Comparteix:

Exchange courses Bachelor's Degrees

Subjects in English


BACHELOR'S DEGREE COURSES 2023/2024
CODE PERIOD NAME ECTS DEGREE LANGUAGE
205202 B2 Highly Automated Production Systems 3 GRETI ANG
205214 B2 Safety Robotics and Automation for Industry 4.0 3 COMUN ANG
205215 B2 Creative Programming with Processing 3 COMUN ANG
205222 Q1 UAV Generative Design 6 COMUN ANG
205228 Q1 Critical Thinking for 3D Print 6 COMUN ANG
205231 B1 Introduction to Big Data 3 COMUN ANG
205232 B2 Big Data tools 3 COMUN ANG
205234 B1 Introduction to Cubesats 3 GRETI/GRETA/GREVA/EIA/MEC ANG
205248 B1 Applied UAV control 3 GRETI/GRETA/GREVI ANG
205249 B2 Vibroacoustics 3 COMUN ANG
205256 B2 Introduction to Robotics and Automation 3 COMUN ANG
205258 B1 Hydrogen's Future 3 COMUN ANG
220028 Q1 Projectes 6 GRETA/GREVA ANG
220038 Q1 Wind Turbines Design 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220039 B2 Experimental Design 3 COMUN ANG
220040 B2 Real-time programming and Database Systems 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220043 B2 Greening the built environment 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220066 B2 Mathematicals models in Engineering 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220070 B2 Materials Engineering: Learning from disasters 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220073 B2 Mechanics of Robotic Manipulation 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220126 B2 Thermodynamics of Materials 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220128 B1/B2 Energy Efficiency Systems 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220129 B2 Motorbikes. Design and Secrets 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220130 B1 Industrial Organic Chemistry 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220131 B2 Written academic skills for engineering 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220134 B2 Decision Criteria - Engineer as employer or Engineer as entrepreneur 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220135 B1 Foundamentals of Robotics (OBSERVACIONS) 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220136 B1 Innovation and Creativity: Tools for Engineering 3 GRETI/GRETA/GREVA/DIS ANG
220142 B2 UAV Research & Development 3 GRETA/GREVA ANG
220146 B1 UAV Research & Development Project 3 GRETA/GREVA ANG
320163 Q1 Control Technology for ElectromechanicalSystems  6 ELE ANG
320179 Q1 Experimental Mechanics of AdvancedMaterials and Structures  6 MEC ANG
320182 Q1 Operation and Control of Electric Vehicles 6 EIA ANG


