Comparteix:

Expedició Títol oficial i Suplement Europeu al Títol (SET)

Informació prèvia

Un cop aprovats els estudis i assolits els requisits necessaris es pot sol·licitar l'expedició del títol universitari oficial corresponent i del suplement europeu al títol (SET).

El suplement europeu al títol (SET) és un document que aporta informació del títol obtingut mitjançant la descripció de la seva naturalesa, nivell, context i contingut. El SET s'expedeix en català, castellà i anglès i facilita el reconeixement acadèmic i professional dels titulats en el territori europeu a fi de facilitar la seva mobilitat acadèmica i professional entre les universitats i els mercats laborals dels respectius països.

Sol·licitud del SET: A partir del curs 2016-2017 els SET se sol·licita juntament amb la Taxa del Títol. Els estudiants titulats en els estudis d'Enginyeria abans del curs 2016-2017, i que ja hagin sol·licitat el títol i vulguin el SET, hauran de fer una sol·licitud de SET apart i abonar les Taxes corresponents.

Com sol·licitar el Títol i el SET:

Una vegada tingueu l'expedient tancat, a l'e-secretaria s'activarà la funcionalitat TÍTOLS I SOL·LICITUDS. Heu de seguir les instruccions que hi trobareu. El tràmit és molt senzill i en 24-48 hores us podreu descarregar el resguard del títol signat i verificat electrònicament.

Abans de començar el tràmit, quina documentació has de tenir preparada?

Resum de documentació relacionada amb el tràmit de sol·licitud de títol
Tipus estudis Número de document oficial vàlid associat al títol oficial Document vigent i obligatori Exemples d’altres possibles documents oficials addicionals per acreditar dades que volen fer constar al títol oficial Documents vàlids per a identificar-se al recollir el títol
  Número de DNI DNI (nacionalitat espanyola)    
  Número de Passaport Passaport (nacionalitat espanyol o estrangera)    
EEES   Targeta/Permís de residència/treball/estudis
NIE+passaport
-Passaport -DNI
  Número de NIE NIE+Id País d’origen -Acta registre civil -Passaport
    (nacionalitat estrangera) -Document identificatiu del país d’origen -Targeta/Permís de residència/treball/estudis
  Número de DNI (nacionalitat espanyola) DNI (nacionalitat espanyola)   -Document    identificatiu    del país d’origen
Primer         i segon cicle (pre-EEES) Número de Passaport (nacionalitat estrangera) Passaport (nacionalitat estrangera)   - Carnet de Conduir
Document identificatiu del país d’origen (només si data fi estudis anterior a setembre 2003 i/o plans no reformats) Document identificatiu del país d’origen (nacionalitat estrangera)


Si tens dret a algun tipus de descompte i no consta al sistema, si us plau, prepara la documentació que ho justifiqui per presentar-la.

Revisa les dades personals, recorda que és imprescindible que les teves dades personals, nom i cognoms, lloc i data de naixement, nacionalitat…, apareguin tal i com figuren en el document identificatiu DNI o tarjeta de residència/passaport/NIE, sense abreviacions, i afegiu els accents que calgui.

Poseu als cognoms els accents que calgui i afegiu la conjunció “i” o “y” entre els cognoms si voleu que aquesta consti al títol i al suplement.

Si no tens accés a la e_Secretaria hauràs de fer arribar un tiquet https://demana.upc.edu/eseiaat/,  indicant que vols iniciar el tràmit i adjuntant una còpia del document vigent i obligatori necessari, que trobaràs a la taula anterior

MOLT IMPORTANT: 

Recordeu que per a que s'iniciï efectivament el tràmit d’expedició d’un títol oficial de l’EEES és necessari complir amb tots els requisits formals del tràmit, entrada/presentació de documentació, pagament, i sol·licitud a la seu electrònica de la UPC o acabar el tràmit de sol·licitud, fins que figuri amb estat si ho feu a la vostra e-secretaria.

Quan finalitzeu el tràmit, heu de veure l'estat com en aquesta imatge
 

 

 

 

+ Més fàcil