Vés al contingut (premeu Retorn)

Assegurances

Assegurança escolar obligatòria

Què és

És una Assegurança que protegeix als estudiants menors de 28 anys, que cursen estudis oficials des de  3r d' Educació Secundària Obligatòria (ESO), fins el final del 3r cicle universitari,  mitjançant prestacions sanitàries i econòmiques, en cas de malaltia , accident escolar i infortuni familiar.

Requisits generals:

  • Tenir menys de 28 anys, si bé l’Assegurança Escolar cobrirà tot l'any escolar en què l'estudiant compleixi l'esmentada edat..
  • Ser espanyol o estranger que resideixi legalment a Espanya.
  • Estar matriculat a Espanya en algun dels estudis esmentats a l'apartat anterior.
  • Haver abonat la quota corresponent de l'Assegurança Escolar.
  • Acreditar que ha transcorregut un període mínim d'un any des que l'estudiant es va matricular per primer cop a qualsevol centre d'ensenyament dels compresos en aquesta assegurança. No s'exigeix aquest requisit per a les prestacions derivades d'accident escolar, infortuni familiar per finament del cap de família i tocologia.
  • No tenir cap relació laboral o activitat per la qual l'alumnat ja estigui donat d'alta al sistema de la Seguretat Social.

Més informació en:

EN CAS D'ACCIDENT

Per sol·licitar l'assegurança escolar obligatòria cal emplenar els apartats 1, 2, 3 i, si escau, el 4 del formulari "Sol·licitud de prestació de l'assegurança escolar obligatòria", que ha d'estar signat pel pare, mare o tutor o tutora legal de l'estudiant, o pel mateix alumne o alumna, si és major d'edat i presentar-la de formna telemàtica en aquest mateix espai.

Una vegada emplenat l'has de retornar, per mail o tiquet DEMANA (https://demana.upc.edu/eseiaat/) a aquesta secretaria per tal que el Secretari Acadèmic de l'escola empleni el punt 4. I en el mateix mail o tiquet ens has de donar la informació que s'ha d'emplenar en aquest punt.

Una vegada emplenat i signat degudament et retornarem l'imprès per tal que el puguis presentar a la direcció provincial de l'INSS.

Pots fer el tràmit de presentació  del document de sol·licitud de prestació a l'INSS de forma telemàtica a: https://tramites.seg-social.es/acceso/todos-colectivos-asistencia-sanitaria-seguro-escolar.html

Cal adjuntar-hi una còpia del DNI, NIE o passaport en vigor de l'estudiant (si és major d'edat) o del DNI i llibre de família de l'adult sol·licitant (si l'estudiant és menor d'edat) i del justificant d'haver abonat la quota de l'assegurança escolar del curs vigent.

En cas d'assistència sanitària, la sol·licitud de prestació s'ha de presentar a la direcció provincial de l'INSS de la província on s'hagi rebut l'assistència sanitària; per a la resta de prestacions de l'assegurança escolar obligatòria, la sol·licitud es pot presentar en qualsevol de les agències o CAISS de la direcció provincial de l'INSS de l'àmbit.

Relació de centres concertats en matèria d'Assegurança Escolar amb la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Barcelona

 

Assegurança voluntària d'accidents

La UPC i la Corredoria d'Assegurances (CONFIDE) ofereixen l'Assegurança voluntària d'accidents per tal de garantir la cobertura en cas d'accident, en els àmbits acadèmic i privat.

L'Assegurança voluntària d'accidents pot ser contractada tant pels estudiants majors de 28 anys, com per aquells que vulguin majors i millors prestacions i siguin menors de 28 anys.

L'Assegurança voluntària d'accidents té un cost de 13,24 € el curs sencer. Per contractar-la, hi ha dues opcions:

  1. En el moment de realitzar la matrícula, seleccionant l'opció "Pòlissa Voluntària Accidents". Amb aquesta via, el cost de l'assegurança es carregarà al compte amb la matrícula.
  2. També es pot sol·licitar per transferència bancària, indicant com a referència: Accidents Alumnes UPC, el nom i cognoms de l'assegurat, així com el seu DNI i la transferència per al total de l’import (13€) al següent número de compte de La Caixa: 2100-0747-23-0200302158 //IBAN: ES57-2100-0747-23-0200302158

Una cop feta la transferència caldrà enviar el comprovant o conformitat de la transferència a univers.upc@confide.es amb les vostres dades personals: nom, cognoms, DNI i correu electrònic, per tal que CONFIDE pugui enviar-vos el certificat amb les condicions de l'assegurança.

 

Més informació

CONFIDE
Tel. 93 306 53 53
a/e upcconfide@confide.es