Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes freqüents

1) Quan m’he de matricular del TFE?

Hi ha dues convocatòries ordinàries per matricular el TFE. Per la convocatòria de primavera la matrícula és al febrer i per la convocatòria de tardor la matrícula és al juliol.

Per matricular-te del TFE (tant TFG com TFM) és condició imprescindible tenir una proposta assignada.

La matrícula de TFE s’ha de fer junt amb la resta de les assignatures pendents de superar del Pla d’Estudis. Excepcionalment però, et podràs matricular del TFG si no pots formalitzar la matrícula d’un mínim de 18 ECTS en assignatures impartides en aquell quadrimestre.

2) Puc realitzar altres assignatures conjuntament amb el TFE?

La matrícula de TFE s’ha de fer junt amb la resta de les assignatures pendents de superar del Pla d’Estudis. Excepcionalment però, et podràs matricular del TFG si no pots formalitzar la matrícula d’un mínim de 18 ECTS en assignatures impartides en aquell quadrimestre.

3) Puc realitzar el TFE en una empresa?

Sí, si tens un conveni amb una empresa, pots fer un treball vinculat amb el què estàs realitzant en el conveni. Hauràs d’acordar la temàtica i el títol amb l’empresa i buscar un professor de l’escola, afí a la temàtica del treball, que et faci de director del treball.

Els TFE realitzats amb empreses NO es consideren pràctiques. Es poden estar fent pràctiques en una empresa i aprofitar per realitzar-hi  el TFE (si la feina i el TFE tenen  relació) però el TFE no compta com a pràctiques.

4)  Puc proposar un tema pel meu TFE?

Sí, llavors has de buscar un professor de l’escola que sigui afí a l’àmbit del treball que proposes perquè pugui ser el teu director..

5)   Puc escollir un tema proposat pels professors en la intranet d’Ofertes de TFE?

Si t’interessa una proposta publicada en la intranet d’ Ofertes TFE posa’t en contacte amb el professor/a que ha fet la proposta.

6) Puc sol·licitar una oferta de TFE que ja està assignada?

No, si un treball ja està assignat no es pot assignar el mateix treball. No es poden realitzar dos TFE que tinguin el mateix títol.

Una proposta només la pot desenvolupar un estudiant. Si més d’un estudiant us interesseu per un mateix títol només se’n pot acceptar un. Tot i així, si l’àmbit del treball és prou ampli, el professor pot plantejar crear una altra proposta de temática similar però amb uns objectius diferents per poder-ne assignar una a cada estudiant interessat.

7)  Puc realitzar el meu treball conjuntament amb un altre estudiant?

No. Els treballs han de ser únics i individuals. Tot i així, hi ha casos que dos treballs són complementaris i poden tenir una part comuna. En aquests casos cada treball ha de deixar clar, quina part és la comuna i quina és la individual.

8)  Puc tenir un co-director del TFE extern a l’ESEIAAT?

Sí, aquest co-director pot ser un membre de l’empresa on estàs fent el TFE (si aquest és el cas). 

9)  Quan he de començar a buscar temàtica i director pel meu TFE?

La cerca de temàtica i director pot no ser ràpida. És bo que amb una antelació d’un o dos mesos a la matrícula ja comencis a definir la temàtica del teu treball i a buscar el director (o bé proposant un títol tu o bé buscant-lo a la intranet d’ Ofertes TFE).

10)  En quins idiomes puc realitzar el TFE?

Pots redactar i/o presentar el teu TFE en qualsevol de les llengües oficials autoritzades per l’ESEIAAT: català, castellà o anglès.

11) El TFE es considera una assignatura?

Sí, tant el TFG com el TFM es consideren assignatures amb les seves particularitats: no tenen docència i l’avaluació la realitza un tribunal avaluador.

En el cas dels TFG, quan un alumne es matricula de TFG, es dona d’alta de l’assignatura “Seguiment de TFG” (Atenea). En aquesta assignatura es fa un seguiment de l’evolució del treball i els seus aspectes formals. En aquesta assignatura també es demana que l’estudiant redacti un “Project Charter” per tal d’estructurar i organitzar el treball una vegada comença.

Això no passa amb els TFM, on no hi ha una assignatura associada a Atenea.

12) És el mateix “Atenea” que “Atenea TFE”?

