Vés al contingut (premeu Retorn)

Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona

Presentació: MBDesign

El màster interuniversitari en Disseny (UPC-UB), és un màster pluridisciplinari on s'apliquen creativitat, innovació i recerca com a eines de coneixement i proposta pel Disseny del futur. Es planteja en un sentit integral, ampli i transversal, característic del disseny fet a Barcelona i que en les darreres dècades ha esdevingut referent internacional. Des d'una actitud de proposta, s'aporten noves visions sobre la reflexió teòrica, les estratègies participatives en xarxa i les tendències més innovadores sobre nous productes. Les tasques es desenvolupen a través de tallers de disseny, projectes de temàtiques diverses, laboratoris de recerca en materials i tecnologia, treball col·laboratiu i laboratoris de fabricació digital, entre d'altres.

Es desenvolupa en un any, amb 60 ECTS, i consta d'una fase comuna obligatòria de 15 ECTS i perfil transversal; i d'una altra fase optativa de 30 ECTS que inclou cinc especialitats on participa professorat expert de diversos centres de referència com són l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) per part de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); i la Facultat Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB). Les especialitats són:

 • Contemporary Design (impartida en anglès);
 • Disseny, Innovació i Tecnologia
 • Enginyeria del Disseny Industrial
 • Direcció d'Art en Disseny
 • Recerca en Disseny (especialitat transversal, que tracta les altres quatre).

Totes finalitzen amb un Treball Final de Màster (TFM) específic, de 15 ECTS, que es pot orientar al projecte o a la recerca. A més d'aquests cinc itineraris, també s'imparteixen assignatures optatives comunes on es tracten temes empresarials, de propietat intel·lectual i emprenedoria.

Pla d'Estudis

El pla d'estudis del Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona té un total de 60 ECTS, distribuïts tal com s'indica a la taula següent:

 

CRÈDITS TOTALS 60 ECTS
Crèdits comuns obligatoris 15 ECTS
Crèdits especialitat optatius 30 ECTS
Treball de Fi de Màster 15 ECTS

El màster té una estructura conformada per 15 ECTS de caràcter obligatori i comú a tots els estudiants que el cursin. A continuació, es despleguen 5 especialitats a partir de crèdits optatius, amb un total de 30 ECTS a escollir entre les següents:

1. Disseny contemporani / Contemporary design (Docència en anglès - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona- ETSAB - Universitat Politècnica de Catalunya)

2. Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology (Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú - EPSEVG - Universitat Politècnica de Catalunya)

3. Enginyeria del Disseny Industrial (Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa - ESEIAAT - Universitat Politècnica de Catalunya)

4. Direcció en Art en Disseny (Facultat de Belles Arts - FBBAA - Universitat de Barcelona)

5. Investigació en Disseny / Design Research (ETSAB-ETSEVG- ESEIAAT-FBBAA)

 

Per finalitzar, l'estudiant haurà de cursar 15 ECTS del Treball de Fi de Màster referit a l'especialitat cursada. En el cas que l'estudiant hagi estat admés per a cursar dues especialitats, haurà de superar un Treball de Fi de Màster específic adequat a l'itinerari curricular desenvolupat al llarg del màster. 

 mbdesign pla estudis cat.png

 

 

Competències

Competències bàsiques

Les competències bàsiques són les definides per al perfil de nivell de màster establert en el RD 1393/2007:

  • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals

Les competències generals són aquelles que tots els estudiants han d'adquirir en els ensenyaments del Màster:

  • Investigar, innovar i especialitzar-se per interpretar l'actualitat i la seva transcendència en el camp del disseny, la tecnologia, la teoria i l'entorn des d'un punt de vista transversal,  característic de l'àmbit BarcelonaDesign.
  • Aplicar els coneixements més avançats en l'àmbit del disseny, la tecnologia, la teoria i l'entorn desenvolupats en l'àmbit local, sorgits de l'experiència i erudició característica de l'àmbit BarcelonaDesign i posar-los en relació al context internacional.
  • Aplicar les metodologies bàsiques d'investigació per a la innovació i l'especialització en l'àmbit del disseny des de la voluntat de millora i tradició característica de l'àmbit BarcelonaDesign.

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat és capaç de saber o fer quan acaba el seu procés d'aprenentatge, independentment de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'un tercer idioma (preferiblement anglès), el treball en equip i l'ús solvent de recursos d'informació. 

