Comparteix:

Matrícula/pròrroga

Matrícula ordinària

  • Requisits:
    • Tant en TFG com en TFM és condició imprescindible per a la matrícula tenir una proposta de TFG / TFM assignada.
    • Grau: La matrícula del TFG s'efectuarà, de forma general, de forma conjunta amb la resta de les assignatures pendents de superar del Pla d’Estudis. Excepcionalment però, podrà matricular el TFG si no es pot formalitzar la matrícula d’un mínim de 18 ECTS en assignatures impartides aquell quadrimestre.
    • Màster: La matrícula del TFM s'efectuarà de forma conjunta amb la resta de les assignatures pendents de superar del Pla d’Estudis.

El treball fi d'estudis es podrà matricular en els períodes ordinaris de matrícula de cada quadrimestre i fixats en el calendari de matrícula, amb el TFG/TFM registrat i acceptat pel director/a i el seu estat a l'esecretaria sigui "inscrit i acceptat"

En cas que, per motius diversos, no s'hagi pogut formalitzar la matrícula en el període ordinari, l'estudiant haurà de presentar una instància per l'esecretaria demanant la matrícula fora de termini.

Matrícula addicional o pròrroga

Els estudiants i estudiantes amb el TFG/TFM matriculat que no puguin dipositar en qualsevol de les convocatòries del quadrimestre corresponent podran optar a una matrícula addicional en el quadrimestre següent.

La matrícula addicional dóna dret a defensar en la convocatòria addicional del quadrimestre següent, i comporta l'abonament de taxes pels serveis administratius (gestió de l'expedient, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s'escau).

Els estudiants que compleixin el requisits i vulguin defensar en la convocatòria addicional hauran de realitzar una sol·licitud, dins dels terminis establerts a cada quadrimestre en el calendari acadèmic, per la e-Secretaria/Instàncies. En cap cas hauran de realitzar l'automatrícula on-line del TFG/TFM. En cas de fer-ho se'ls considerarà matrícula ordinària, no addicional.

Els estudiant amb matrícula addicional que no defensin o suspenguin a la convocatòria addicional hauran de formalitzar la matrícula ordinària del TFG/TFM, realitzant el pagament complet de la matrícula amb l'increment corresponent per repetició, que preveu el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya.