Comparteix:

Reconeixement de crèdits optatius per activitats – Graus

Consideracions prèvies

No es poden reconèixer activitats fora de les que inclou el Mapa d'itineraris de les activitats amb reconeixement d'ECTS aprovat pel Consell de Govern.
En cap cas no es pot fer un reconeixement parcial dels crèdits acordats prèviament.

Si l’estudiant té al seu “expedient d’activitats” una sèrie d’activitats per reconèixer la combinació mínima de les quals és superior a 6 ECTS aquestes es poden reconèixer sempre que això no suposi que l’estudiant cursa menys assignatures optatives. A tal efecte, no es pot fer el reconeixement de la darrera activitat (la que fa superar els 6 crèdits) fins que l’estudiant superi la resta de crèdits optatius que ha de cursar o reconèixer per altres conceptes, segons estigui previst al pla d’estudis de la titulació.

 Informació general

Activitats pròpies de l'ESEIAAT

Una part de les activitats incloses al bloc cultural té com a unitat responsable el propi centre, que defineix i regula les activitats d’aquest bloc que poden ser reconegudes a l’ESEIAAT. Vegeu la Normativa per al reconeixement d'ECTS als estudis de grau per activitats del bloc cultural pròpies de l'ESEIAAT, i els Annexos a la normativa.

Com reconèixer ECTS optatius per activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

És la entitat organitzadora de l’activitat la qual incorpora a l’expedient d’activitats de cada estudiant els crèdits corresponents.

Quan a l’estudiant li queden només 30 ECTS podrà sol·licitar el reconeixement de les activitats per l’e-secretaria.

L’import del crèdit reconegut és del 20% del preu del crèdit cursat. Una vegada fet el pagament s’incorporen els crèdits a l’expedient.

Com reconèixer ECTS optatius per idiomes

Sol·licitud

Lloc de presentació: Seu electrònica de la UPC
Documentació que s'ha d'annexar: Còpia del certificat d'idiomes i l'imprès de sol·licitud per idiomes.

Si la resolució és positiva, el reconeixement s'incorpora al sistema i es genera un import a pagar equivalent al 20% del preu del crèdit cursat. Aquest import apareixerà en impresos i pagaments de l'e-secretaria. Fet el pagament s'incorporen els crèdits a l'expedient.

Si la resolució és negativa s'avisa per e-mail al sol·licitant.

Terminis

Durant el curs acadèmic, i abans dels períodes de matrícula.

IMPORTANT: Per sol·licitar el reconeixement de crèdits per idiomes abans s’ha d’haver acreditat l'assoliment de la competència en una tercera llengua.