Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés titulacions Grau - Trasllats d'expedients

Accés per preinscripció universitària

Els estudiants que volen realitzar els estudis de grau que s'imparteixen a l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa han d'obtenir la plaça mitjançant el procediment de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya. 

Enllaç d'interès: Accesnet - Generalitat de Catalunya

Quién puede acceder

El Real Decreto 967/2014 establece que corresponde a las universidades españolas la convalidación de estudios extranjeros por estudios universitarios españoles parciales.
Los estudiantes que hayan concluido con la obtención de un título extranjero que dé acceso a una profesión regulada, el interesado puede optar entre solicitar la homologación por el título universitario oficial español correspondiente o la convalidación de estudios, teniendo en cuenta que ambas posibilidades no se pueden solicitar simultáneamente.
Cuando se haya solicitado la homologación del título y ésta haya sido denegada, el interesado podrá solicitar la convalidación parcial de sus estudios, siempre que la denegación no se haya fundamentado en alguna causa de exclusión establecida por el Real Decreto.

Procedimiento:

Los estudiantes que pueden convalidar un mínimo de 30 ECTS deben solicitar la admisión directamente en el centro donde quieren continuar los estudios.
Estos estudiantes no pueden hacer la preinscripción.

Se deben convalidar un mínimo de 30 ECTS de los estudios a los que se quiere acceder, que deben corresponder a asignaturas obligatorias. En ningún caso se convalida el Trabajo de Fin de Grado.

Los estudiantes que convalidan menos de 30 ECTS deben hacer la preinscripción, en la que sólo pueden pedir el estudio del centro que les ha hecho esta convalidación y para la que deben presentar el certificado del estudio de convalidación emitido por el centro .

Los centros están obligados a hacer el estudio de la convalidación siempre y cuando la persona solicitante pague el precio público correspondiente que regula el Decreto de precios.

Los estudiantes que no pueden convalidar ningún crédito, pueden acceder a los estudios universitarios a través de la preinscripción general, previa solicitud de homologación de su título al título español de Bachillerato y superación de las pruebas de acceso para personas extranjeras.

Los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es aplicable el artículo 38.5 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (1), pueden acceder a los estudios universitarios sin tener que hacer las pruebas de acceso (PAU ), si cumplen los requisitos establecidos por la legislación vigente al respecto y de acuerdo con el procedimiento fijado.

Más información en  http://www.upc.edu/aprender/estudios/grados/acceso-y-admision
y en http://universitats.gencat.cat/ca/inici/

 

Accés directe per l'ESEIAAT

Qui pot accedir:

 • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los en altre centre o una altra universitat
 • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen canviar a altres estudis de grau dins el mateix centre o en un altre centre o una altra universitat.
 • Estudiants que han cursat estudis de plans d'estudis ja extingits sense haver-los finalitzat i volen accedir a un estudi de grau dins el mateix centre, en un altre centre o en una altra universitat. Se n'exclou les adaptacions per extinció del pla d'estudis de grau que el substitueix.

Requisits per accedir per aquesta via:

 • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es reconeix el Treball de Fi de Grau.
 • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen, si aquests s'han cursat a la UPC.
 • Quan l'estudiant ha accedit per l'entrada comuna obté l'accés a la titulació que vol cursar un cop superada la fase comuna dels estudis.
 • Com a regla general es demana haver obtingut una nota d'accés a la universitat igual o superior a la nota de tall dels estudis als quals es vol ser admès per aquesta via, en el curs acadèmic en el qual es va accedir a la universitat.En el cas de continuïtat d'estudis (trasllat sense canvi d'estudis), el centre pot considerar no aplicar lo anterior, en funció del grau de destí, de les places disponibles i de l'expedient de l'estudiant.

No poden ser admesos mitjançant aquesta via els estudiants que estan en alguna de les situacions següents:

 • Estudiants que cursen estudis de grau a la UPC als quals resta per superar únicament el treball de fi de grau en els estudis d'origen.
 • Estudiants procedents d'altres universitats o que han cursat estudis d'acord amb ordenacions universitàries anteriors als quals, un cop realitzat el reconeixement, els resta per superar menys de 60 ECTS dels estudis als quals volen accedir.

Aquestes restriccions no s'apliquen als estudiants que han cursat un pla d'estudis a la UPC que ja està extingit i no l'han finalitzat.

Si no es reuneixen aquests requisits, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.

NOVETAT

Pots intentar l'accés per preinscripció universitària i per trasllat d'expedient. Les dos vies són compatibles.