Subjects in Catalan/Spanish

ASIGNATURAS DE GRADO 2023/2024
CÓDIGO PERÍODO NOMBRE ECTS TITULACIÓN IDIOMA
205219 B1 Introducció a la Programació Orientada a Objectes 3 COMUN CAT
205251 Q1 Selecció de Materials Per al Disseny Industrial 6 DIS CAT
205252 Q1 Avaluació de la qualitat dels teixits  6 QUI/TEXT CAT/CAST
220001 Q1 Àlgebra 6 GRETA/GREVA CAT
220002 Q1 Càlcul I 6 GRETA/GREVA CAT
220003 Q1 Empresa 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220004 Q1 Física I 6 GRETA/GREVA CAT
220005 Q1 Informàtica 6 GRETA/GREVA CAT
220006 Q1 Química 6 GRETA/GREVA CAT
220007 Q1 Càlcul II 6 GRETA/GREVA CAT
220008 Q1 Espai aeri, Navegació i Infraestructures 4,5 GRETA/GREVA CAT/CAST
220009 Q1 Física II 6 GRETA/GREVA CAT
220010 Q1 Expressió Gràfica 7,5 GRETA/GREVA CAST
220011 Q1 Estadística 6 GRETA/GREVA CAT
220012 Q1 Ampliació de Matemàtiques 6 GRETA/GREVA CAT
220013 Q1 Vehicles Aeroespacials 6 GRETA/GREVA CAST
220014 Q1 Física III 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220015 Q1 Termodinàmica 6 GRETA/GREVA CAT
220016 Q1 Mecànica 4,5 GRETA/GREVA CAT
220017 Q1 Ciència de Materials 7,5 GRETA/GREVA CAST
220018 Q1 Sistemes Propulsius 4,5 GRETA/GREVA CAT
220019 Q1 Circuits Elèctrics 6 GRETA/GREVA CAST
220020 Q1 Mecànica de Fluids 7,5 GRETA/GREVA CAT/CAST
220021 Q1 Control Automàtic 4,5 GRETA/GREVA CAT
220022 Q1 Teoria d'Estructures 7,5 GRETA/GREVA CAST
220023 Q1 Circuits Electrònics 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220024 Q1 Aerodinàmica 6 GRETA/GREVA CAST
220025 Q1 Estructures Aeroespacials 7,5 GRETA/GREVA CAT/CAST
220026 Q1 Dinàmica de Gasos i Transferència de Calor i Massa 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220027 Q1 Mecànica de Vol 6 GRETA/GREVA CAST
220029 Q1 Sistemes Mecànics 6 GREVA CAT/CAST
220031 Q1 Disseny d'Helicòpters i Aeronaus Diverses 4,5 GREVA CAT/CAST
220032 Q1 Disseny d'Avions 4,5 GREVA CAT/CAST
220033 Q1 Tecnologia de Fabricació i Manteniment 4,5 GREVA CAT/CAST
220034 Q1 Sistemes Hidràulics 4,5 GREVA CAT
220051 Q1 Mecànica II 6 GRETA CAT
220054 Q1 Enginyeria Aeroportuària 7,5 GRETA CAT/CAST
220055 Q1 Disseny d'Aeronaus 6 GRETA CAT/CAST
220056 Q1 Enginyeria Aeroespacial Computacional 4,5 GRETA CAST
220057 Q1 Enginyeria Espacial 6 GRETA CAT/CAST
220080 Q1 Àlgebra  6 GRETI CAT
220082 Q1 Química I 6 GRETI CAT
220084 Q1 Expressió Gràfica 6 GRETI CAT/CAST
220085 Q1 Informàtica 6 GRETI CAT
220086 Q1 Càlcul II 6 GRETI CAT
220088 Q1 Física II 6 GRETI CAT
220089 Q1 Expressió Gràfica II 3 GRETI CAT
220091 Q1 Mecànica 4,5 GRETI CAT
220092 Q1 Ciència de Materials 6 GRETI CAT/CAST
220093 Q1 Equacions diferencials 6 GRETI CAT
220094 Q1 Ampliació de Física 7,5 GRETI CAT
220095 Q1 Empresa 6 GRETI CAT/CAST
220096 Q1 Estadística 6 GRETI CAT
220097 Q1 Automàtica 4,5 GRETI CAT
