Vés al contingut (premeu Retorn)

Condicions acadèmiques de la matrícula de grau i màster

 • NOMBRE MÍNIM I MÀXIM DE CRÈDITS

GRAUS

1r. Curs Fase Inicial

2n. Curs i posteriors

 

Mínim

Màxim

Mínim

Màxim

Temps complet

30 (primera matrícula)

30

--

36*

Temps parcial

---

18

--

--

MÀSTERS

15

36

--

36

 • El primer any s’han de matricular totes les assignatures del primer quadrimestre, si la modalitat de matrícula és a temps complet.
 • En temps parcial no hi ha mínim de matrícula, tot i això s’ha de tenir en compte la permanència en els estudis.
 • En la fase inicial no hi ha límit màxim de crèdits, en temps complet, fora de la primera matrícula, atès que s’ha de poder complir amb la permanència.
 • Cal tenir en compte les assignatures que no repeteixen docència, a l’hora d’organitzar les matrícules de la fase inicial.

* es pot superar per programes d’alt rendiment o doble titulació.

Les assignatures i els crèdits reconeguts o convalidats i les assignatures corresponents a cursos de plans d’estudis extingits de les quals no es fa docència no es tenen en compte a l’hora d’aplicar els límits establerts.                                                          

Sempre que els estudiants no hagin completat la totalitat dels crèdits del pla d’estudis, podran matricular més crèdits optatius dels establerts en el pla d’estudis corresponent, fins a un màxim de 18 ECTS en els estudis de grau o d’un 10% dels crèdits en els estudis de màster, prèvia autorització del centre, en especial per poder completar determinats itineraris formatius o per permetre l'assoliment de competències lingüístiques.

Aquests crèdits addicionals es tindran en compte en la ponderació dels expedients i en el càlcul de la nota global dels titulats i titulades.

 

 • MODIFICACIONS DE MATRÍCULA


MATRÍCULES DE BECARIS O BECÀRIES

La modificació d’una matrícula assocada a una beca pot originar canvis en la concessió o denegació, fins i tot la revocació, que pot implicar el pagament íntegre de la matrícula i fins i tot la devolució d’altres components de la beca. 

Una vegada concedida la beca només es pot alterar la matrícula si aquesta modificació no altera la resolució de la beca. Altrament, la modificació pot comportar un impacte econòmic en l’estudiant. 

La modificació d’una matrícula associada a una beca, quan aquesta ja ha estat liquidada a l’entitat gestora, implica una liquidació econòmica que ha d’assumir l’estudiant, incloent-hi els casos en què es perdi la condició de becari o becària


AMPLIACIÓ DE CRÈDITS DE MATRÍCULA

Com a norma general, la matrícula ha d’incloure totes les assignatures obligatòries suspeses, no presentades o no matriculades de cursos anteriors que s’imparteixin en aquell període lectiu.

L’estudiant pot sol·licitar de manera argumentada  a la direcció del centre no matricular alguna assignatura.

En el cas de les assignatures que formen part d’un bloc curricular en què hi ha la possibilitat de compensació, si una assignatura està suspesa amb una nota igual o més gran que 4, l’estudiant pot escollir entre tornar a matricular-la  o bé no fer-ho i mantenir-ne la nota, en l’espera del resultat de l’avaluació curricular en el moment que pertoqui.

Si es produeixen modificacions dels horaris o de les dates d'examen previstos després de formalitzar la matrícula, l’estudiant pot modificar-la sempre que aquest canvi hagi provocat una incompatibilitat per cursar les assignatures de què s’ha matriculat o per poder ser avaluat.


VARIACIONS DE MATRÍCULA

Les variacions de matrícula s’han de sol·licitar dintre del termini establert al calendari acadèmic aprovat per la UPC per cada període lectiu.

Les variacions de matrícula es poden sol·licitar pels motius següents:

 • canvis en la liquidació de matrícula, d’acord amb les terminis establerts i la normativa vigent.
 • Canvis dels horaris de les assignatures o de la data dels exàmens corresponents.
 • Per acció tutorial del centre docent, d’acord amb les instruccions dels caps d’estudis.
 • Reconsideracions i variacions en les assignatures matriculades, d’acord amb els procediments establerts pels centres per als canvis de grup.
 • Canvi de dedicació als estudis, justificat adequadament.

Les modificacions acadèmiques d’assignatures, recollides en l’últim paràgraf de l’article 2.7 de la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, NAGRAMA, no comporten la devolució de preus públics. Les renúncies o anul·lacions de matrícula, per motius no establerts en la normativa, tampoc es poden considerar variacions de matrícula.

Les variacions de matrícula sol·licitades dins de termini i acceptades pel centre docent impliquen l’expedició d’una nova liquidació econòmica.

 • Si la liquidació és favorable a la Universitat, l’estudiant ha d’abonar-la en els terminis establerts, segons la modalitat de pagament escollida.
 • Si la liquidació és favorable a l’estudiant, s’inicia la tramitació d’una devolució de preus públics d’ofici.
 • Si el resultat de la liquidació és zero, es valida el moviment.
 • Aquestes variacions no impliquen l’aplicació del preu per modificació i/o ampliació de matrícula.

Els canvi en la matrícula fora d’aquest termini tenen caràcter excepcional i han de ser plenament justificats, i es consideren una modificació de matrícula a l’efecte de l’aplicació del preu públic corresponent.

 

MODIFICACIONS ACADÈMIQUES

Els estudiants poden sol·licitar la baixa acadèmica d’assignatures fins a les dates que, a aquest efecte, estableix el calendari acadèmic, fet que no comporta el retorn de l’import de la matrícula.

En cap cas es pot demanar baixa acadèmica d’assignatures de matrícula obligatòria pel fet que siguin prerequisits o corequisits o perquè estiguin afectades per l’aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa

 

Consideracions prèvies

Marc normatiu

NAGRAMA – UPC 

2. Matrícula

2.5.1. Nombre mínim i màxim de crèdits

2.5.2. Matrícula d’un nou curs

2.7. Modificacions de matrícula

 

Més informació:

PROCEDIMENT

Sol·licituds a e-secretaria

 

TERMINIS

Variacions de matrícula:

Quadrimestre de tardor, Fins el 16 de setembre de 2022

Exclusivament per als estudis de Màster, fins el 23 de setembre de 2022

Quadrimestre de primavera, fins el 24 de febrer de 2023

 

Baixa acadèmica de matrícula

 • Quadrimestre de tardor, 31 d’octubre de 2022
 • Quadrimestre de primavera, fins el 31 de març de 20232

En cas de malaltia o accident greu de l'estudiant o d'un familiar de primer grau que comporti la impossibilitat d’assistència als estudis per un període superior a un mes, aquests terminis s'amplien fins el 15 de desembre de 2022 i el 15 de maig de 2023 respectivament

 

² En el cas d'estudiants becaris la data màxima és el 24 de febrer de 2023