Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències

Competències bàsiques

Les competències bàsiques són les definides per al perfil de nivell de màster establert en el RD 1393/2007:

  • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals

Les competències generals són aquelles que tots els estudiants han d'adquirir en els ensenyaments del Màster:

  • Investigar, innovar i especialitzar-se per interpretar l'actualitat i la seva transcendència en el camp del disseny, la tecnologia, la teoria i l'entorn des d'un punt de vista transversal,  característic de l'àmbit BarcelonaDesign.
  • Aplicar els coneixements més avançats en l'àmbit del disseny, la tecnologia, la teoria i l'entorn desenvolupats en l'àmbit local, sorgits de l'experiència i erudició característica de l'àmbit BarcelonaDesign i posar-los en relació al context internacional.
  • Aplicar les metodologies bàsiques d'investigació per a la innovació i l'especialització en l'àmbit del disseny des de la voluntat de millora i tradició característica de l'àmbit BarcelonaDesign.

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat és capaç de saber o fer quan acaba el seu procés d'aprenentatge, independentment de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'un tercer idioma (preferiblement anglès), el treball en equip i l'ús solvent de recursos d'informació. 

Competències específiques

De la matèria obligatòria comuna:

  • Adquirir una perspectiva global en l'àmbit internacional de l'estat de la qüestió, els temes d'actualitat i les investigacions en diverses especialitats del disseny centrades en temes de teoria i crítica; de projecte i entorn; i de tecnologia i innovació. 
  • Assolir una comprensió sistemàtica sobre l'aplicació del disseny de les darreres tendències en teoria i crítica; en projecte i entorn; i en tecnologia i innovació, en l'àmbit internacional, nacional i de l'àmbit del disseny a Barcelona. 

De les especialitats:

  • Desplegar el treball en grups multidisciplinaris i multiculturals, amb estratègies per a l'adequada gestió de la diversitat cultural. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design, de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny i de l'especialitat Investigació en Disseny / Design Research)
  • Contribuir a través de la investigació a ampliar el coneixement disciplinari, mitjançant anàlisi crítica, avaluació i síntesi. Comprendre els sistemes de gestió i disseny i els criteris de rigor científic propis de la innovació pel disseny. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design, de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial, de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny i de l'especialitat Investigació en Disseny / Design Research)
  • Intervenir en la presa de decisions i en la gestació de projectes complexes. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design  i de l'especialitat Investigació en Disseny / Design Research)
  • Concebre i realitzar dissenys integrals complexes aplicant els fonaments teòrics avançats del projecte. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design, de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial i de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny)
  • Assolir una comprensió sistemàtica de l'entorn, el moment i el context culturals, tant pel que fa a l'objecte com urbà i territorial, per aplicar-los al disseny integral de sistemes i productes vinculats al disseny. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design)
  • Aplicar l'anàlisi crítica al progrés de la tecnologia i nous materials, tècniques i construcció material d'objectes així com a tècniques de comunicació visual i representació del material, amb ús intencionat d'aquestes, segons les premisses del projecte i en clau contemporània. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design, de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial i de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny)
  • Elaborar hipòtesis i projectes d'investigació sobre disseny contemporani, nous productes, processos i sectors emergents, contemplant la innovació, originalitat i difusió del disseny en el context de la societat del coneixement. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design, de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology, de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial i de l'especialitat Investigació en Disseny / Design Research)
  • Conèixer i saber utilitzar les darreres tecnologies per extraure informació continguda en grans volums de dades per millorar els processos de disseny.  (Competència específica de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia /Design, Innovation and Technology)
  • Integrar els coneixements i les noves tecnologies en la selecció de processos i materials existents o emergents. (Competència específica de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia /Design, Innovation and Technology i de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial)
  • Aplicar al disseny els coneixements i les metodologies del disseny amb valor social, tenint en compte els principis de sostenibilitat, accessibilitat i disseny centrat en l'usuari. (Competència específica de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology, de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial i de l'especialitat Investigació en Disseny/Design research)
  • Concebre i desenvolupar projectes i serveis que involucrin múltiples disciplines i que participin en el 'projecte de disseny', entès com a producte en si mateix. (Competència específica de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology, i de l'especialitat Investigació en Disseny/Design Research)
  • Conèixer i fer servir les eines qualitatives i quantitatives d'interacció amb els usuaris finals com a part integral del disseny per a tots.  (Competència específica de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology, i de l'especialitat Investigació en Disseny/Design research)
  • Distingir i utilitzar, en els processos de disseny, tècniques i models col·laboratius i col·lectius.  (Competència específica de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology)
  • Donar forma a projectes de disseny mitjançant tècniques avançades de disseny assistit per ordinador i processos de creació de prototips. (Competència específica de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial)
  • Comprendre com es comporten els sistemes en el món del disseny, així com els aspectes que contribueixen a la sostenibilitat de productes, estratègies i pràctiques. Analitzar les implicacions mediambientals derivades de les decisions pròpies del procés de disseny. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design i de l'especialitat Investigació en Disseny / Design Research)
  • Aprofundir en la història del disseny, amb coneixement de la situació vigent sobre les principals escoles metodològiques per a l'estudi del disseny. Elaborar l'estat de la qüestió en els estudis sobre el disseny. Conèixer el context professional en què s'inscriurà el treball d'investigació. (Competència específica de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny)
  • Comunicar visualment les conclusions de la investigació, els coneixements i les raons últimes sobre les quals se sustenten davant públics especialitzats i no especialitzats. (Competència específica de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial, de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny i de l'especialitat Investigació en Disseny / Design Research)
  • Respondre a l'audiència / usuaris reconeixent els factors fisiològics, cognitius, culturals i socials que condicionen les decisions pròpies del disseny. Perseverar en l'observació del comportament de sistemes en l'àmbit del disseny. (Compètència específica de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny)
  • Tenir sensibilitat i judici estètic i disposició creativa. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design i de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny)

Del Treball de Fi de Màster:

  • Demostrar un ampli coneixement de l'estat de la qüestió en l'àmbit de la investigació, per realitzar un diagnòstic de la problemàtica d'estudi, plantejar unes primeres propostes de desenvolupament i les hipòtesis a les preguntes d'investigació i proposar línies d'investigació, innovació i especialització subsegüents.
  • Elaborar, presentar i defensar, una vegada obtinguts tots els crèdits del màster, un treball original realitzat individualment, davant un tribunal universitari.