Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudiants visitants

Aquesta modalitat correspon a estudiants que s’incorporen en un ensenyament oficial de la UPC per cursar una part dels estudis amb efectes acadèmics i no ho fan en el marc de cap programa de mobilitat o cap conveni que estableixi la gratuïtat de la matrícula al centre de destí.

L’estudiant que accedeix a uns estudis de la UPC com a estudiant visitant pot cursar un màxim de 60 ECTS de la titulació en uns estudis de grau i un màxim de 30 ECTS de la titulació en uns estudis de màster, atès que aquest és també el nombre màxim de crèdits que es podrà reconèixer al seu expedient si posteriorment és admès com a estudiant oficial en la mateixa titulació. Mentre això no succeeix, els estudiants i les estudiants visitants no es consideren estudiants de la UPC.

No poden ser admesos com a visitants els estudiants i les estudiants afectats per la Normativa de permanència de la UPC.

Els efectes acadèmics esmentats són el dret a l’avaluació i el dret a obtenir una certificació acreditativa.

El règim econòmic que s’ha d’aplicar a aquests estudiants es regula a través d’un acord de la Comissió Econòmica del Consell Social per a cada any acadèmic.

Són competència del centre docent receptor els processos de preinscripció, admissió i matrícula dels estudiants i les estudiants visitants, així com la regulació concreta d’aquests processos (documentació que han de presentar, criteris d’admissió, òrgan de selecció, calendari).

L'estudiant visitant només abonarà en concepte de matrícula el preu dels crèdits a cursar i no han d'abonar cap altre import per Serveis administratius, despeses de matriculació i d'expedient acadèmic, serveis específics de suport a l'aprenentatge, expedició de certificacions acadèmiques i certificats o diplomes propis de la titulació, si fora el cas.

Així mateix no estan subjectes a cap recàrrec per repetició de l'assignatura, ni tampoc a cap de les exempcions i bonificacions previstes en el Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen cada any els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitat públiques catalanes. 

Procediment

Presentar una instància, adreçada al Director del centre a través de la seu electrònica de la UPC. En el camp sol·licito ha d'indicar "accés com estudiant visitant" i especificar les assignatures que vol cursar, codi i nom complet, adjuntant la documentació següent:

  • Instància sol·licitud 

  • Còpia del passaport i/o altre document identificatiu

  • Certificació acadèmica personal amb Codi Segur de Verificació

  • Pla d’estudis o quadre de matèries publicat pel centre corresponent amb Codi Segur de Verificació