No. “Atenea” és la plataforma de gestió de les assignatures i comunicació entre el professor i els estudiants de la UPC, inclosa l’assignatura “Seguiment de TFG”. En el cas dels TFG, quan un alumne es matricula de TFG, es dona d’alta de l’assignatura “Seguiment de TFG” (Atenea). En aquesta assignatura es fa un seguiment de l’evolució del treball i els seus aspectes formals. En aquesta assignatura també es demana que l’estudiant redacti un “Project Charter” per tal d’estructurar i organitzar el treball una vegada comença. Els TFG prorrogats no tenen Seguiment de TFG

Per altra banda “Atenea TFE” és la plataforma exclusiva pels TFE (TFG i TFM). Podràs accedir-hi quan estiguis matriculat del TFE i aquesta plataforma et servirà per poder-te comunicar amb el teu director i fer l’entrega final del treball.

13) És obligatori utilitzar els formats de portada que proporciona la ESEIAAT?

Si, és obligatori.

14) És obligatori utilitzar les plantilla proporcionades en format Word o Latex per redactar la memòria o els altres documents del TFE?

No, però és aconsellable utilitzar-les, ja que son una molt bona del contingut i format que s’exigeix pels TFE.

15)  Què és l’autoinforme de qualitat?

L’autoinforme de qualitat és un document que cal entregar juntament amb els arxius del TFE a través de la plataforma “Atenea TFE”. Aquest inclou una autoavaluació tant del contingut del treball com del seu continent.

16) Estic realitzant el meu TFE en una empresa i estic treballant amb dades confidencials, què he de fer?

Una vegada presentat un TFE i autoritzat per part de l’autor, aquest es fa públic al dipòsit UPCommons.

Tot i així, si el treball inclou dades confidencials d’una empresa o dades susceptibles a ser publicades en un article o patentades, el director del teu TFE has de sol.licitar que el treball no es difongui.

El model de Declaració de confidencialitat es troba a la web de TFE de la ESEIAAT.

17)  Quins fitxers vinculats al TFE he d’entregar?

Els fitxers que cal entregar de forma obligatòria a l’entrega final a través d’”Atenea TFE” són: la memòria, el pressupost i l’autoinforme de qualitat.

Els altres fitxers que s’han d’entregar si s’escau són: els annexos, els plànols i el plec de condicions.

18)  És obligatòria l’entrega del Project Charter?

En el cas dels TFG  és obligatòria l’entrga del Project Charter en la data definida i a través de l’assignatura “Seguiment TFG” d’“Atenea”. En el cas dels TFM no  cal realitzar-lo. A la web de TFE de la ESEIAAT es troba la plantilla amb el seu contingut.

19)  Quina és l’extensió màxima de la Memòria del TFE?

La Memòria del TFE ha de tenir una extensió màxima d’unes 70 pàgines. Si, alhora de redactar-la, aquesta és més llarga, potser hauries de considerar moure alguna de la informació als Annexos.

20)  Què s’ha incloure als Annexos?

Als Annexos s’hi ha d’incloure tota la informació rellevant addicional que ha servit per arribar al resultat global o parcial, com per exemple els càlculs de disseny. També s’hi ha d’incloure les bases de dades que s’han utilitzat en el treball (si s’escau) o codis de programació, simulacions, gràfics, etc. És important enumerar els Annexos si n’hi a més d’un i referenciar-los a la Memòria.

21) Quin és el procediment que he de seguir si vull sol·licitar una pròrroga del TFE?

Si no defenses el treball en el quadrimestre en el que t’has matriculat, podràs sol.licitar una pròrroga que et permetrà presentar el treball en la convocatòria extraordinària (tres mesos més tard).

La pròrroga es sol·licita mitjançant una instància per l’esecretaria i en les dates marcades en el calendari de TFE.

En aquesta pròrroga no hauràs d’abonar l’import dels crèdits corresponents al TFE, sinó només les taxes administratives (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s’escau).

Només podràs presentar el TFE en la convocatòria extraordinària de “pròrroga”  si prèviament t’has matriculat a la convocatòria ordinària immediatament anterior.

22) És possible canviar el tema i títol del TFG una vegada ja estigui matriculat?

Si al llarg del desenvolupament del treball sorgeixen imprevistos que dificulten o fan impossible el desenvolupament del treball, el director pot sol.licitar canvi d’abats o canvi de títol a través d’un tiquet SAU.

23) És possible canviar l’idioma del títol del TFG una vegada ja estigui matriculat?

Si al llarg del desenvolupament del treball vols canviar l’idioma de redacció i/o presentació, pots sol·licitar la traducció del títol a través d’un tiquet SAU.

24) Puc convalidar la competència de la tercera llengua amb el TFG?

Si, consulta la normativa vigent i si segueixes tenint dubtes exposa’ls a través d’un tiquet SAU.

