Vés al contingut (premeu Retorn)

Expedició Títol oficial i Suplement Europeu al Títol (SET)

Sol·licitud del Títol i SET

Per tal de poder sol·licitar l'expedició del títol i el Suplement Europeu al Títol (pels estudiants que es van titular a partir del 12-09-2013), cal haver superat tots els crèdits que preveu el pla d'estudis.

En els estudis de GRAU cal acreditar l'assoliment de la competència genèrica en una tercera llengua, per poder sol·licitar el títol.

 

Procediment

L'interessat haurà de fer la sol·licitud personalment al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat (SIAE) de l'ESEIAAT:

  • Portant l'original i una còpia del seu DNI vigent. En el cas d'estudiant estranger, haurà de portar original i còpia del seu passaport i  adjuntar el NIE, en cas que el tingui. Les dades personals han de constar tal i com figuren al DNI (o passaport)
  • i, abonar la taxa d'expedició del Títol i Suplement Europeu al Títol. El pagament el  podràs fer amb targeta de crèdit al mateix SIAE , o bé en efectiu en qualsevol oficina de La Caixa, Caixa d'Enginyers o BSCH-Xarxa BCH

En el cas de no poder venir personalment, podrà autoritzar algú per escrit, especificant DNI, nom i cognoms de la persona autoritzada i adjuntar còpia del seu DNI, Model d'autorització.  (Acord Consell de Govern 12/12/2012).

Termini

Una vegada l'estudiant tingui l'expedient tancat i a l'e-secretaria aparegui com a titulat podrà sol·licitar el títol.

Avís important:

El títol de Grau, Màster o d'enginyer/a es podrà sol·licitar a partir de 3 dies hàbils des de la presentació del TFG, TFM o PFC.

Per tal de donar un bon servei i evitar llargues esperes durant el període de matrícula, no es tramitaran sol·licituds d'expedició de títols.

Certificat de Títol en Tràmit

El certificat de títol en tràmit és un document que acredita que el títol oficial s'ha sol·licitat i que s'està tramitant.

És un certificat que s'emet des del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC

Procediment

Recordeu que mentre no s'edita el títol o el SET, el resguard de pagament acredita la condició de titulat i dóna tots els drets establerts per la legislació vigent, tot i això aquest document no es pot legalitzar per tal que tingui efectes a l'estranger, per la qual cosa podreu demanar un certificat de títol en tràmit en català o castellà, Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat (SIAE) de l' ESEIAAT o bé directament al Servei de Gestió Acadèmica de la UPC (sga.titols@upc.edu)


Termini

Durant tot el període lectiu del curs (després d'haver sol·licitat el títol i abans de la seva recepció)

Recollir el Títol i/o Suplement Europeu al Títol

Una vegada expedits per la UPC, el Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat (SIAE) de l'ESEIAAT farà arribar a l'estudiant per  correu electrònic l'avís conforme hem rebut el teu títol i quan pot passar a recollir-lo.

Procediment recollida Títol

  • Haurà de venir personalment al SIAE amb la següent documentació: DNI original (vigent) i Resguard del títol.
  • Si no pot venir personalment, pot autoritzar a un altre persona mitjançant un poder notarial.
  • Si resideix a l'estranger o fora de la província de Barcelona, pot demanar a través de la e-secretaria o bé mitjançant el gestor de serveis sau.etseiat.upc.edu, la tramesa del títol i/o suplement Europeu al Títol a la dependència oficial autoritzada pel ministeri més propera al seu domicili. Aquest tràmit comporta l'abonament de la taxa corresponent a l'enviament.

Termini

Des de que l'estudiant rep e-mail conforme ha arribat el seu títol a l'ESEIAAT, serà custiodiat al SIAE fins a la seva recollida.

Procediment recollida SET 

  • Ho pots fer personalment entregant el resguard de pagament de la taxa i presentant el teu DNI. 

  •  En cas de no poder venir personalment, podràs autoritzar algú per escrit, especificant DNI, nom i cognoms de la persona autoritzada i adjuntar còpia del teu DNI. Model d'autorització

 

Per qualsevol altre incidència pots posar-te en contacte amb Servei d'atenció a l'usuari (SAU) de l'ESEIAAT.

 

Termini

Des que l'estudiant rep e-mail conforme ha arribat el seu títol a l'ESEIAAT, el custodiarem al SIAE fins que el vingui a recollir.

Sol·licitud de duplicat del títol

Es pot sol·licitar un duplicat del títol si les dades que hi consten (nom, cognoms, nacionalitat..) han estat modificades amb posterioritat a la data de pagament dels drets d'expedició del mateix. Caldrà presentar una sol·licitud i la documentació que justifiqui el canvi a les dades a més del títol original al SIAE.

Si el duplicat és per pèrdua del títol original, s'ha de publicar un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) que haureu de sol·licitar a través de un  tiquet al Servei d'Atenció a l'Usuari (SAU). En aquest cas, la sol·licitud del duplicat corresponent es pot fer un cop transcorregut un mes de la publicació de l'anunci al BOE.

 

Enllaços d'interès: