Vés al contingut (premeu Retorn)

Exchange courses Bachelor's Degrees

Subjects in English

CODEPERIODNAMECREDITSLANGUAGE
205201 B1 Robotics and Automation  3 ENGLISH
205202 B2 Highly Automated Production Systems 3 ENGLISH
205214 B2 Seguretat Robòtica i Automatització per a la Indústria 4.0 3 ENGLISH
205215 B2 Creative Programming with Processing 3 ENGLISH
205222 Q UAV DISSENY GENERATIU 6 ENGLISH
205223 B2 TURBULÈNCIA EN CIÈNCIA I ENGINYERIA AEROESPACIAL 3 ENGLISH
205231 B1 Introduction to Big Data 3 ENGLISH
205232 B2 Big Data tools 3 ENGLISH
220038 Q1 Wind Turbines Design 3 ENGLISH
220039 B2 Experimental Design 3 ENGLISH
220040 B2 Real-time programming and Database Systems 3 ENGLISH
220043 B2 Greening the built environment 3 ENGLISH
220066 B2 Mathematicals models in Engineering 3 ENGLISH
220070 B2 Materials Engineering: Learning from disasters 3 ENGLISH
220072 B1 Advanced Control Systems 3 ENGLISH
220073 B2 Mechanics of Robotic Manipulation 3 ENGLISH
220126 B2 Thermodynamics of Materials 3 ENGLISH
220128 B1 Energy Efficiency Systems 3 ENGLISH
220129   Motorbikes. Design and Secrets 3 ENGLISH
220130 B1 Industrial Organic Chemistry 3 ENGLISH
220131 B2 Written academic skills for engineering 3 ENGLISH
220134 B2 Decision Criteria - Engineer as employer or Engineer as entrepreneur 3 ENGLISH
220135 B1 Foundamentals of Robotics 3 ENGLISH
220136 B1 INNOVACIÓ I CREATIVITAT: EINES PER A L'ENGINYERIA 3 ENGLISH
220142 B2 UAV Research & Development 3 ENGLISH
220146 B1 UAV Research & Development Project 3 ENGLISH
320163 Q1 Tecnologia de control per a sistemes electromecànics 6 ENGLISH
320179 Q1 Mecànica experimental de materials i estructures avançades 6 ENGLISH
320180 Q1 Industrialització de projectes mecànics 6 ENGLISH
320182 Q1 Accionament i control de vehicles elèctrics 6 ENGLISH
320183 Q1 Introducció als sistemes de control avançats 6 ENGLISH