25) El meu director m’ha d’autoritzar a realitzar l’entrega del meu TFE?

Sí. Per realitzar l’entrega del TFE el teu tutor primerament caldrà que revisi el teu treball i que et doni l'autorització per realitzar l’entrega.

26)  Si no m’he posat en contacte amb el meu director durant tot el període puc entregar el TFE?

L’alumne és l’encarregat durant el procés de confecció del TFE de contactar amb el director i d’anar periòdicament informant-lo sobre el seu progrés i avanç ja que el director és l’encarregat de vetllar per la qualitat d’aquest. Per realitzar l’entrega final el director ha d’autoritzar a l’estudiant a realitzar l’entrega.

27)  Si em trobo amb algun problema administratiu què he de fer?

Per solucionar els possibles problemes administratius ho has de fer a través d’un tiquet SAU.

28)  L’idioma de la redacció del treball i el de la defensa han de ser el mateix?

No, no és obligatori.

29)  Si estic fent un doble grau/màster cal que realitzi dos defenses del TFG/TFM?

No és necessari, però si que hauràs de pujar dues vegades la documentació a atenea tfe (una per a cada titulació). Per defecte, i sempre que sigui el mateix títol per ambdues titulacions, es durà a terme un sol acte de defensa.

En cas de fer un TFE diferent per a cada titulació, es duran a terme dos actes de defensa, però es pot sol·licitar mitjançant una instància per l’esecretaria, fer-los seguits.

30)  Quines eines de suport estan autoritzades per realitzar la defensa?

Per realitzar la defensa estan autoritzades totes les eines que l’estudiant consideri oportunes. L’eina de suport més habitual solen ser les presentacions en format “Power-point”.

31)  Quina és la durada màxima de la presentació del TFE?

La durada màxima de la presentació dels TFE és de 20 minuts i posteriorment es realitza un torn de preguntes.

32)  He d’entregar l’arxiu de presentació que he utilitzat per realitzar la defensa del TFE?

No.

33)  Puc convidar a persones internes o externes a la pròpia universitat a assistir a la defensa del meu treball?

Sí, l’acte de defensa dels TFE és un acte públic.

34) Puc ajornar o canviar la data de la defensa?

En principi no. Si hi ha una causa justificada, com per exemple una intervenció quirúrgica programada amb antelació, es pot fer la sol·licitud de no presentar en aquelles dates mitjançant una instància per l’e-secretaria. Aquesta sol·licitud es passarà al tribunal, que és qui decidirà.

35) Si estic cursant el segon any d’un doble màster a una altra universitat cal que adapti el TFM a format UPC o es convalida directament?

Si estàs cursant un doble màster a una altra universitat amb conveni NO cal adaptar el TFM realitzat a aquesta universitat al format UPC  ja que aquest queda convalidat. 

36) Si estic cursant el segon any d’un doble màster a una altra universitat sense conveni com sol·licito una data per realitzar la defensa del TFM?
Si estàs cursant un doble màster a una altra universitat sense conveni hauràs de seguir el format establert a la ESEIAAT i les dates d’entrega i presentació establertes.

1) Puc dirigir un Treball Fi d’Estudis (TFE)?

El Treball Fi d’Estudis (TFE) pot ser Treball Fi de Grau (TFG) o Treball Fi de Màster (TFM).

Si ets membre del professorat amb vinculació total o parcial a l’ESEIAAT pots dirigir un TFG.

Per a dirigir un TFM, a part de ser membre del professorat de la ESEIAAT també has de ser doctor. Si no ets doctor, pots co-dirigir un TFM conjuntament amb un professor de la ESEIAAT doctor.

2)  Quin nombre màxim de TFE puc dirigir?

No hi ha un límit de TFE que es poden dirigir simultàniament però et recomanem que no dirigeixes més de 5 o 6 treballs per la càrrega de treball que comporta.

3)  Es reconeix la tasca de dirigir TFE?

Sí, la direcció de TFE es tradueix a punts de docència. Aquests depenen de nombre de crèdits del TFE. Si hi ha un director i un codirector aquests crèdits es reparteixen per igual entre els dos.

 

4) Si accepto dirigir un TFE això implica formar part del tribunal avaluador?

Si es tracta d’un TFG, i ets el director, formaràs part del tribunal avaluador com a secretari. Si es tracta d’un TFM, no formaràs part del tribunal.

5)  Una vegada presentat un TFE, aquest és públic?

Una vegada presentat un TFE i autoritzat per part de l’autor, aquest es fa públic al dipòsit UPCommons.

Si el treball inclou dades confidencials d’una empresa o dades susceptibles a ser publicades en un article o patentades, tu com a director del TFE has de sol·licitar que el treball no es difongui.

El model de Declaració de confidencialitat es troba a la web de TFE de la ESEIAAT.

6) La confidencialitat d’un TFE és per temps il·limitat?

La data d’embargament o durada de la confidencialitat d’un treball no pot ser superior a 5 anys. En casos excepcionals, la durada de la confidencialitat es pot estendre amb un motiu justificat.

El model de Declaració de confidencialitat es troba a la web de TFE de la ESEIAAT.

7) Si estic treballant en un projecte de recerca en el que hi ha tasques que es poden vincular a un TFE, puc proposar un TFE relacionat amb el projecte de recerca?

Sí, però en tot cas el treball ha de tenir un objecte i unes tasques definides i assumibles en relació als crèdits del TFE.

8)  Quines modalitats de TFE existeixen?

Un TFE pot ser un projecte o un estudi.

Un projecte es pot definir com un treball que pot versar sobre el disseny o la implantació d'artefactes, instal·lacions o sistemes d'àmbits de l'enginyeria propis de la titulació.

Per altra banda, un estudi es defineix com un treball que efectua una anàlisi, discussió, avaluació d'alternatives i valoració dels resultats sobre aspectes de disseny, planificació, producció, gestió, explotació d'equipaments, sistemes, serveis, etc. relacionats amb els camps de l’enginyeria propis de la titulació.

De manera general, un estudi suposa un treball més extens i ampli, mentre que un projecte suposa un treball menys ampli, però més profund, en un àmbit de l’enginyeria.

Donada la tipologia dels plans d’estudis de grau i màster impartits a l’ESEIAAT, la modalitat de TFE haurà de ser, preferentment, en la modalitat de projecte.

Addicionalment, es recomana que incloguin la paraula “projecte” o “estudi”, respectivament, al títol.

9) Per què serveix l’assignatura “Seguiment del TFG”?

Quan un alumne es matricula de TFG, es dona d’alta de l’assignatura “Seguiment de TFG” (Atenea). En aquesta assignatura es fa un seguiment de l’evolució del treball i els seus aspectes formals. En aquesta assignatura també es demana que l’estudiant redacti un “Project Charter” per tal d’estructurar i organitzar el treball una vegada comença.

10)  Com he d’introduir una proposta de TFE per a una doble titulació?

En una doble titulació es necessiten dos directors (un de cada titulació) i l’objecte i abat del treball han d’incloure aspectes de cada titulació. Una vegada definit el títol, objecte i tasques a desenvolupar, un dels directors ha d’introduir la proposta a la intranet Ofertes TFE, ha de seleccionar la doble titulació i ha d’incloure l’altre director com a codirector.

11) Puc proposar un treball de qualsevol temàtica a qualsevol titulació?

Com a professor amb vinculació a la ESEIAAT pots proposar treballs a qualsevol titulació impartida a la ESEIAAT però la temàtica del treball ha de tenir relació amb la titulació a la que es proposa la proposta.

12) Què implica co-dirigir un treball?

Un treball amb dos codirectors vol dir que tant l’un com l’altre són directors al mateix nivell. És a dir, el rol de codirector és equivalent al de director i aquests es repartirant els punts docents d’aquesta direcció. Els puts docents assignats per la direcció del treball es repartiran entre els dos codirectors.

13)  On he de publicar les propostes?

Les propostes s’han de publicar a la intranet Ofertes TFE.

14)   Quina informació he d'incloure a l’hora de fer una proposta de TFE?

La informació necessària que cal incloure a cada proposta és:

- Títol: el títol del treball ha de ser clar i evitar l’ús de sigles o acrònims

- Titulació a la qual s’ofereix el treball

- Modalitat: estudi o projecte

- Nom del director/a

- Nom del codirector/a (si s'escau)

- Objectius

- Descripció de les tasques que s’han de dur a terme

- Càrrega de treball prevista (de manera general, serà de 25 hores per cada ECTS previst al pla d’estudis). En cas d’oferir el treball a titulacions amb càrregues de treball diferents o a dobles graus/màsters, es farà constar “La càrrega de treball s’adaptarà a la titulació”.

15)  Els estudiants em poden demanar dirigir un treball proposat per ells?

Sí, si és del teu camp d’expertesa pots acceptar dirigir-lo. Si no, pots proposar un altre professor o adaptar el títol.

16)  En crear una proposta a la intranet d’Ofertes, puc assignar-la directament a un estudiant concret?