Normativa específica per l'accés als Graus d'Electrònica Industrial i Automàtica, d'Enginyeria Mecànica, d'Enginyeria Elèctrica, d'Enginyeria Química i d'Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil :

En cas que l'estudiant vulgui trasllat d'expedient amb canvi d'estudis i demani accés a aquestes titulacions, caldrà que un cop efectuat els reconeixements, tingui superada la Fase Inicial al nou expedient.

En cas contrari, se li acceptarà el trasllat al Grau de la Fase Comú. Un cop superi la Fase Inicial, se li assignarà plaça en el mateix procés que els estudiants que accedeixen per preinscripció. El centre tindrà en compte l'històric de qualificacions en origen en el moment de determinar l'accés a especialitat.

RECONEIXEMENTS AUTOMÀTICS

Aquí podeu trobar les taules de reconeixements automàtics, entre plans d'estudis d'aquesta ESEIAAT.

 

Estudi previ de reconeixement de crèdits per a l'accés

L'objectiu de l'estudi previ de reconeixement de crèdits/convalidacions és verificar que es compleixen els requisits per accedir al grau per aquesta via d'accés. La resolució respecte al número de crèdits que es podrien reconèixer/convalidar no implica l'accés als estudis, és de caràcter informativa i serà requisit per a la resolució de l'accés per canvi d'estudis.
La sol·licitud s'ha de presentar per la seu electrònica de la UPC. Al camp sol·licito s'ha de posar SOL·LICITUD D'ESTUDI PREVI DE RECONEIXEMENTS.

Si es formalitza l'accés, l'estudi previ té caràcter de proposta de reconeixement, sense que calgui fer cap nou estudi de reconeixement.

Imprès sol·licitud estudi previ de reconeixements

Termini: Els terminis de sol·licitud són els fitxats en el Calendari Acadèmic de la UPC

OFERTA FEBRER 2024

Programa d'estudis

Places

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Programa acadèmic de recorregut successiu Enginyer/a Industrial

0

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials
Programa acadèmic de recorregut successiu Enginyer/a Aeronàutic/a

3

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

2

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Disseny del Producte

1

Grau (fase comuna) en Enginyeries: Electrònica Industrial i Automàtica, Elèctrica, Mecànica, Química i Tecnologia i Disseny Tèxtil 4

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica*

0

Grau en Enginyeria Mecànica

0

Grau en Enginyeria Elèctrica*

4

Grau en Enginyeria Química*

4

Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil*

5

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

4

Documentació necessària: 


ESTUDIANTS DE LA UPC

 

ESTUDIANTS QUE NO SIGUIN DE LA UPC

 • instància sol·licitud
 • certificat oficial de l'expedient acadèmic amb històric de qualificacions
 • programa de les assignatures aprovades, segellat pel centre de procedència
 • pla d'estudis segellat pel centre de procedència
 • còpia notes accés a la universitat (PAU, CFGS...)
 • Imprès sol·licitud reconeixements
 • Còpia del DNI

Presentació de les sol·licituds:

Per la seu electrònica de la UPC

Rebuda la sol·licitud es generarà la taxa de reconeixements associada a aquest tràmit. Per e-mail rebreu una comunicació per informar-vos com fer el pagament.

Termini:

Els terminis de sol·licitud són els fitxats en el Calendari Acadèmic de la UPC

D'acord amb el conveni de col·laboració entre les escoles de la xarxa d'Escoles d'Enginyeria de la província de Barcelona de la UPC, que estableix que els centres que composen la xarxa facilitaran la mobilitat entre els seus estudiants i reservaran cada any acadèmic un nombre de places mínim per a estudiants de la xarxa en cada titulació, els estudiants que pertanyin a alguna d'aquestes escoles poden demanar el canvi de centre per tal de continuar els seus estudis.

Donat que aquest acord sols contempla la continuïtat dels mateixos estudis, en el cas que un estudiant de la Xarxa X4 vulgui realitzar un canvi d'estudis, el tractament serà el recollit en l'apartat anterior, i s'acollirà a la oferta de places anteriors per canvi d'estudis.

Oferta de Places:


OFERTA FEBRER 2024

Programa d'estudis

Places

Grau en Enginyeria Elèctrica

3

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

3

Grau en Enginyeria Mecànica

0

Grau en Enginyeria Química 2

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Disseny del Producte

2


Requisits:


Cal tenir superada la fase inicial en alguna de les escoles de la X4 (60 ECTS del primer curs)

Cal tenir assignada especialitat en l'expedient d'origen.
La priorització es farà per expedient ponderat de les assignatures de la fase inicial

Reconeixements:

Es reconeixeran les assignatures bàsiques i les de la branca industrial superades en qualsevol Escola de la xarxa, amb un total de 60 ECTS, d'acord amb la taula de reconeixement elaborada inclosa al conveni com annex.