220098 Q1 Termodinàmica 6 GRETI CAT
220099 Q1 Teoria de Circuits 6 GRETI CAT
220100 Q1 Medis Continus i Resistència de Materials 7,5 GRETI CAT/CAST
220101 Q1 Electrònica 4,5 GRETI CAT
220102 Q1 Electrotècnia i Màquines Elèctriques 7,5 GRETI CAT
220103 Q1 Mecànica de Fluids 4,5 GRETI CAT/CAST
220104 Q1 Mètodes Numèrics i Quantitatius de Gestió 7,5 GRETI CAT
220105 Q1 Teoria de Màquines i Mecanismes 6 GRETI CAT/CAST
220106 Q1 Tecnologia de Materials 4,5 GRETI CAT
220107 Q1 Modelització i Simulació de Sistemes 4,5 GRETI CAT/CAST
220108 Q1 Convertidors 4,5 GRETI CAT/CAST
220109 Q1 Disseny d'Experiments i Control de Qualitat 4,5 GRETI CAT
220110 Q1 Organització de la Producció 6 GRETI CAT
220111 Q1 Termotècnia 6 GRETI CAT/CAST
220112 Q1 Fluidotècnia 4,5 GRETI CAT
220113 Q1 Teoria d'Estructures i Construccions Industrials 4,5 GRETI CAT
220114 Q1 Ciència i Tecnologia del Medi Ambient 6 GRETI CAT/CAST
220115 Q1 Projectes 6 GRETI CAT/CAST
220116 Q1 Creació i Organització d'Empreses 3 GRETI CAT/CAST
220117 Q1 Electrònica Digital 6 GRETI CAT/CAST
320002 Q1 Fonaments d’informàtica 6 GREFI CAT/CAST
320004 Q1 Expressió gràfica a l'enginyeria 6 COMUN CAT/CAST
320005 Q1 Química 6 COMUN CAT/CAST
320006 Q1 Tecnologies mediambientals i sostenibilitat 6 COMUN CAT/CAST
320007 Q1 Ciència i tecnologia de materials 6 GREFI CAT/CAST
320008 Q1 Mètodes Matemàtics III 6 COMUN CAT
320009 Q1 Economia i gestió d'empresa 6 COMUN CAT/CAST
320010 Q1 Sistemes mecànics 6 COMUN CAT
320011 Q1 Sistemes elèctrics 6 COMUN CAT/CAST
320012 Q1 Mecànica de fluids 6 GREFI CAT/CAST
320013 Q1 Probabilitat i estadística 6 COMUN CAT/CAST
320017 Q1 Organització de la producció 6 GREFI CAT/CAST
320018 Q1 Metodologia i orientació de projectes 6 COMUN CAT/CAST
320020 Q1 Control i automatització industrial avançat 6 ELE CAT
320022 Q1 Transport d'energia elèctrica 6 ELE CAT/CAST
320023 Q1 Centrals elèctriques i energies renovables 6 ELE CAT
320024 Q1 Processat electrònic de potència 6 ELE CAT/CAST
320027 Q1 Control i accionaments de màquines elèctriques 6 ELE CAT
320029 Q1 Mètodes dels elements finits per a l'enginyeria 6 COMUN CAT
320035 Q1 Automatització industrial 6 EIA CAT/CAST
320036 Q1 Electrònica digital 6 EIA CAT/CAST
320038 Q1 Electrònica analògica 6 EIA CAT/CAST
320041 Q1 Instrumentació electrònica 6 EIA CAT/CAST
320044 Q1 Control i guiatge de robots mòbils 6 EIA CAT
320049 Q1 Resistència de materials 6 MEC CAT/CAST
320052 Q1 Enginyeria de fluids 6 MEC CAT/CAST
320053 Q1 Ciència i enginyeria de materials 6 MEC CAT/CAST
320056 Q1 Enginyeria de processos de fabricació 6 MEC CAT/CAST
320059 Q1 Projecte de màquines i mecanismes 6 MEC CAT
320060 Q1 Ajustos i control numèric 6 MEC CAT
320063 Q1 Análisi química 6 QUIM CAT/CAST
320065 Q1 Enginyeria de la reacció química 6 QUIM CAT/CAST
320072 Q1 Tractament i reutilització d'aigües residuals 6 QUI/TEXT CAST
320077 Q1 Disseny d'estructures lineals i laminars no teixides 6 TEXT CAT
320078 Q1 Materials colorants i productes auxiliars 6 TEXT CAT/CAST
320079 Q1 Disseny d'estructures laminars de malla 6 TEXT CAT/CAST
320080 Q1 Disseny d'estructures laminars de calada 6 TEXT CAT
320081 Q1 Disseny en blanqueig i tintura. Clorimetria 6 TEXT CAT/CAST
320086 Q1 Gestió de projectes d'innovació 6 TEXT CAT/CAST
320092 Q1 Àlgebra 6 SAUD CAT
320093 Q1 Càlcul 6 SAUD CAT/CAST
320094 Q1 Tecnologies mediambientals i sostenibilitat 6 SAUD CAT/CAST
320095 Q1 Fonaments d'informàtica 6 SAUD CAT/CAST
320101 Q1 Economia i gestió d'empresa 6 SAUD CAT/CAST
320102 Q1 Senyals i sistemes 6 SAUD CAT
320105 Q1 Electrònica analògica 6 SAUD CAT/CAST
320111 Q1 Processament digital d'audio 6 SAUD CAT
320114 Q1 Processament digital d'imatge 6 SAUD CAST
320115 Q1 Gestió i distribució de senyals audiovisuals 6 SAUD CAT
320117 Q1 Equips de so 6 SAUD CAST
320121 Q1 Continguts multimèdia 6 SAUD CAT/CAST
320124 Q1 Instrumentació i mesura de qualitat del senyal audiovisual 6 SAUD CAT
320134 Q1 Tècniques de representació gràfica 6 DIS CAT/CAST
320135 Q1 Disseny bàsic 6 DIS CAT
320140 Q1 Disseny de mecanismes 6 DIS CAT/CAST
320141 Q1 Expressió artística 6 DIS CAT
320142 Q1 Disseny i producte I 6 DIS CAT/CAST
320143 Q1 Disseny assistit per ordinador 6 DIS CAT
320144 Q1 Disseny gràfic i comunicació 6 DIS CAT
320151 Q1 Gestió integral del disseny 6 DIS CAT/CAST
320152 Q1 Taller de disseny d'objectes de plàstic 6 DIS CAT
320154 Q1 Disseny pràctic de béns i equipaments 6 DIS CAT
320162 Q1 Integració en la xarxa elèctrica de sistemes d'energia renovable 6 ELE CAT
320164 Q1 Modelització, complexitat i sostenibilitat 6 COMUN CAT/CAST
320165 Q1 Polímers a l'Enginyeria 6 QUI/TEXT CAT
320180 Q1 Industrialització de projectes mecànics 6 MEC CAT
320181 Q1 Disseny Jacquard 6 QUI/TEXT CAT
320183 Q1 Introducció als Sistemes de Control Avançats 6 GREFI CAT/CAST
320192 Q1 Iniciació a les tecnologies industrials paperera i gràfica 6 COMUN CAT
320194 Q1 Tèxtils pel disseny de productes 6 DIS CAT
320195 Q1 Laboratori de Creativitat 6 GREFI CAT/CAST
3200011 Q1 Mètodes matemàtics I 6 COMUN CAT
3200012 Q1 Mètodes matemàtics II 6 GREFI CAT/CAST
3200031 Q1 Física I 6 COMUN CAT/CAST
3200032 Q1 Física II 6 GREFI CAT/CAST
3200211 Q1 Màquines elèctriques I (és precorequisit de l'assignatura 3200212) 6 ELE CAT/CAST
3200331 Q1 Modelització i anàlisi de sistemes dinàmics I (és precorequisit de l'assignatura 3200332) 4,5 EIA CAT
3200501 Q1 Sistemes tèrmics I 4,5 MEC CAT
3200511 Q1 Teoria i disseny de màquines i mecanismes I 6 MEC CAT/CAST
3200661 Q1 Experimentació en enginyeria química I 6 QUI CAT/CAST
3200671 Q1 Operacions bàsiques I 6 QUI CAT
 
