Comparteix:

Grau en Enginyeria Mecànica

Presentació

El grau en Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya ofereix una formació que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer/a tècnic/a industrial d'acord amb la legislació vigent (Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer). El grau consta d'una primera part, comuna als graus de l'àmbit industrial, en què s'utilitzen els principis científics i tècnics de temàtica multidisciplinària (en els àmbits de la mecànica de fluids, la termotècnia, l'electricitat, l'automatització i l'electrònica) importants i necessaris per a qualsevol enginyer i enginyera, i una segona part orientada a la formació específica en mecànica.

Hi ha la possibilitat de complementar aquest grau amb un itinerari específic que permet obtenir una doble titulació de grau. Cal cursar un nombre determinat de crèdits addicionals corresponents al pla d'estudis d'una de les altres titulacions que s'imparteixen al centre. La doble titulació implica, a grans trets, superar un any d'estudis addicional. Per accedir-hi cal haver cursat un mínim de crèdits d'un dels graus. L'oferta de places és limitada.

Objectius

El grau en Enginyeria Mecànica proporciona una formació sòlida en el disseny, el desenvolupament i l'ús de maquinaria, processos de fabricació i sistemes mecànics. Permet adquirir els coneixements necessaris per a l'anàlisi, la gestió, l'assaig, el càlcul, el disseny i el manteniment de màquines, instal·lacions industrials, motors hidràulics i tèrmics, sistemes de climatització, estructures i construccions industrials i sistemes productius.

Justificació

Els titulats i titulades del grau en Enginyeria Mecànica seran professionals amb capacitat per dirigir i desenvolupar projectes que tinguin com a objecte la construcció d'estructures industrials i el disseny i el manteniment de màquines i d'instal·lacions de climatització industrial, així com per exercir les funcions relacionades amb la gestió, la selecció, l'anàlisi i l'optimització de materials i propietats en els diferents processos de producció i fabricació industrial necessaris per al desenvolupament de l'entorn econòmic i social.

Dobles titulacions

  • Grau en Enginyeria Mecànica + grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
  • Grau en Enginyeria Mecànica + grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
  • Grau en Enginyeria Mecànica + grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  • Grau en Enginyeria Mecànica + grau en Enginyeria Química
  • Grau en Enginyeria Mecànica + grau en Enginyeria Elèctrica

 A qui va dirigit
Aquest grau està dirigit a estudiants que hagin completat el batxillerat o cicles formatius de grau superior (CFGS) i que vulguin completar la seva formació per accedir a la professió d'enginyer/a tècnic/a industrial.

Informació general

Tipus de títol: Grau oficial. Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Inici: Setembre.

Durada i càrrega lectiva: 4 anys, 240 crèdits ECTS. Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.

Horaris i modalitat:
Modalitat: Presencial.
Primer curs: matí o tarda.
De segon curs en endavant: majoritàriament de tarda amb algun grup de matí excepcionalment.

Idioma: Català i castellà. Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dins del pla d'estudis, i als horaris dels grups.
Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat

Preu i beques: Consulta els preus dels estudis de grau.  Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).

Coordinadora Acadèmica: Teresa Pàmies

 

 Preguntes més freqüents sobre els estudis de grau