finals de juliol 2017

Resta d'estudiants

1 de Març al 7 de juliol 2017

Fins el 7 de juliol 2017

Finals de juliol 2017

Dobles titulacions

1 de Març al 20 Juny 2017

Fins el 20 de juny 2017

30 juny 2017

Sessions informatives de Màster

ESTUDIANTS ESTRANGERS ESTUDIANTS ESTRANGERS

Legalització de documents expedits a l'estranger:


Tots els documents requerits en el procés de preinscripció, que hagin estat expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la. Més informació.

Estudiants que procedeixin de la Unió Europea


Els estudiants procedents de països comunitaris necessiten realitzar un tràmit administratiu per residir a Espanya. En arribar s'han d'inscriure en el Registre d'Estrangers (tràmit nou) i han de demanar el NIE (Número d'Identificació d'Estrangers) per a realitzar activitats econòmiques a Espanya (obrir un compte bancari, cobrar una beca, etc.).


En arribar i per efectuar aquestes gestions s'han de dirigir a la nostra Oficina de Mobilitat Internacional (OMI), que els proporcionarà la informació general d'acollida i l'específica que correspongui a la legalització de la seva estada acadèmica. L'OMI els assessorarà en tot allò relatiu a la seva situació en qualitat d'estudiants procedents de països comunitaris.


Estudiants extracomunitaris


El visat:


Els estudiants estrangers procedents de països que no pertanyen a la Unió Europea i en els quals les autoritats competents han establert que s'ha d'entrar a Espanya amb visat han de demanar un visat per ESTUDIS tipus D (els seus familiars també) en els serveis consulars / ambaixada espanyols.


NO cal entrar a Espanya amb visat de turista encara que això demori els tràmits i retardi la seva incorporació als cursos, ja que des d'aquí és impossible modificar el tipus de visat i es veuran obligats a tornar als seus països d'origen quan finalitzi el període previst en concepte de turisme (que sol ser com a màxim tres mesos) per demanar el visat correcte.


Extensió del visat per estudis:

En arribar, els estudiants estrangers no comunitaris, amb el visat per Estudis, han de demanar la Targeta d'estada per estudis i el NIE (número d'identificació d'estrangers).


Per tramitar la sol licitud inicial d'aquests documents la nostra Oficina de Mobilitat Internacional (OMI) els proporcionarà la informació general d'acollida i l'específica que correspongui a la legalització de la seva estada acadèmica. Així mateix els informarà dels documents necessaris (imprès, certificat d'empadronament, fotografies, etc.) Que fan falta i els indicarà a on han de dirigir-se.


La targeta d'estada per estudis cal demanar abans d'un mes des de l'entrada a Espanya, prescindint que el visat tingui una vigència de tres mesos, per tant és important acreditar la data d'entrada per la frontera. Per això les autoritats competents acostumen a posar la data sobre el visat. Si per la raó que fos, els estudiants no tinguessin aquesta data en el passaport, disposen des de la seva entrada a Espanya d'un període de 72 hores per anar a qualsevol Comissaria i demanar una certificació de la data d'arribada per a això els demanaran el bitllet de transport.


La targeta d'autorització d'estada que emet la Subdelegació del Govern per a aquests estudiants sol tenir una vigència d'un any i si els estudis tenen una durada superior al període inicialment concedit cal demanar la seva renovació per mitjà de l'OMI. És summament important demanar la renovació abans que caduqui per no perdre la legalitat de la seva estada a Espanya.


Viatges d'estudiants no comunitaris a un altre país:

L'autorització d'estada a Espanya no autoritza automàticament a viatjar lliurement per la Unió Europea. Els estudiants internacionals procedents de països NO comunitaris no poden viatjar, circular, transitar, treballar per Europa sense un permís específic.


Si una vegada a Espanya l'estudiant NO comunitari ha de viatjar a qualsevol altre país de la Unió Europea a causa dels seus estudis, ha de demanar el corresponent visat d'Estudis per a aquest país. Si voleu viatjar per turisme o oci, haurà de consultar al consolat del país de destinació i demanar, si és necessari, el visat de turista que correspongui per poder tornar a Espanya sense dificultats.


Els estudiants no comunitaris no poden viatjar a un altre país (anar-se'n de vacances, tornar al seu país d'origen, viatjar per estudis, etc.) Mentre la seva targeta d'estada s'està tramitant o mentre s'està pendent de la seva renovació per caducitat. Cal demanar, abans de sortir, una autorització de retorn a Espanya i cal preveure que en determinades èpoques (Nadal, etc.) Es produeix una acumulació de sol.licituds i una demora en l'atorgament de les autoritzacions.


Per a qualsevol dubte és important contactar amb l'OMI i amb l'ambaixada / consolat del país de destinació.

CONTACTE CONTACTE

ESEIAAT (UPC)

Carrer Colom, 1-11

Edifici: TR5 planta 1a

E-mail: admissions.eseiaat@upc.edu