 • GRETI: Bachelor's Degree in Industrial Technology Engineering
 • GRETA: Bachelor's Degree in Aerospace Technology Engineering
 • GREVA: Bachelor's Degree in Aerospace Vehicle Engineering
 • SAUD: Bachelor's Degree in Audiovisual Systems Engineering
 • MEC: Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • QUI: Bachelor's Degree in Chemical Engineering
 • ELE: Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • DIS: Bachelor's Degree in Industrial Design and Product Development Engineering
 • EIA:  Bachelor's Degree in Industrial Electronics and Automatic Control Engineering
 • TEXT: Bachelor's Degree in Textile Technology and Design Engineering
 • GREFI: Bachelor's Degree in Industrial Engineering (EIA, ELE, MEC, QUI, TEXT)
 • COMUN: Offered in all Bachelor Degrees

Period: Check the academic calendar to know the dates

 • Q - Quadrimestral
 • B1 - The first part of semester
 • B2 - The second part of semester

Subjects in English

CODE PERIOD NAME ECTS DEGREE LANGUAGE
205200 B2 BIM for Engineers 3 COMUN ANG
205203 B2 Introduction to Rockets 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
205204 B1 High Performance Computing for Aerospace Engineering 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
205207 B1 Airport Process Rethinking 3 GRETA/GREVA ANG
205216 B2 Web applications 3 COMUN ANG
205217 B1 Electromobility electrical aircraft systems 3 COMUN ANG
205218 B2 Energy Storage and conversion Application 3 COMUN ANG
205224 B2 Robotic exploration of the solar system 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
205226 B2 Surface Chemistry for industrial application design 3 COMUN ANG
205237 B1 Advanced fluid mechanics 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
205238 B2 Building Energy Certification 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
205241 B1 Autonomous vehicle programming 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
205243 B1 Professional communication for Engineers through V.R. 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
205246 B1 Lean construction and circular economy basics 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220036 B1 Lightweight Materials For Engineering Applications 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220037 B2 Learning Mechanics from Engineering Failure 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220044 B2 Optimization of industrial processes 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220045 B1 Plug-in hybrid electric vehicles. Concept, design and project of Electric propulsion systems 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220047 B2 Sustainable Manufacturing Technologies 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220059 B1 Materials Chemistry 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220061 B2 Lasers and Photonic Technologies for Engineering 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220062 B2 Application of Matlab-Octave to Thermal Engineering Problems 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220063 B1 Introduction to Reverse Engineering 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220065 B1/Q? Introduction to sailplanes 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220067 Q Analysis of thermal and fluid dynamics issues in industrial and/or aeronautical systems and equipment 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220069 B1 Application of Open-Source CFD to Engineering Problems 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220071 B2 Characterisation Techniques for Metallic Alloys 3 COMUN (NO AUD) ANG
220119 B1 Alternative Propulsion Vehicles 3 GRETI ANG
220124 B2 Fluid Dynamic Technologies in Vehicles 3 GRETI ANG
220125 B1 Nonlinear Systems, Chaos and Control in Engineering 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220127 B2 Mathematics and Computing Engineering 3 COMUN ANG
220133 B1 Finite Elements in Structural Analysis 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220134 B2 Decision Criteria - Engineer as employer or Engineer as entrepreneur 3 COMUN ANG
220136 B1 Innovation and Creativity Tools for Engineering 3 GRETI/GRETA/GREVA ANG
220141 B1 UAV Guidance & Autonomous Control 3 COMUN ANG
220143 B2 UAV Hardware & Programming 3 COMUN ANG
220147 B2 Information and Communication Technology 3 COMUN ANG
320031 Q Photonics. Optics applied to Engineering 6 COMUN ANG
320045 Q Planning, simulation and supervision of Industrial processes 6 COMUN ANG
320058 Q Plastic materials Technology 6 MEC ANG
320071 Q Air pollution and treatment technologies 6 QUI/GRETA/GRETI/GREVA ANG
320126 Q Interactive electronic musical systems 6 SAUD ANG
320169 Q Electric Vehicles 6 ELE ANG
320175 Q Ecodisseny 6 DIS ANG
205257 B2 Professional communication for Engineers through Virtual Reality II 3 COMUN ANG
205260 B2 Digitalization applied to energy systems 3 COMUN ANG
205239 B1 Numerical tools in machine learning for aeronautical engineering 3 GRETA/GREVA ANG
 

 