A efectes de permanència, se li considerarà superat el rendiment mínim de la fase inicial 

A l'empara del supòsit especial reconegut al decret de preus, relacionat amb la planificació de les trajectòries curriculars de grau que ofereix la UPC, l'estudiant estarà exempt d'abonar el tant per cent de la taxa de reconeixement de crèdits per assignatura.

Aquesta exempció també s'aplicarà a l'estudiantat que provingui d'un centre amb entrada comuna a les enginyeries, que no hagi escollit encara el grau a cursar i es traslladi a un centre amb entrada comuna. En aquest últim cas, solament podrà accedir d'aquesta manera als graus que tinguin entrada comuna.

Tots els estudiants hauran de sol·licitar el corresponent estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixements de plans d'estudis, abonant l'import establert al decret de preus.

Estudiants de la UPC

Presentació de les sol·licituds: Per la seu electrònica de la UPC.

Rebuda la sol·licitud es generarà la taxa de reconeixements associada a aquest tràmit. Per e-mail rebreu una comunicació per informar-vos com fer el pagament.

Termini:

Els terminis de sol·licitud són els fitxats en el Calendari Acadèmic de la UPC

Qui pot accedir

 • El Reial Decret 967/2014 estableix que correspon a les universitats espanyoles la convalidació d'estudis estrangers per estudis universitaris espanyols parcials.
 • Els estudiants que hagin conclòs amb l'obtenció d'un títol estranger que doni accés a una professió regulada, l'interessat pot optar entre sol·licitar l'homologació pel títol universitari oficial espanyol corresponent o la convalidació d'estudis, tenint en compte que totes dues possibilitats no es poden sol·licitar simultàniament.
 • Quan s'hagi sol·licitat l'homologació del títol i aquesta hagi estat denegada, l'interessat pot sol·licitar la convalidació parcial dels seus estudis, sempre que la denegació no s'hagi fonamentat en alguna causa d'exclusió establerta pel Reial Decret.

Procediment:

 • Els estudiants que poden convalidar un mínim de 30  ECTS han de sol·licitar l'admissió directament al centre on volen continuar els estudis.

Aquestes  estudiants no poden fer la preinscripció.

S'han de convalidar un mínim de 30 ECTS dels estudis als quals es vol accedir, que han de correspondre a assignatures obligatòries. En cap cas no es convalida el Treball de Fi de Grau.

 •  Els estudiants que convaliden menys de 30 ECTS han de fer la preinscripció, en la qual  només poden demanar l'estudi del centre que els ha fet aquesta convalidació i per a la qual han de presentar el certificat de l'estudi de convalidació emès pel centre.

Els centres estan obligats a fer l'estudi de la convalidació sempre i quan la persona sol·licitant pagui el preu públic corresponent que regula el Decret de preus.

 

 • Els estudiants que no poden convalidar cap crèdit, poden accedir als estudis universitaris a través de la preinscripció general, prèvia sol·licitud d'homologació del seu títol al títol espanyol de Batxillerat i superació de les proves d'accés per a persones estrangeres.
 • Els estudiants procedents de sistemes educatius als quals és aplicable l'article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació(1), poden accedir als estudis universitaris sense haver de fer les proves d'accés (PAU), si compleixen els requisits establerts per la legislació vigent sobre aquesta qüestió i d'acord amb el procediment fixat.

(1) 38.5. Podrán acceder a las universidades españolas, sin necesidad de realizar la prueba de acceso, los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito Acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades.

OFERTA DE PLACES

Consultar oferta de places a l'apartat "Canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols".


Documentació necessària:

Aquest accés per trasllat d'expedient suposa abonar les taxes acadèmiques establertes en el Decret de preus públics. 

La taxa pot ser pagada:

 • Targeta de Crèdit, en el mateix SIAE, en el moment de fer la petició.
 • Full de pagament a l'entitat bancària. Aquest full, permetrà adreçar-te a una de les entitats bancàries que hi figuren  i un cop pagada, haurà de ser lliurada al SIAE, en el termini màxim de cinc dies hàbils.

Presentació de les sol·licituds:

Has de sol·licitar l'accés per la seu electrònica de la UPC en els terminis establerts en el calendari acadèmic annexant la documentació requerida segons la universitat de procedència.

Terminis:

Els terminis de sol·licitud són els fitxats en el Calendari Acadèmic de la UPC (Del 15 de juny al 15 de juliol)

 

arxivat sota: