Vés al contingut (premeu Retorn)

Renúncia de matrícula

La Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster (NAGRAMA) de la UPC estableix:

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada, els estudiants i les estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la matrícula i a rebre els serveis acadèmics sol·licitats, sempre que ho facin dins del termini que s’estableix al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula.

En tot cas, els estudiants i les estudiants que han renunciat a la matrícula de primer curs perden la plaça assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada.

Si els estudiants i les estudiants sol·liciten la renúncia per alguna circumstància de caràcter excepcional (malaltia o accident greu) poden conservar la plaça, si ho demanen explícitament a la sol·licitud. El termini màxim per mantenir la plaça el regula l’article 2.3 d’aquesta normativa.

A l’efecte de l’expedient de l’estudiant, el centre pot fer la baixa acadèmica de les assignatures recollida a l’apartat 2.7 d’aquesta normativa. Si la matrícula inclou assignatures reconegudes i la renúncia a la matrícula implica el tancament de l’expedient, el centre també ha de fer la baixa dels reconeixements

 

Procediment

L’estudiant renuncia a rebre els serveis acadèmics sol·licitats, tot i que la Universitat els continua prestant amb normalitat. Per això, resta obligat al pagament dels preus públics establerts i a les conseqüències previstes en el cas que no en faci el pagament.

La revisió de la liquidació econòmica produïda per l’acceptació formal del centre docent d’una sol·licitud de renúncia de l’estudiant té els efectes següents:

  • S’eliminen els descomptes aplicats relatius a ajuts a l’estudi, ja que l’estudiant renuncia a continuar els estudis.

  • S’apliquen les bonificacions i exempcions justificades documentalment i recollides en aquests procediments.

  • S’estén un nou full de liquidació, la qual s’ha d’abonar en alguna de les entitats col·laboradores en el termini de 10 dies.

  • Si, transcorreguts els 10 dies, no s’ha fet efectiva la liquidació, s’aplica la suspensió temporal de l’expedient de l’estudiant.

 

Motius de renúncia i implicacions en l’expedient de l’estudiant:

https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/procediments-administratius-i-de-gestio-economica-vinculats-a-la-nagrama.pdf/view

 

Tràmit

La sol·licitud s'ha de presentar per la seu electrònica de la UPC

 

Terminis

Baixa d'assignatures i renúncia a la matrícula

Quadrimestre de tardor,  Fins el 31 d'octubre de 2022

Quadrimestre de primavera, Fins el 31 de març de 2023²

En cas de malaltia o accident greu de l'estudiant o d'un familiar de primer grau que comporti la impossibilitat d'assitència als estudis per un període superior a un mes, aquests terminis s'amplien fins el 15 de desembre de 2022 i el 15 de maig de 2023 respectivament

² En el cas d'estudiants becaris la data màxima és el 24 de febrer de 2023

Els terminis de sol·licitud són els fitxats en el Calendari Acadèmic de la UPC