Subjects in Catalan/Spanish

CÓDIGO PERÍODO NOMBRE ECTS TITULACIÓN IDIOMA
205219 B1 Introducció a la Programació Orientada a Objectes 3 COMUN CAT/CAST
205242 B2 Liderazgo y desarrollo profesional en la ingeniería 3 COMUN CAT/CAST
220001 Q Àlgebra 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220002 Q Càlcul I 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220003 Q Empresa 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220004 Q Física I 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220005 Q Informàtica 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220006 Q Química 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220007 Q Càlcul II 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220008 Q Espai aeri, Navegació i Infraestructures 4,5 GRETA/GREVA CAT/CAST
220009 Q Física II 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220010 Q Expressió Gràfica 7,5 GRETA/GREVA CAT/CAST
220011 Q Estadística 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220012 Q Ampliació de Matemàtiques 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220013 Q Vehicles Aeroespacials 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220014 Q Física III 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220015 Q Termodinàmica 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220016 Q Mecànica 4,5 GRETA/GREVA CAT/CAST
220017 Q Ciència de Materials 7,5 GREVA CAT/CAST
220018 Q Sistemes Propulsius 4,5 GRETA/GREVA CAT/CAST
220019 Q Circuits Elèctrics 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220020 Q Mecànica de Fluids 7,5 GRETA CAT/CAST
220021 Q Control Automàtic 4,5 GREVA CAT/CAST
220022 Q Teoria d'Estructures 7,5 GRETA/GREVA CAT/CAST
220023 Q Circuits Electrònics 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220024 Q Aerodinàmica 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220025 Q Estructures Aeroespacials 7,5 GRETA/GREVA CAT/CAST
220026 Q Dinàmica de Gasos i Transferència de Calor i Massa 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220027 Q Mecànica de Vol 6 GRETA CAT/CAST
220028 Q Projectes 6 GRETA/GREVA CAT/CAST
220030 Q Sistemes i Instruments 4,5 GREVA CAT/CAST
220031 Q Disseny d'Helicòpters i Aeronaus Diverses 4,5 GREVA CAT/CAST
220032 Q Disseny d'Avions 4,5 GREVA CAT/CAST
220033 Q Tecnologia de Fabricació i Manteniment 4,5 GREVA CAT/CAST
220034 Q Sistemes Hidràulics 4,5 GREVA CAT/CAST
220052 Q Propulsió 6 GRETA CAT/CAST
220053 Q Aviònica 4,5 GRETA CAT/CAST
220054 Q Enginyeria Aeroportuària 7,5 GRETA CAT/CAST
220055 Q Disseny d'Aeronaus 6 GRETA CAT/CAST
220056 Q Enginyeria Aeroespacial Computacional 4,5 GRETA CAT/CAST
220057 Q Enginyeria Espacial 6 GRETA CAT/CAST
220080 Q Àlgebra 6 GRETI CAT/CAST
220082 Q Química I 6 GRETI CAT/CAST
220084 Q Expressió Gràfica 6 GRETI CAT/CAST
220085 Q Informàtica 6 GRETI CAT/CAST
220086 Q Càlcul II 6 GRETI CAT/CAST
220088 Q Física II 6 GRETI CAT/CAST
220089 Q Expressió Gràfica II 3 GRETI CAT/CAST
220090 Q Tecnologies Industrials 3 GRETI CAT/CAST
220091 Q Mecànica 4,5 GRETI CAT/CAST
220092 Q Ciència de Materials 6 GRETI CAT/CAST
220093 Q Equacions diferencials 6 GRETI CAT/CAST
220094 Q Ampliació de Física 7,5 GRETI CAT/CAST
220095 Q Empresa 6 GRETI CAT/CAST
220096 Q Estadística 6 GRETI CAT/CAST