La intranet d’Ofertes de TFE no permet assignar directament una proposta a un estudiant però si crees una proposta per un estudiant concret, una vegada introduïda la proposta a la intranet, l’estudiant interessat la pot sol·licitar. Si pel que fos, hi hagués un altre estudiant que l’hagués sol·licitat, has de rebutjar aquesta sol·licitud.

17)   Què he de fer si dos o més estudiants sol·liciten fer el mateix treball?

Una proposta només la pot desenvolupar un estudiant. Si més d’un estudiant s’interessa per un mateix títol només se’n pot acceptar un. Tot i així, si l’àmbit del treball és prou ampli, es pot plantejar crear una altra proposta de temàtica similar però amb uns objectius diferents per poder assignar a l’altre estudiant.

18)  He de fer reunions periòdiques amb l’estudiant?

La gestió de les reunions amb l’estudiant i seguiment del treball és totalment lliure. Cada professor i estudiant poden decidir fer les reunions o bé presencials o telemàtiques, poden decidir fer servir plataformes per compartimentar la documentació o intercanviar els documents via correu electrònic i poden establir la periodicitat de les reunions tal i com creguin convenient.

19) L’estudiant està obligat a lliurar l’evolució del treball al llarg del seu desenvolupament?

En el cas dels TFM l’únic lliurament és el final.

Pel que fa als TFG, quan un alumne es matricula de TFG, es dona d’alta de l’assignatura “Seguiment de TFG” (Atenea). En aquesta assignatura es fa un seguiment de l’evolució del treball i els seus aspectes formals. En aquesta assignatura també es demana que l’estudiant redacti un “Project Charter” per tal d’estructurar i organitzar el treball una vegada comença.

20) Si durant el desenvolupament del treball sorgeixen limitacions d’accés a laboratoris, impossibilitat de recollida de dades previstes, etc., el director pot redefinir l’abast del treball o canviar-ne el títol?

Si, si al llarg del desenvolupament del treball sorgeixen imprevistos que dificulten o impossibiliten el desenvolupament del treball, el director pot sol·licitar canvi d’abats o canvi de títol a través d’un tiquet SAU.

21) Què passa si l’estudiant no arriba a temps a presentar el treball el dia establert en la convocatòria?

L’estudiant pot sol·licitar una prorroga per presentar e treball i el director segueix tenint la mateixa vinculació i responsabilitats.

22) Què he de fer si un treball no assoleix els objectius o la qualitat necessària?

El director del TFE és qui valida si un treball és presentable o no.

Si una vegada arribada la data d’entrega, el treball no arriba als mínims per a poder ser validat, l’estudiant haurà de demanar una pròrroga.

23)  Què és l’informe del director?

En els cas dels TFM (director no tribunal), el director ha d’omplir un formulari que valora paràmetres del treball de l’estudiant com la seva originalitat, dificultat, innovació, contingut pràctic, assoliment d’objectius, etc. La plantilla de l’Informe del director es troba a la web de la ESEIAAT.

24)  El director ha d’estar present a la presentació del TFE?

L’acte de defensa és públic.

En els cas dels TFG, el director forma part del tribunal i per tant obligatòriament formarà part del tribunal.

En el cas dels TFM no és obligatori però si recomanable.

25)   Dirigir un treball implica formar part del tribunal que l’avaluarà?

En el cas del TFM, el director no forma part del tribunal.

En el cas del TFG, el director és el secretari del tribunal. Si hi han dos codirectors, només un d’ells formarà part del tribunal.

26)   Quina és la funció del president d’un tribunal?

Funcions del president:

  • donar inici a la presentació i donar-la per acabada
  • concedir els torns d’intervenció a vocal i secretari

27) Quina és la funció del secretari d’un tribunal?

Funcions del secretari:

  • iniciar els contactes amb la resta del tribunal per assignar dia i hora de la presentació
  • gestionar i omplir l'acta de la defensa
  • vetllar per a que l’acte de defensa es desenvolupi segons la normativa

28) Puc negar-me o renunciar a formar part d’un tribunal?

El nomenament com a membre d’un tribunal és irrenunciable. Tot i així, es pot considerar fer exempcions per motius de força major.

29) Què passa si després de dues convocatòries l’estudiant a qui dirigeixo el TFE no ha presentat?

La vigència d’un títol i director és per un any. Passat aquest temps, l’estudiant ha de tornar a sol·licitar títol. Tu com a director pots acceptar seguir dirigint-li el treball o si ho creus convenient pot renunciar-hi.