Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits optatius per activitats - Graus

La UPC fixa la possibilitat de reconèixer un màxim de 6 ECTS optatius per activitats universitàries culturals, d’idiomes, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Aquestes activitats s’hauran de fer simultàniament als estudis i el reconeixement se sol·licitarà en l’última matrícula del grau, mentre quedin crèdits optatius a cursar i el nombre d’ECTS per acabar sigui superior a 30.

La UPC aprova per a cada curs  un mapa d’activitats susceptibles de ser reconegudes, amb les seves equivalències en crèdits ECTS, definint la unitat responsable de cadascuna d’aquestes activitats, que introduiran en l’expedient de l’estudiant.

Així mateix, una part de les activitats incloses al bloc cultural té com a unitat responsable el propi centre, que defineix i regula les activitats d’aquest bloc que poden ser reconegudes a l’ESEIAAT. Vegeu la Normativa per al reconeixement d'ECTS als estudis de grau per activitats del bloc cultural pròpies de l'ESEIAAT, i els Annexos a la normativa.

Poden ser objecte de reconeixement com a crèdits que computen a l’efecte de l’obtenció
d’un títol oficial de grau:

  1. Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, d’acord amb l’article 46.2.i de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, fins a un màxim de 6 ECTS, segons el que estableix l’article 12.8 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol. Vegeu l’acord de Consell de Govern amb la relació d’activitats.
  2. La formació assolida durant les estades en altres universitats o empreses (formació en el marc de la mobilitat).
  3. Addicionalment, es pot reconèixer fins a un màxim de 6 ECTS optatius a l’estudiant que participa en programes de mobilitat.
  4. La formació i l’acreditació de coneixement de llengües.
  5. La formació de nivell superior assolida en cicles formatius de grau superior o altres ensenyaments equivalents, sempre que la Universitat hagi establert un marc que en concreti les condicions, d’acord amb el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior.

 

Consideracions prèvies
No es poden reconèixer activitats fora de les que inclou el Mapa d'itineraris de les activitats amb reconeixement d'ECTS aprovat pel Consell de Govern.
En cap cas no es pot fer un reconeixement parcial dels crèdits acordats prèviament.

Quan es donen d’alta, l’estudiant trobarà en e-Secretaria un expedient ACT.EXTENSIÓ UNI. per comprovar les activitats que ja ha cursat i estan aprovades, i triar les que vulgui reconèixer.

Si l’estudiant té al seu “expedient d’activitats” na sèrie d’activitats per reconèixer la combinació mínima de les quals és superior a 6 ECTS aquestes es poden reconèixer sempre que això no suposi que l’estudiant cursa menys assignatures optatives. A tal efecte, no es pot fer el reconeixement de la darrera activitat (la que fa superar els 6 crèdits) fins que l’estudiant superi la resta de crèdits optatius que ha de cursar o reconèixer per altres conceptes, segons estigui previst al pla d’estudis de la titulació.

Més informació:

Procediment

Haurà de sol·licitar els crèdits per idiomes a e-secretaria i portar la documentació acreditativa al SIAE de l’escola, qui generarà l’imprès de pagament i ho comunicarà a l’interessat.

Les activitats ja avaluades les ha de matricular al seu expedient de titulació en l’apartat “Reconeixement d’activitats”.

Es genera el document de pagament i l’activitat s’incorpora a l’expedient de l’estudiant.

L’estudiant fa el pagament, si escau, pels mitjans previstos.

 

Terminis

Durant el curs acadèmic, i abans dels períodes de matrícula.