Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques i ajuts

BEQUES

Acreditacions MATRC

Per al curs 2017/18 l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) ha separat el procediments per a l'obtenció de les acreditacions econòmiques MATRC i EQUITAT

Procediment MATRC: Procediment per a l'obtenció de l'Acreditació de caràcter econòmic per poder formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics. En cas d'obtenir acreditació positiva l'estudiant es podria matricular com a  becari condicional. 

Beca EQUITAT
Les beques Equitat que gestiona l'Agència d'Ajuts Universitaris i de recerca (Agaur) estan adreçades als i les estudiantes de programes de grau i de màsters habilitans i assimilats de les universitats públiques catalanes i la UOC, de manera que l'aportació de l'estudiant pels crèdits matriculats per primera vegada, resulti minorada en el percentatge que estableixi la convocatòria.


L'estudiant beneficiari d'una beca Equitat obté una bonificació en el preu dels crèdits matriculats per primera vegada, en funció del tram que li correspongui segons la renda familiar computable i el nombre de membres de la unitat familiar, i sempre i quan que no es superin uns determinats nivells de patrimoni familiar.

Beca MECD
El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD) concedeix beques de règim general per a estudis universitaris de grau i màsters.
La convocatòria de beques de règim general del MECD estableix una sèrie de requisits acadèmics, a més d'altres condicionants de renda i patrimoni, que les persones sol·licitants han de complir.

L'import dels ajuts varia en funció d'aquests requisits.

Becaris del Departament d’Educació del Govern Basc

Les persones que sol·licitin la beca del Departament d’Educació del Govern Basc no poden gaudir de la matrícula condicional com a becari o becària. Han d’abonar la totalitat dels imports dels preus públics. Un cop concedida la beca, és el mateix Govern Basc l’encarregat d’ingressar -los l’import fixat a la seva convocatòria en concepte de matrícula.

AJUTS

Ajuts per a circumstàncies sobrevingudes

Objecte
Concessió d'ajuts econòmics a estudiants per circumstàncies personals sobrevingudes (pèrdua del lloc de treball, embargaments, desnonaments o fets similars), de forma que puguin progressar en els seus estudis.

 

Consideracions prèvies

Què faig si no tinc l'acreditació el dia de la matrícula?

1. Et pots matricular en modalitat EFECTIU (Pagament a les entitats col·laboradores).  Aquesta modalitat ens permet modificar la teva matrícula en el moment que acreditis que compleixes els requisits econòmic i acadèmics.

2. No paguis la matrícula, i espera a que t'arribi l'acreditació. Habitualment és en un període de 10 dies des de la seva sol·licitud.
2.1) Si l'acreditació indica que no compleixes els requisits hauràs d'abonar la matrícula o sol·licitar el canvi de modalitat de pagament.

2.2) Si l'acreditació indica que compleixes els requisits econòmics sol·licita immediatament al centre docent que et faci el canvi de modalitat de matrícula a "Becari Condicional", i una vegada revisat l'import,  fes el pagament de la matrícula.

MOLT IMPORTANT! Encara no has sol·licitat cap beca. En el cas que no demanis beca o si la demanes aquesta és denegada hauràs d'abonar l'import dels crèdits de primera vegada.

La matrícula condicional de becari o becària només és aplicable als crèdits matriculats per primera vegada. Els estudiants han de pagar la resta de preus de la matrícula: els preus de gestió de l’expedient acadèmic, de suport a l’aprenentatge, dels crèdits repetits i dels crèdits reconeguts/convalidats, les quotes opcionals i l’assegurança escolar.

Si es denega la sol·licitud de beca, l’estudiant ha d'abonar els preus públics per a la prestació de serveis universitaris de la matrícula formalitzada mitjançant un pagament domiciliat en el compte que ha especificat a la sol·licitud de beca.
El fet de no dur a terme aquest pagament dóna lloc a l’inici de l’expedient de suspensió temporal dels drets de l’estudiant, en els termes previstos al decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.

Sol·licitants de beca que no poden acollir-se a la matrícula condicional
Qui no reuneixi els requisits previs fixats per tenir la matrícula condicional de becari o becària però vulgui sol·licitar la beca pot fer-ho, però haurà de pagar la totalitat de la matrícula. En cas que finalment li sigui concedida la beca, se li retornen els imports corresponents al preu dels crèdits matriculats per primera vegada.

Baixa d’assignatures dels beneficiaris de beca
Els estudiants matriculats com a becaris o becàries no poden sol·licitar la baixa d’assignatures si com a conseqüència d’aquesta baixa es modifiquen les condicions acadèmiques de la beca.
Tampoc poden sol·licitar el canvi de dedicació dins la fase inicial dels estudis.

 

Procediment

 

Més informació

 

Terminis

S’han de consultar els terminis per a cada convocatòria, al web del servei que les gestiona (MECD, AGAUR, Ajut circumstàncies sobrevingudes SGA -UPC).