Comparteix:

Marc VSMA

El Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels títols oficials (Marc VSMA ) vincula els processos d'avaluació de la qualitat (VerificacióSeguimentModificació i Acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió.

El procés de Verificació és un procés d’avaluació, previ a l’inici de la docència, que han de superar totes les titulacions de grau i màster per tal de tenir validesa oficial.

Els centres universitaris són els responsables d’elaborar una memòria de la titulació (Memòria de verificació) en la que s’hi inclou informació relativa a la descripció i justificació del títol, els processos d’accés i admissió, la planificació acadèmica, i la disponibilitat de recursos humans i materials prevista, entre d’altres.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya ) és l’òrgan encarregat d’avaluar que les propostes d’ensenyaments es dissenyin seguint unes directrius establertes, i per tant, s’adeqüin a la legalitat vigent.

AQU Catalunya emet un informe d’avaluació i l'ensenyament es considera verificat. Amb l’autorització de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) .

 Més informació al web UPC

El Seguiment de les titulacions és un procés d'avaluació que fan els responsables de les titulacions verificades a partir de l'anàlisi de dades  i d'indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols fet a la verificació i el seu posterior desenvolupament.

 • Seguiment en estudis de Grau: s’han de realitzar almenys dos seguiments obligatoris en un període de 6 anys des de la Verificació o la última Acreditació.
 • Seguiment en estudis de Màster: s’ha de realitzar almenys un seguiment obligatori en un període de 4 anys des de la Verificació o la última Acreditació.

El Seguiment es materialitza en un informe en el que es fa un anàlisi i valoració breu a partir de les evidències i indicadors obtinguts en el període d’avaluació corresponent. Només es podran fer modificacions en les titulacions si aquestes han estat recollides en els informes de seguiment.

 Més informació

Els canvis en els títols oficials només poden ser fruit del procés de Seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d'aquest procés. Per aquest motiu cada ensenyament només es pot sotmetre al procés de Modificació, com a màxim, un cop cada curs acadèmic. Els possibles canvis es poden classificar en funció de la seva tipologia:

 • Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de Modificació.
 • Modificacions substancials: canvis que comporten alteracions en l’estructura o naturalesa i objectius de l’ensenyament.
  •  Autoritzables: canvis que afecten a l’estructura del títol però no suposen un canvi en la seva naturalesa i objectius. Aquests canvis se sol·liciten a través del procés de Modificació.
  • No autoritzables: canvis substancials que afecten la naturalesa i objectius del títol verificat que es tenen que fer efectius sol·licitant una nova verificació del títol i extingint el títol implantat.

 Més informació

El procés d’Acreditació de les titulacions oficials que s’imparteixen en un centre és una part clau a l’estratègia de millora contínua de la universitat. Les diferents titulacions de l’ESEIAAT, per poder continuar impartint-se, han d’estar acreditades positivament, comprovant que els plans d’estudis s’estan duent a terme d’acord amb el seu projecte inicial i, si escau, es contemplen els canvis necessaris i les causes que els justifiquen.

L’Acreditació es produeix abans de 6 anys a comptar des de la Verificació o darrera Acreditació tant per Graus com per a Màsters

Abans i durant el procés d’Acreditació es generen una sèrie de documents:

 • Informes de Seguiment de les titulacions o Informes de Seguiment de Centre, elaborats pel centre durant el procés de Seguiment.
 • Autoinformes elaborats pel Comitè d’Avaluació Intern (CAI)del centre.
 • Informes d'avaluació externa de les titulacions emesos pel Comitè d'Avaluació Extern (CAE).
 • Informes d'avaluació elaborats per AQU Catalunya.
 • Certificats d’Acreditació dels títols oficials emesos per la Comissió d'Acreditació corresponent que constitueixi AQU Catalunya.
 • Segells d’Acreditació emesos per AQU Catalunya, que identifiquen les titulacions que han superat els processos d’Acreditació.

 Processos d’acreditació en marxa

 En aquests moments s’està treballant en l’acreditació de les següents titulacions:

 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
 • Màster universitari en Enginyeria Aeroespacial

 Més informació

Documentació

Des d'aquí podeu consultar la documentació relacionada , ordenada per titulacions