Vés al contingut (premeu Retorn)

Verificació de les titulacions

El procés de Verificació és un procés d’avaluació, previ a l’inici de la docència, que han de superar totes les titulacions de grau i màster per tal de tenir validesa oficial.

Els centres universitaris són els responsables d’elaborar una memòria de la titulació (Memòria de verificació) en la que s’hi inclou informació relativa a la descripció i justificació del títol, els processos d’accés i admissió, la planificació acadèmica, i la disponibilitat de recursos humans i materials prevista, entre d’altres.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és l’òrgan encarregat d’avaluar que les propostes d’ensenyaments es dissenyin seguint unes directrius establertes, i per tant, s’adeqüin a la legalitat vigent.

AQU Catalunya emet un informe d’avaluació i l'ensenyament es considera verificat. Amb l’autorització de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Per altra banda, determinat aspectes dels títols oficials poden variar fruit del procés de Seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d'aquest procés. Els possibles canvis es poden classificar en funció de la seva tipologia:

  • Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de Modificació.
  • Modificacions substancials: canvis que comporten alteracions en l’estructura o naturalesa i objectius de l’ensenyament. Els canvis autorizables afecten a l’estructura del títol però no suposen un canvi en la seva naturalesa i objectius. Aquests canvis se sol·liciten a través del procés de Modificació.

A continuació teniu disponibles les Memòries de Verificació de les titulacions i els Informes d’Avaluació de la Verificació de les Titulacions de l'ESEIAAT.

En el cas dels títols que han estat modificats, s’inclouen les Memòries de Modificació de les titulacions i els Informes d’Avaluació de la Modificació de les Titulacions de l'ESEIAAT.

 

Titulació Memòria de verificació Informes d'avaluació de  la verificació
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Memòria Informe
Grau en Enginyeria Elèctrica Memòria Informe
Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica Memòria Informe
Grau en Enginyeria Mecànica Memòria Informe
Grau en Enginyeria Química Memòria Informe
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil Memòria Informe
Grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials Memòria Informe
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials Memòria Informe
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials Memòria Informe
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Memòria Informe
Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Memòria Informe
Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil i Paperera
Memòria Informe
Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
Memòria Informe
Màster Universitari en Enginyeria d'Organització
Memòria Informe
Master's Degree in Technology and Engineering Management
Memòria Informe
Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona
Memòria Informe
Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica
Memòria Informe
Master's Degree in Space and Aeronautical Enginyeering Memòria Informe
Màster Universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtil
Memòria Informe
Màster Universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica
Memòria Informe
Màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica Memòria Informe