220097 Q Automàtica 4,5 GRETI CAT/CAST
220098 Q Termodinàmica 6 GRETI CAT/CAST
220099 Q Teoria de Circuits 6 GRETI CAT/CAST
220100 Q Medis Continus i Resistència de Materials 7,5 GRETI CAT/CAST
220101 Q Electrònica 4,5 GRETI CAT/CAST
220102 Q Electrotècnia i Màquines Elèctriques 7,5 GRETI CAT/CAST
220103 Q Mecànica de Fluids 4,5 GRETI CAT/CAST
220104 Q Mètodes Numèrics i Quantitatius de Gestió 7,5 GRETI CAT/CAST
220105 Q Teoria de Màquines i Mecanismes 6 GRETI CAT/CAST
220106 Q Tecnologia de Materials 4,5 GRETI CAT/CAST
220107 Q Modelització i Simulació de Sistemes 4,5 GRETI CAT/CAST
220108 Q Convertidors 4,5 GRETI CAT/CAST
220109 Q Disseny d'Experiments i Control de Qualitat 4,5 GRETI CAT/CAST
220110 Q Organització de la Producció 6 GRETI CAT/CAST
220111 Q Termotècnia 6 GRETI CAT/CAST
220112 Q Fluidotècnia 4,5 GRETI CAT/CAST
220113 Q Teoria d'Estructures i Construccions Industrials 4,5 GRETI CAT/CAST
220114 Q Ciència i Tecnologia del Medi Ambient 6 GRETI CAT/CAST
220115 Q Projectes 6 GRETI CAT/CAST
220116 Q Creació i Organització d'Empreses 3 GRETI CAT/CAST
220117 Q Electrònica Digital 6 GRETI CAT/CAST
220122 B2 Dinàmica de vehicles 3 GRETI/GRETA/GREVA CAT/CAST
220123 B1 Motors i transmissió 3 GRETI CAT/CAST
320002 Q Fonaments d'informàtica 6 COMUN CAT/CAST
320004 Q Expressió gràfica a l’enginyeria 6 GREFI CAT/CAST
320005 Q Química 6 GREFI CAT/CAST
320006 Q Tecnologies mediambientals i sostenibilitat 6 GREFI CAT/CAST
320007 Q Ciència i tecnologia de materials 6 COMUN CAT/CAST
320009 Q Economia i gestió d'empresa 6 COMUN CAT/CAST
320013 Q Probabilitat i estadística 6 COMUN CAT/CAST
320014 Q Sistemes electrònics 6 COMUN CAT/CAST
320015 Q Control i automatització industrial 6 COMUN CAT/CAST
320016 Q Enginyeria tèrmica 6 COMUN CAT/CAST
320018 Q Metodologia i orientació de projectes 6 ELE CAT/CAST
320019 Q Ampliació de circuits 6 ELE CAT/CAST
320025 Q Eficiència i qualitat en sistemes elèctrics 6 ELE CAT/CAST
320026 Q Instal·lacions elèctriques de baixa tensió 6 ELE CAT/CAST
320028 Q Tecnologia, societat i globalització. El repte de la sostenibilitat 6 COMUN CAT/CAST
320029 Q Mètode dels elements finits per a l'enginyeria 6 COMUN CAT/CAST
320034 Q Enginyeria de control 6 EIA CAT/CAST
320039 Q Informàtica Industrial 6 EIA CAT/CAST
320040 Q Fabricació automatitzada i robòtica industrial 6 EIA CAT/CAST
320042 Q Dispositius programables 6 EIA CAT/CAST
320046 Q Disseny de sistemes fotovoltaics 6 EIA CAT/CAST
320048 Q Elasticitat 6 MEC CAT/CAST
320054 Q Estructures i construcció industrial 9 MEC CAT/CAST
320055 Q Enginyeria gràfica 6 MEC CAT/CAST
320057 Q Accionaments i transmissions 6 MEC CAT/CAST
320060 Q Ajustos i control numèric 6 MEC CAT/CAST
320062 Q Fonaments de l'enginyeria química 6 QUI CAT/CAST
320068 Q Riscos, seguretat i tecnologia mediambiental 6 QUI CAT/CAST
320069 Q Simulació, optimització i control de processos químics 6 QUI CAT/CAST
320073 Q Gestió i tractament de residus 6 QUI CAT/CAST
320076 Q Materials pel disseny de productes tèxtils 6 TEXT CAT/CAST
320082 Q Processos d'aprestos i acabats 6 TEXT CAT/CAST
320083 Q Confeccionabilitat d'estructures tèxtils 6 TEXT CAT/CAST
320084 Q Desenvolupament integral de productes tèxtils 6 TEXT CAT/CAST
