Comparteix:

Reconeixements i convalidacions

En els estudis oficials de la UPC es poden reconèixer crèdits a partir d’assignatures o crèdits cursats en estudis universitaris, que són computats per a l'obtenció d'un títol oficial. Aquest reconeixement implica una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant.
Poden sol·licitar l'estudi de reconeixement de crèdits per estudis universitaris:

  • Estudiants que ja han estat admesos al centre corresponent
  • Estudiants que volen accedir a uns estudis via reconeixement d'un mínim de 30 crèdits ECTS

El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d’origen, mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.

La formació reconeguda es considera assolida en els nous ensenyaments i apareix a l’expedient acadèmic com a assignatura reconeguda, quedant especificats: el nombre de crèdits i les qualificacions numèrica i alfanumèrica obtingudes (si el reconeixement és entre estudis oficials).

El treball de fi de grau/màster no es pot reconèixer en cap cas, ja que està enfocat a l’avaluació de les competències associades al títol i, per tant, s’ha de matricular i avaluar.

Quan el reconeixement sigui per estudis cursats a l'estranger, els crèdits que són objecte de reconeixement s’incorporen a l’expedient de la titulació de grau com a assignatures o crèdits convalidats i han de tenir associada una qualificació numèrica i descriptiva.

Consideracions prèvies

Estudi previ de reconeixement de crèdits per a l'accés
Els estudiants amb estudis iniciats han de sol·licitar un estudi de reconeixement de crèdits per poder demanar l'accés directament a un centre/estudi. El resultat per accedir per aquesta via ha de ser de un mínim de 30 crèdits ECTS reconeguts.

En aquest cas, no es tenen en compte els terminis establerts al calendari acadèmic de la UPC per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits, però si el tràmit a l’escola.

Si es formalitza l’accés, l’estudi previ té caràcter de proposta de reconeixement, sense que calgui fer cap nou estudi de reconeixement.

Consulta la informació sobre Accés als estudis

El reconeixement de crèdits té els efectes econòmics que fixa anualment el decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes, aplicable als ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

En el cas del trasllat d’expedient dins el mateix centre, amb independència de la via d’accés (canvi d’estudis o preinscripció), no s’hi aplica aquest import quan es tracta de reconeixements entre assignatures comunes entre ambdós plans d’estudis (amb el mateix codi d’assignatura).

En el cas de titulats o titulades que accedeixen a una segona titulació del mateix centre, no es considera canvi d’estudis i, per tant, l’estudiant ha d’abonar l’import corresponent als reconeixements.

Si l’estudiant demana revisió dels reconeixements, en cursos posteriors, per assignatures no incloses en l’estudi inicial, haurà de tornar a abonar la taxa per l’estudi.

Procediment

Sol·licitud

La sol·licitud de reconeixement de crèdits ha d’incloure tots els estudis que s’han cursat fins a aquell moment.
La persona interessada ha d’abonar el preu públic de “sol·licitud d’estudi de reconeixement”. Consulta el Decret de Preus.

La sol·licitud s'ha de presentar per la seu electrònica de la UPC. Al camp sol·licito s'ha de posar RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER ALTRES ESTUDIS UNIVERSITARIS o SOL·LICITUD ESTUDI PREVI DE RECONEIXEMENTS, en funció del tràmit que se sol·liciti.

Documentació per al Reconeixement si ets estudiants de la UPC

  • Còpia de l’expedient acadèmic (e-secretaria)

Documentació per al Reconeixement d’estudis espanyols

  • Certificació acadèmica personal amb Codi Segur de Verificació.
  • Pla d'estudis i programes de les assignatures, amb Codi Segur de Verificació.

Documentació per a la Convalidació parcial d’estudis estrangers

  • Títol oficial o certificat oficial acreditatiu, si s’escau.
  • Certificació acadèmica personal amb Codi Segur de Verificació.
  • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent amb Codi Segur de Verificació.
  • Si l’estudiant no ha lliurat prèviament al centre cap document que l’identifiqui, ha d’annexar també una fotocòpia del document que n’acrediti la identitat i nacionalitat, expedit per les autoritats competents del país d’origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d’estrangeria. En el cas dels ciutadans espanyols, cal presentar una fotocòpia del DNI
  • Equivalència de notes per a expedients estrangers

Els documents acadèmics han de ser oficials, amb Codi Segur de Verificació o originals i expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica. Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.
No obstant això, en el procediment es podran presentar fotocòpies compulsades de tota la documentació: a l’oficina on es presenti la sol·licitud la persona interessada aportarà, juntament amb cada document original, una fotocòpia. L’oficina realitzarà la comparació dels documents i còpies, comprovant la identitat dels continguts i retornarà els documents originals, un cop diligenciades les còpies i afegides a la sol·licitud. Aquest procés podria realitzar-se en un termini prudencial de temps, de manera que la persona interessada hauria de deixar la documentació original durant aquest període.
Si les fotocòpies ja vinguessin compulsades davant notari a Espanya o per les representacions diplomàtiques o consulars d’Espanya en el país d’on procedeixi el document, no serà necessària la presentació simultània de l’original.

Terminis

Els terminis de sol·licitud venen establerts en el Calendari Acadèmic de la UPC