Subjects in Catalan/Spanish

CODEPERIODNAMECREDITSLANGUAGE
205219 B1 Introducció a la Programació Orientada a Objectes 3 CATALAN
205251 Q1 Selecció de Materials Per al Disseny Industrial 6 CATALAN
205252 Q1 Avaluació de la qualitat dels teixits 6 CATALAN
220001 Q1 Àlgebra 6 CATALAN
220002 Q1 Càlcul I 6 CATALAN
220003 Q1 Empresa 6 CATALAN/SPANISH
220004 Q1 Física I 6 CATALAN
220005 Q1 Informàtica 6 CATALAN
220006 Q1 Química 6 CATALAN
220007 Q1 Càlcul II 6 CATALAN
220008 Q1 Espai aeri, Navegació i Infraestructures 4,5 CATALAN/SPANISH
220009 Q1 Física II 6 CATALAN
220010 Q1 Expressió Gràfica 7,5 SPANISH
220011 Q1 Estadística 6 CATALAN
220012 Q1 Ampliació de Matemàtiques 6 CATALAN
220013 Q1 Vehicles Aeroespacials 6 SPANISH
220014 Q1 Física III 6 CATALAN/SPANISH
220015 Q1 Termodinàmica 6 CATALAN
220016 Q1 Mecànica 4,5 CATALAN
220017 Q1 Ciència de Materials 7,5 SPANISH
220018 Q1 Sistemes Propulsius 4,5 CATALAN
220019 Q1 Circuits Elèctrics 6 SPANISH
220020 Q1 Mecànica de Fluids 7,5 CATALAN/SPANISH
220021 Q1 Control Automàtic 4,5 CATALAN
220022 Q1 Teoria d'Estructures 7,5 SPANISH
220023 Q1 Circuits Electrònics 6 CATALAN/SPANISH
220024 Q1 Aerodinàmica 6 SPANISH
220025 Q1 Estructures Aeroespacials 7,5 CATALAN/SPANISH
220026 Q1 Dinàmica de Gasos i Transferència de Calor i Massa 6 CATALAN/SPANISH
220027 Q1 Mecànica de Vol 6 SPANISH
220028 Q1 Projectes 6 CATALAN/SPANISH
220029 Q1 Sistemes Mecànics 6 CATALAN/SPANISH
220030 Q1 Sistemes i Instruments 4,5 CATALAN
220031 Q1 Disseny d'Helicòpters i Aeronaus Diverses 4,5 CATALAN/SPANISH
220032 Q1 Disseny d'Avions 4,5 CATALAN/SPANISH
220033 Q1 Tecnologia de Fabricació i Manteniment 4,5 CATALAN/SPANISH
220034 Q1 Sistemes Hidràulics 4,5 CATALAN
220051 Q1 Mecànica II 6 CATALAN
220052 Q1 Propulsió 6 CATALAN/SPANISH
220054 Q1 Enginyeria Aeroportuària 7,5 CATALAN/SPANISH
220055 Q1 Disseny d'Aeronaus 6 CATALAN/SPANISH
220056 Q1 Enginyeria Aeroespacial Computacional 4,5 SPANISH
220057 Q1 Enginyeria Espacial 6 CATALAN/SPANISH
220080 Q1 Àlgebra  6 CATALAN
220081 Q1 Càlcul I 6 CATALAN
220082 Q1 Química I 6 CATALAN
220083 Q1 Física I 6 CATALAN/SPANISH
220084 Q1 Expressió Gràfica 6 CATALAN/SPANISH
220085 Q1 Informàtica 6 CATALAN
220086 Q1 Càlcul II 6 CATALAN
220087 Q1 Química II 6 CATALAN
220088 Q1 Física II 6 CATALAN
220089 Q1 Expressió Gràfica II 3 CATALAN
220090 Q1 Tecnologies Industrials 3 CATALAN/SPANISH
220091 Q1 Mecànica 4,5 CATALAN
220092 Q1 Ciència de Materials 6 CATALAN/SPANISH
220093 Q1 Equacions diferencials 6 CATALAN
220094 Q1 Ampliació de Física 7,5 CATALAN
220095 Q1 Empresa 6 CATALAN/SPANISH
220096 Q1 Estadística 6 CATALAN
220097 Q1 Automàtica 4,5 CATALAN
220098 Q1 Termodinàmica 6 CATALAN
220099 Q1 Teoria de Circuits 6 CATALAN
220100 Q1 Medis Continus i Resistència de Materials 7,5 CATALAN/SPANISH
220101 Q1 Electrònica 4,5 CATALAN
220102 Q1 Electrotècnia i Màquines Elèctriques 7,5 CATALAN
220103 Q1 Mecànica de Fluids 4,5 CATALAN/SPANISH
220104 Q1 Mètodes Numèrics i Quantitatius de Gestió 7,5 CATALAN
220105 Q1 Teoria de Màquines i Mecanismes 6 CATALAN/SPANISH
220106 Q1 Tecnologia de Materials 4,5 CATALAN
220107 Q1 Modelització i Simulació de Sistemes 4,5 CATALAN/SPANISH
220108 Q1 Convertidors 4,5 CATALAN/SPANISH
220109 Q1 Disseny d'Experiments i Control de Qualitat 4,5 CATALAN
220110 Q1 Organització de la Producció 6 CATALAN
220111 Q1 Termotècnia 6 CATALAN/SPANISH
220112 Q1 Fluidotècnia 4,5 CATALAN
220113 Q1 Teoria d'Estructures i Construccions Industrials 4,5 CATALAN
220114 Q1 Ciència i Tecnologia del Medi Ambient 6 CATALAN/SPANISH
220115 Q1 Projectes 6 CATALAN/SPANISH
220116 Q1 Creació i Organització d'Empreses 3 CATALAN/SPANISH
220117 Q1 Electrònica Digital 6 CATALAN/SPANISH
320004 Q1 Expressió gràfica a l'enginyeria 6 CATALAN/SPANISH
320005 Q1 Química 6 CATALAN/SPANISH
320006 Q1 Tecnologies mediambientals i sostenibilitat 6 CATALAN/SPANISH
320008 Q1 Mètodes Matemàtics III 6 CATALAN
320009 Q2 Economia i gestió d'empresa 6 CATALAN/SPANISH
320010 Q1 Sistemes mecànics 6 CATALAN
320011 Q1 Sistemes elèctrics 6 CATALAN/SPANISH
320012 Q1 Mecànica de fluids 6 CATALAN/SPANISH
320013 Q1 Probabilitat i estadística 6 CATALAN/SPANISH
320017 Q1 Organització de la producció 6 CATALAN/SPANISH
320018 Q1 Metodologia i orientació de projectes 6 CATALAN/SPANISH
320020 Q1 Control i automatització industrial avançat 6 CATALAN
320022 Q1 Transport d'energia elèctrica 6 CATALAN/SPANISH
320023 Q1 Centrals elèctriques i energies renovables 6 CATALAN
320024 Q1 Processat electrònic de potència 6 CATALAN/SPANISH
320027 Q1 Control i accionaments de màquines elèctriques 6 CATALAN
320029 Q1 Mètodes dels elements finits per a l'enginyeria 6 CATALAN
320035 Q1 Automatització industrial 6 CATALAN/SPANISH
320036 Q1 Electrònica digital 6 CATALAN/SPANISH
320038 Q1 Electrònica analògica 6 CATALAN/SPANISH
320041 Q1 Instrumentació electrònica 6 CATALAN/SPANISH
320044 Q1 Control i guiatge de robots mòbils 6 CATALAN
320049 Q1 Resistència de materials 6 CATALAN/SPANISH
320052 Q1 Enginyeria de fluids 6 CATALAN/SPANISH
320053 Q1 Ciència i enginyeria de materials 6 CATALAN/SPANISH
320056 Q1 Enginyeria de processos de fabricació 6 CATALAN/SPANISH
320059 Q1 Projecte de màquines i mecanismes 6 CATALAN
320060 Q1 Ajustos i control numèric 6 CATALAN
320063 Q1 Análisi química 6 CATALAN/SPANISH
320064 Q1 Química orgànica i bioquímica aplicada 6 CATALAN/SPANISH
320065 Q1 Enginyeria de la reacció química 6 CATALAN/SPANISH
320070 Q1 Enginyeria de processos químics i biotecnològics 6 CATALAN/SPANISH
320072 Q1 Tractament i reutilització d'aigües residuals 6 CATALAN
320077 Q1 Disseny d'estructures lineals i laminars no teixides 6 CATALAN
320078 Q1 Materials colorants i productes auxiliars 6 CATALAN/SPANISH
320079 Q1 Disseny d'estructures laminars de malla 6 CATALAN/SPANISH
320080 Q1 Disseny d'estructures laminars de calada 6 CATALAN
320081 Q1 Disseny en blanqueig i tintura. Clorimetria 6 CATALAN/SPANISH
320086 Q1 Gestió de projectes d'innovació 6 CATALAN/SPANISH
320092 Q1 Àlgebra 6 CATALAN
320093 Q1 Càlcul 6 CATALAN/SPANISH
320094 Q1 Tecnologies mediambientals i sostenibilitat 6 CATALAN/SPANISH
320095 Q1 Fonaments d'informàtica 6 CATALAN/SPANISH
320101 Q1 Economia i gestió d'empresa 6 CATALAN/SPANISH
320102 Q1 Senyals i sistemes 6 CATALAN
320103 Q1 Bases de dades 6 CATALAN/SPANISH
320105 Q1 Electrònica analògica 6 CATALAN/SPANISH
320106 Q1 Probabilitat i processis estocàstics 6 CATALAN
320111 Q1 Processament digital d'audio 6 CATALAN
320113 Q1 Serveis i aplicacions telemàtiques 6 CATALAN/SPANISH
320114 Q1 Processament digital d'imatge 6 SPANISH
320115 Q1 Gestió i distribució de senyals audiovisuals 6 CATALAN
320117 Q1 Equips de so 6 SPANISH
320121 Q1 Continguts multimèdia 6 CATALAN/SPANISH
320124 Q1 Instrumentació i mesura de qualitat del senyal audiovisual 6 CATALAN
320125 Q1 Projectes d'enginyeria 6 CATALAN/SPANISH
320134 Q1 Tècniques de representació gràfica 6 CATALAN/SPANISH
320135 Q1 Disseny bàsic 6 CATALAN
320140 Q1 Disseny de mecanismes 6 CATALAN/SPANISH
320141 Q1 Expressió artística 6 CATALAN
320142 Q1 Disseny i producte I 6 CATALAN/SPANISH
320143 Q1 Disseny assistit per ordinador 6 CATALAN
320144 Q1 Disseny gràfic i comunicació 6 CATALAN
320151 Q1 Gestió integral del disseny 6 CATALAN/SPANISH
320152 Q1 Taller de disseny d'objectes de plàstic 6 CATALAN
320154 Q1 Disseny pràctic de béns i equipaments 6 CATALAN
320157 Q1 Sistemes elèctrics 6 CATALAN/SPANISH
320159 Q1 Sistemes mecànics 6 CATALAN
320162 Q1 Integració en la xarxa elèctrica de sistemes d'energia renovable 6 CATALAN
320164 Q1 Modelització, complexitat i sostenibilitat 6 CATALAN
320165 Q1 Polímers a l'Enginyeria 6 CATALAN
320181 Q1 Disseny Jacquard 6 CATALAN
320192 Q1 Iniciació a les tecnologies industrials paperera i gràfica 6 CATALAN
320194 Q1 Tèxtils pel disseny de productes 6 CATALAN
3200011 Q1 Mètodes matemàtics I 6 CATALAN
3200031 Q1 Física I 6 CATALAN/SPANISH
3200211 Q1 Màquines elèctriques I (és precorequisit de l'assignatura 3200212) 6 CATALAN/SPANISH
3200331 Q1 Modelització i anàlisi de sistemes dinàmics I (és precorequisit de l'assignatura 3200332) 4,5 CATALAN
3200371 Q1 Electrònica de potència I (és precorequisit de l'assignatura 3200372) 4,5 CATALAN/SPANISH
3200501 Q1 Sistemes tèrmics I 4,5 CATALAN
3200511 Q1 Teoria i disseny de màquines i mecanismes I 6 CATALAN/SPANISH
3200661 Q1 Experimentació en enginyeria química I 6 CATALAN/SPANISH
3200671 Q1 Operacions bàsiques I 6 CATALAN
3200961 Q1 Física I 6 CATALAN

Period: Check the academic calendar to know the dates

  • Q - Quadrimestral
  • B1 - The first part of semester
  • B2 - The second part of semester