320085 Q Disseny en processos de tintura, estampació i recobriment 6 TEXT CAT/CAST
320097 Q Anàlisi de Fourier i equacions diferencials 6 SAUD CAT/CAST
320098 Q Electrònica digital 6 SAUD CAT/CAST
320100 Q Circuits i dispositius electrònics 6 SAUD CAT/CAST
320104 Q Implementació de sistemes audiovisuals 6 SAUD CAT/CAST
320107 Q Comunicacions Analògiques i Digitals 6 SAUD CAT/CAST
320108 Q Fonaments de xarxes telemàtiques 6 SAUD CAT/CAST
320109 Q Processadors digitals 6 SAUD CAT/CAST
320110 Q Acústica 6 SAUD CAT/CAST
320112 Q Transmitters and receivers 6 SAUD CAT/CAST
320116 Q Algorísmia i programació audiovisual 6 SAUD CAT/CAST
320118 Q Equips de video 6 SAUD CAT/CAST
320119 Q Multimedia encoding 6 SAUD CAT/CAST
320128 Q Instal·lacions elèctriques d'alta tensió 6 ELE CAT/CAST
320136 Q Enginyeria gràfica 6 DIS CAT/CAST
320138 Q Estètica i disseny 6 DIS CAT/CAST
320139 Q Metodologia del disseny 6 DIS CAT/CAST
320145 Q Disseny i producte II 6 DIS CAT/CAST
320146 Q Processos de fabricació 6 DIS CAT/CAST
320147 Q Presentació del producte 6 DIS CAT/CAST
320148 Q Aspectes econòmics i màrqueting 6 DIS CAT/CAST
320149 Q Taller de disseny experimental de producte 6 DIS CAT/CAST
320153 Q Projecció internacional del disseny 6 COMUN CAT/CAST
320155 Q Disseny integral del producte 6 DIS CAT/CAST
320158 Q Sistemes electrònics 6 DIS CAT/CAST
320167 Q Elasticitat i resistència de materials 6 DIS CAT/CAST
320172 Q Disseny de sistemes solars i eòlics 6 ELE CAT/CAST
320173 Q Projecte de sistemes electrònics aplicats a energies renovables i eficiència energetica 6 EIA CAT/CAST
320174 Q CAD mecànic 6 MEC CAT/CAST
320176 Q Comunicacions multimèdia 6 SAUD CAT/CAST
320191 Q Robòtica Bàsica 6 COMUN CAT/CAST
3200011 Q Mètodes matemàtics I 6 GREFI CAT/CAST
3200012 Q Mètodes Matemàtics II 6 COMUN CAT/CAST
3200031 Q Física I 6 GREFI CAT/CAST
3200032 Q Física II 6 COMUN CAT/CAST
3200212 Q Màquines elèctriques II (té com a precorequisit l'assignatura 3200211) 6 ELE CAT/CAST
3200332 Q Modelització i anàlisi de sistemes dinàmics II (té com a precorequisit l'assignatura 3200331) 4,5 EIA CAT/CAST
3200502 Q Sistemes tèrmics II 4,5 MEC CAT/CAST
3200512 Q Teoria i disseny de màquines i mecanismes II 6 MEC CAT/CAST
3200662 Q Experimentació en Enginyeria Química II 6 QUI CAT/CAST
3200672 Q Operacions bàsiques II 6 QUI CAT/CAST

 

 • GRETI: Bachelor's Degree in Industrial Technology Engineering
 • GRETA: Bachelor's Degree in Aerospace Technology Engineering
 • GREVA: Bachelor's Degree in Aerospace Vehicle Engineering
 • SAUD: Bachelor's Degree in Audiovisual Systems Engineering
 • MEC: Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • QUI: Bachelor's Degree in Chemical Engineering
 • ELE: Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • DIS: Bachelor's Degree in Industrial Design and Product Development Engineering
 • EIA:  Bachelor's Degree in Industrial Electronics and Automatic Control Engineering
 • TEXT: Bachelor's Degree in Textile Technology and Design Engineering
 • GREFI: Bachelor's Degree in Industrial Engineering (EIA, ELE, MEC, QUI, TEXT)
 • COMUN: Offered in all Bachelor Degrees

Period: Check the academic calendar to know the dates

 • Q - Quadrimestral
 • B1 - The first part of semester
 • B2 - The second part of semester