Vés al contingut (premeu Retorn)

Dobles titulacions

A QUI S'ADREÇA:

A estudiants de l'ESEIAAT de les titulacions de Grau de l'àmbit industrial següents:

 • Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
 • Grau en Enginyeria Elèctrica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil

EN QUE CONSISTEIX:

La doble titulació implica, a grans trets, i en la majoria d'itineraris, superar un any d'estudis addicional (66 crèdits ECTS, s'allarguen els estudis durant dos quadrimestres Q9 i Q10); un cop superat l'itinerari de doble titulació, l'estudiant obtindrà dos títols acadèmics expedits per la UPC.

Un doble títol consisteix en un itinerari entre dues titulacions que inclou la realització :

 • Del conjunt d'assignatures de la Fase Inicial i del bloc comú en el títol d'origen.
 • Del conjunt d'assignatures de grau de cada títol
 • D'un total de 30 ECTS optatius. Aquests crèdits optatius podran ser:
 1. De qualsevol dels graus
 2. D'assignatures optatives d'escola
 3. Pràctiques d'Empresa (12 ECTS)
 4. Activitats d'extensió universitària
 • El procés d'incorporació d'assignatures d'un expedient a l'altra es farà per reconeixement.
 • Un Projecte Final de Grau que l'estudiant matricularà en ambdós expedients però que podrà ser el mateix si reuneix les competències d'ambdós títols.

Seguint els itineraris recomanats pel centre, l'ESEIAAT es compromet a evitar els solapaments entre les assignatures dels diferents graus que s'han de cursar alhora, tant d'horaris com d'exàmens.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 • Criteri de nota d'expedient

El criteri d'admissió serà la nota d'expedient ponderada dels quadrimestres Q1, Q2, Q3 i Q4 incloent totes les matrícules, aprovades i suspeses.

En el cas que un estudiant que vulgui accedir a un itinerari tingui una única assignatura suspesa i no cursada, i sempre que no sigui una assignatura comú entre ambdues titulacions, caldrà que trameti instància al Cap d'Estudis, qui resoldrà la petició depenent de l'ocupació de l'itinerari sol·licitant, un cop hagi finalitzat el procés d'accés anterior.

 • Criteri de valoració d'expedient

Per a l'accés als itineraris aliens a la titulació de Disseny i Desenvolupament de Producte, en els casos en què la demanda superi l'oferta existent, es tindran en compte l'expedient acadèmic de l'estudiant així com, determinat segons la mitjana ponderada dels dos primers cursos superats i l'ordre de prioritat sol·licitada en la tria d'especialitat en el seu moment, un cop es supera la Fase Inicial dels estudis.

Aquest procediment es farà per igual en totes les especialitats. Prenent com exemple l'accés a l'especialitat mecànica el procés seria el següent:

 • L'expedient acadèmic de l'estudiant via mitjana ponderada dels dos primers cursos superats; tindrà una valoració del 90%.
 • L'ordre de prioritat d'accés a la titulació mecànica en la sol·licitud d'especialitat que es fa en el primer curs via intranet i s'assigna un cop superada la fase inicial; tindrà una valoració del 10% distribuïda de la següent manera:
 1. estudiant que demanava grau en enginyeria mecànica en primera opció (1 punt)
 2. estudiant que demanava grau en enginyeria mecànica en segona opció (0.75 punts)
 3. estudiant que demanava grau en enginyeria mecànica en tercera opció (0.5 punts)

 • Criteri de qualificació d'accés a la universitat


En aquells casos en què l'itinerari sol·licitat tingui com a segona titulació la de Disseny i Desenvolupament del Producte, i degut a que l'entrada a aquesta titulació és diferent a la preinscripció universitària, caldrà que l'alumne tingui una nota d'accés a la Universitat superior a la nota de tall per accedir a aquesta titulació l'any en que va entrar a la titulació d'origen. Caldrà aplicar el mateix requisit a tots aquells estudiants de Doble Titulació que tinguin com a titulació d'origen la de Disseny i Desenvolupament de Producte i que voldran accedir a una titulació d'àmbit industrial.

PROCEDIMENT

 • Presentació informativa:   durant el mes de novembre
 • Resolució: l’assignació de places es comunicarà abans del següent període de matrícula
 • Sol·licitud fora de termini: Cas que es vulgui demanar plaça per iniciar la doble titulació al juliol, i sempre que hagin quedat places de l’assignació anterior,  la petició es farà a e_secretaria (altres tràmits), durant el mes de juny. La resolució serà prèvia a la matrícula.

TERMINI

 • Sol.licitud de plaça:  es podrà demanar plaça, a través de la intranet durant la primera quinzena de desembre.
ITINERARIS

Mapa de les diferents titulacions i del nombre de places ofertes per a les dobles titulacions PDF

TÍTOL ORIGEN (ACCÉS ALS ESTUDIS) TÍTOL DESTÍ (DOBLE TITULACIÓ) ITINERARI
Grau en Enginyeria Elèctrica Grau en Enginyeria Mecànica Elèctrica-Mecànica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Elèctrica-Electrònica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Grau en Enginyeria Elèctrica Electrònica-Elèctrica
Grau en Enginyeria Mecànica Electrònica-Mecànica
Grau en Enginyeria Mecànica Grau en Enginyeria Elèctrica Mecànica-Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Mecànica-Electrònica
Grau en Enginyeria Química Mecànica-Química
Grau en Enginyeria en Tecnologia i Disseny Tèxtil Mecànica-Tèxtil
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Mecànica-Disseny
Grau en Enginyeria Química Grau en Enginyeria Mecànica Química-Mecànica
Grau en Enginyeria en Tecnologia i Disseny Tèxtil Química-Tèxtil
Grau en Enginyeria en Tecnologia i Disseny Tèxtil Grau en Enginyeria Mecànica Tèxtil-Mecànica
Grau en Enginyeria Química Tèxtil-Química
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Tèxtil-Disseny
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Grau en Enginyeria Mecànica Disseny-Mecànica
Grau en Enginyeria en Tecnologia i Disseny Tèxtil Disseny-Tèxtil