Vés al contingut (premeu Retorn)

Sortides professionals

Màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica

Sortides professionals

 • Recerca acadèmica en universitats i centres de recerca.
 • Desenvolupament tecnològic i recerca industrial en departaments d’R+D+I.
 • Àrees de desenvolupament d'empreses productives lligades a àmbits molt tecnificats, com ara les del sector aeroespacial o el sector automobilístic.
 • Estudis de doctorat: recerca en formació.
 • Responsable d’R+D+I en empreses de l'àmbit de l'enginyeria mecànica.
 • Activitats del nivell de tècnic o tècnica especialista en departaments d’R+D+i en empreses de l'àmbit de l’enginyeria mecànica.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques

 • Projectar, calcular i dissenyar sistemes integrats de fabricació.
 • Utilitzar eines de disseny CAD/CAM/CAE, de simulació numèrica CFD i de simulació dinàmica per al disseny i càlcul avançat d'instal·lacions i sistemes de dinàmica de fluids.
 • Analitzar i formular els fenòmens dinàmics per aplicar-ho al desenvolupament de totes i cadascuna de les fases de concepció, disseny, càlcul i simulació d'elements mecànics avançats.
 • Analitzar els processos avançats fluidodinàmics, de transmissió de potència i fabricació avançada per aplicar-los en instal·lacions industrials segons el producte, el volum de producció, els elements, les màquines i els vehicles.
 • Aplicar l'anàlisi estructural, la modelització i la simulació numèrica d'estructures davant sol·licitacions estàtiques i dinàmiques.
 • Aplicar la legislació, les normatives i les directives vigents, i valorar les implicacions ambientals, energètiques, socials i ètiques dels projectes de recerca.
 • Utilitzar eines computacionals basades en mètodes numèrics per a la recerca en disseny fluidodinàmic.
 • Aplicar els coneixements adquirits sobre processos de transferència de calor a la recerca relacionada amb el disseny i el càlcul d'equips i aplicacions tèrmics.
 • Identificar les tendències de recerca en l'àrea de l'enginyeria mecànica, els diferents models d’unitats de recerca i les vies de finançament dels projectes de recerca, així com els mecanismes de gestió i protecció de l’R+D+I.
 • Desenvolupar eines computacionals avançades en transferència de calor i massa per a la concepció, el disseny i l’optimització de sistemes i equips fluidotèrmics.
 • Utilitzar les eines de simulació de sistemes de molts cossos per a la recerca relacionada amb la modelització, la cinemàtica i la dinàmica d'aquests sistemes.
 • Utilitzar eines computacionals basades en mètodes numèrics per a la recerca en dinàmica estructural.
 • Aplicar recerca bibliogràfica per confeccionar l'estat de la qüestió d'un tema, conèixer el procés de publicació científica i ser capaç de redactar un document científic vàlid.
 • Realitzar, presentar i defensar un exercici original individual davant un tribunal universitari, consistent en un estudi o projecte d'enginyeria en l'àmbit de la titulació, de naturalesa professional o de recerca, i en el qual se sintetitzin les competències assolides en l'ensenyament.