Vés al contingut (premeu Retorn)

Renúncia de matrícula

En la Normativa Acadèmica del estudis de Grau i Màster (NAGRAMA) s’estableix el següent: 

“Com a norma general no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la matrícula i a rebre els serveis acadèmics sol·licitats, sempre que ho facin dins del termini que s’estableixi al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula.

En tot cas, els estudiants que han renunciat a la matrícula de primer curs perden la plaça assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada.

Si la renúncia es concedeix es revisarà la liquidació econòmica de l’estudiant, d’acord amb la documentació justificativa que adjunti a la sol·licitud de renúncia. En el cas que existeixin imports pendents a favor de la universitat l’estudiant disposa d’un termini de 10 dies per a la seva liquidació. Si no els fa efectius, es resoldrà la suspensió temporal de l’expedient.

En cas de matrícules de 2n curs o posteriors, l’import a favor de l’estudiant, si escau, es compensa en les matrícules posteriors que efectuï.

El director o directora o el degà o degana del centre resol les sol·licituds de renúncia presentades.“

Consideracions prèvies

  • L'acceptació de la renúncia no comporta la devolució dels preus públics. Tant sols si s'ha produït algun dels motius que donen dret a la devolució dels preus públics, la persona interessada pot sol·licitar-ho en el termini màxim d'un mes un cop rebuda la resolució.
  • En tots els casos s'hauran d'abonar com a mínim, els conceptes obligatoris de la matrícula (gestió d'expedient, suport a l'aprenentatge, assegurança escolar, i serveis addicionals sol·licitats).
    • En el cas de les matrícules condicionals de becari, és condició prèvia a l'anul·lació, el pagament dels crèdits no abonats.

Procediment

L’estudiant pot iniciar el tràmit de renúncia a la matrícula omplint el model de sol·licitud ( Renúncia matricula 1r. curs  |  Renúncia matrícula resta cursos  ), juntament amb documentació que justifiqui el motiu de la renúncia i presentar-ho al Servei d’Informació i Atenció a l’Estudiant (SIAE).

En cas de no poder venir personalment, podrà autoritzar algú per escrit, especificant DNI, nom i cognoms de la persona autoritzada i adjuntar còpia del teu DNI. Model d'autorització.  

 

Per qualsevol altre incidència pots posar-te en contacte amb Servei d’atenció a l’usuari (SAU) de la ESEIAAT.

Els terminis de sol·licitud són els fitxats en el Calendari Acadèmic de la UPC