Competències específiques

De la matèria obligatòria comuna:

  • Adquirir una perspectiva global en l'àmbit internacional de l'estat de la qüestió, els temes d'actualitat i les investigacions en diverses especialitats del disseny centrades en temes de teoria i crítica; de projecte i entorn; i de tecnologia i innovació. 
  • Assolir una comprensió sistemàtica sobre l'aplicació del disseny de les darreres tendències en teoria i crítica; en projecte i entorn; i en tecnologia i innovació, en l'àmbit internacional, nacional i de l'àmbit del disseny a Barcelona. 

De les especialitats:

  • Desplegar el treball en grups multidisciplinaris i multiculturals, amb estratègies per a l'adequada gestió de la diversitat cultural. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design, de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny i de l'especialitat Investigació en Disseny / Design Research)
  • Contribuir a través de la investigació a ampliar el coneixement disciplinari, mitjançant anàlisi crítica, avaluació i síntesi. Comprendre els sistemes de gestió i disseny i els criteris de rigor científic propis de la innovació pel disseny. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design, de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial, de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny i de l'especialitat Investigació en Disseny / Design Research)
  • Intervenir en la presa de decisions i en la gestació de projectes complexes. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design  i de l'especialitat Investigació en Disseny / Design Research)
  • Concebre i realitzar dissenys integrals complexes aplicant els fonaments teòrics avançats del projecte. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design, de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial i de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny)
  • Assolir una comprensió sistemàtica de l'entorn, el moment i el context culturals, tant pel que fa a l'objecte com urbà i territorial, per aplicar-los al disseny integral de sistemes i productes vinculats al disseny. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design)
  • Aplicar l'anàlisi crítica al progrés de la tecnologia i nous materials, tècniques i construcció material d'objectes així com a tècniques de comunicació visual i representació del material, amb ús intencionat d'aquestes, segons les premisses del projecte i en clau contemporània. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design, de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial i de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny)
  • Elaborar hipòtesis i projectes d'investigació sobre disseny contemporani, nous productes, processos i sectors emergents, contemplant la innovació, originalitat i difusió del disseny en el context de la societat del coneixement. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design, de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology, de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial i de l'especialitat Investigació en Disseny / Design Research)
  • Conèixer i saber utilitzar les darreres tecnologies per extraure informació continguda en grans volums de dades per millorar els processos de disseny.  (Competència específica de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia /Design, Innovation and Technology)
  • Integrar els coneixements i les noves tecnologies en la selecció de processos i materials existents o emergents. (Competència específica de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia /Design, Innovation and Technology i de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial)
  • Aplicar al disseny els coneixements i les metodologies del disseny amb valor social, tenint en compte els principis de sostenibilitat, accessibilitat i disseny centrat en l'usuari. (Competència específica de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology, de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial i de l'especialitat Investigació en Disseny/Design research)
  • Concebre i desenvolupar projectes i serveis que involucrin múltiples disciplines i que participin en el 'projecte de disseny', entès com a producte en si mateix. (Competència específica de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology, i de l'especialitat Investigació en Disseny/Design Research)
  • Conèixer i fer servir les eines qualitatives i quantitatives d'interacció amb els usuaris finals com a part integral del disseny per a tots.  (Competència específica de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology, i de l'especialitat Investigació en Disseny/Design research)
  • Distingir i utilitzar, en els processos de disseny, tècniques i models col·laboratius i col·lectius.  (Competència específica de l'especialitat Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology)
  • Donar forma a projectes de disseny mitjançant tècniques avançades de disseny assistit per ordinador i processos de creació de prototips. (Competència específica de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial)
  • Comprendre com es comporten els sistemes en el món del disseny, així com els aspectes que contribueixen a la sostenibilitat de productes, estratègies i pràctiques. Analitzar les implicacions mediambientals derivades de les decisions pròpies del procés de disseny. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design i de l'especialitat Investigació en Disseny / Design Research)
  • Aprofundir en la història del disseny, amb coneixement de la situació vigent sobre les principals escoles metodològiques per a l'estudi del disseny. Elaborar l'estat de la qüestió en els estudis sobre el disseny. Conèixer el context professional en què s'inscriurà el treball d'investigació. (Competència específica de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny)
  • Comunicar visualment les conclusions de la investigació, els coneixements i les raons últimes sobre les quals se sustenten davant públics especialitzats i no especialitzats. (Competència específica de l'especialitat Enginyeria del Disseny Industrial, de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny i de l'especialitat Investigació en Disseny / Design Research)
  • Respondre a l'audiència / usuaris reconeixent els factors fisiològics, cognitius, culturals i socials que condicionen les decisions pròpies del disseny. Perseverar en l'observació del comportament de sistemes en l'àmbit del disseny. (Compètència específica de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny)
  • Tenir sensibilitat i judici estètic i disposició creativa. (Competència específica de l'especialitat Disseny Contemporani / Contemporary Design i de l'especialitat Direcció d'Art en Disseny)

Del Treball de Fi de Màster:

  • Demostrar un ampli coneixement de l'estat de la qüestió en l'àmbit de la investigació, per realitzar un diagnòstic de la problemàtica d'estudi, plantejar unes primeres propostes de desenvolupament i les hipòtesis a les preguntes d'investigació i proposar línies d'investigació, innovació i especialització subsegüents.
  • Elaborar, presentar i defensar, una vegada obtinguts tots els crèdits del màster, un treball original realitzat individualment, davant un tribunal universitari.

Especialitats

El pla d'estudis del Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona, de 60 ECTS, s'inicia amb una fase comuna de 15 ECTS, de caràcter obligatori. A més s'inclouen 5 especialitats de 30 ECTS cadascuna i el desenvolupament, presentació i defensa d'un Treball de Fi de Màster.

Per obtenir l'especialitat caldrà cursar i superar un mínim de 25 ECTS (dels quals 20 ECTS es concretaran en matèries de caràcter obligatori). Els 5 ECTS restants fins els 30 es podran cursar a través d'una altra matèria de la mateixa especialitat o de qualsevol altra d'entre l'oferta d'assignatures optatives comunes a totes les especialitats. En aquest cas el Treball de Fi de Màster tindrà el caràcter propi de l'especialitat cursada.  

Existeix la possibilitat de cursar una doble especialitat. En aquest cas l'estudiantat a més de cursar i superar els ECTS de cadascuna de les especialitats on ha estat admès, haurà de superar un Treball de Fi de Màster específic adequat a l'itinerari curricular desenvolupat per l'estudiant al llarg del màster. Les dues especialitats s'hauran d'escollir durant el procés d'admissió.

Les especialitats del MBDesign són les següents:

 

1. Disseny Contemporani / Contemporary Design (docència íntegrament en anglès)

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB 

Aquesta especialitat pren el Projecte, entès com a acció creativa i configuradora del disseny i, en tant que l'àrea de coneixement amb entitat pròpia, com a tema central d'estudi, pràctica i investigació sobre disseny. Les matèries configuren diverses aproximacions a la concepció contemporània del disseny, entès com a procés en actualització permanent i, en el qual, la innovació i els nous àmbits d'aplicació i desenvolupament són una constant.

 Project strategies (compulsory)

Creativity, invention an emotion in design   5 ECTS

Integral design. Systems and programs     5 ECTS

Materiality, representation and form design (compulsory)

Design and materiality     5 ECTS

Representation and new formats     5 ECTS

Contemporary Design Research (optional)

Sustainable reality and future. Environment and product     5 ECTS

Design culture. Architecture and exhibition     5 ECTS

 

 

2. Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú - EPSEVG

Aquí es tracta fonamentalment de conèixer, desenvolupar i utilitzar aquells aspectes relatius al Disseny en els que intervé la participació col·lectiva, els aspectes socials i la innovació. Els àmbits d'estudi van des del disseny col·lectiu fins a la gestió i utilització creativa de l'anàlisi de dades, passant el disseny relacionat amb l'atenció a les persones i les xarxes de comunicació i conformació de la societat del coneixement.

 Disseny col·lectiu (matèria obligatòria d'especialitat)

Disseny i societat     5 ECTS

Creativitat en xarxa i tecnologia     5 ECTS

Gestió del coneixement en el disseny (matèria obligatòria d'especialitat)

Disseny i anàlisi de dades     5 ECTS

Disseny de processos en sistemes complexes     5 ECTS

Investigació en disseny, innovació i tecnologia (matèria optativa d'especialitat)

Mètodes i processos d'investigació, en disseny, innovació i tecnologia     5 ECTS

Investigació i innovació en disseny i tecnologia     5 ECTS

 

 

3. Enginyeria del Disseny Industrial

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa - ESEIAAT

L'objectiu d'aquesta línia d'optativitat és la focalització en tècniques avançades d'enginyeria en disseny industrial. Això es tradueix en una intensificació en el coneixement de criteris d'elecció de materials, així com els processos de transformació d'aquests, i també en una aplicació pràctica d'aquests materials a partir de criteris creatius i de tendències.

La línia se centra també en l'aprofundiment en tècniques de desenvolupament de formes lligades a sistemes aplicacions CAD propis de sectors com l'enginyeria de producte o l'automoció, l'enginyeria inversa i el modelat generatiu. Aquesta generació de formes es concreta en la creació de prototipus, on s'expliquen tècniques avançades, com pot ser la inclusió de lògiques programables com pot ser l'estàndard Arduino.

Finalment, es fa un aprofundiment en temes d'investigació i innovació, tot analitzant diferents tècniques i metodologies de recerca en disseny industrial aplicades tant al disseny bàsic conceptual com al desenvolupament final de producte.

Geometria avançada i prototipatge (matèria obligatòria d'especialitat)

Geometria avançada en el disseny     5 ECTS

Prototipatge     5 ECTS

Disseny i materials (matèria obligatòria d'especialitat)

Estudi i anàlisi tècnic de materials     5 ECTS

Aplicació pràctica de materials en el procés de disseny     5 ECTS

Metodologia i investigació en enginyeria del disseny industrial (matèria optativa d'especialitat)

Investigació, desenvolupament i innovació en el disseny de productes     5 ECTS

Mètodes i processos d'investigació aplicats al disseny industrial de productes     5 ECTS

 

 

4. Direcció d'Art en Disseny

Facultat de Belles Arts - FBBAA 

Especialitat centrada en l'aplicació i desenvolupament de la direcció de l'art a l'àmbit del disseny. Les matèries tractades es desenvolupen a través dels projectes de disseny i les aplicacions en l'àmbit gràfic, l'arquitectura gràfica i tipogràfica, el disseny de la informació i el desenvolupament dels àmbits i mètodes d'investigació teòrica i crítica sobre l'estètica i el disseny.

Coordinació de projectes de disseny i direcció d'art (matèria obligatòria d'especialitat)

Direcció d'art en projectes de disseny     5 ECTS

Aplicacions de l'àmbit gràfic     5 ECTS

 Desenvolupament de projectes de disseny i direcció d'art (matèria obligatòria d'especialitat)

Arquitectura gràfica i tipografia     5 ECTS

Disseny d'informació     5 ECTS

Investigació en disseny i direcció d'art (matèria optativa d'especialitat)

Àmbits i mètodes d'investigació teòrica i crítica en HCCSS sobre disseny     5 ECTS

Estètica i teoria del disseny     5 ECTS

 

 

5. Investigació en Disseny / Design Research

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (ETSEVG), l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ( ESEIAAT) i la Facultat de Belles Arts (FBBAA)

Especialitat de caràcter transversal que transcorre a través de les matèries d'investigació de les altres quatre especialitats. En aquest cas, l'element estructurador del recorregut ve determinat pel tema d'estudi i investigació seguit per l'estudiantat, de manera que el pas per totes les especialitats aporta diferents visions sobre el tema investigat. L'especialitat es centra en l'estudi de temàtiques transversals, molt habituals en l'àmbit del disseny i contempla el seu possible desenvolupament en futures tesis doctorals.

Investigació en disseny contemporani 

Realitat i futur sostenible. Entorn i producte     5 ECTS

Cultura del disseny. Arquitectura i exposició     5 ECTS

Investigació en disseny, innovació i tecnologia

Mètodes i processos d'investigació en disseny, innovació i tecnologia     5 ECTS

Investigació i innovació en disseny i tecnologia     5 ECTS

Metodologia i investigació en enginyeria del disseny industrial

Investigació, desenvolupament i innovació en el disseny de productes     5 ECTS

Mètodes i processos d'investigació aplicats al disseny industrial de productes    5 ECTS

Investigació en disseny i direcció d'art

Àmbits i mètodes d'investigació teòrica i crítica en HCCSS sobre disseny     5 ECTS

Estètica i teoria del disseny     5 ECTS

 

 

Optatives comunes

Disseny, gestió i empresa (matèria optativa comú)

Fonaments empresarials per a dissenyadors     5 ECTS

Propietat industrial i intel·lectual      5 ECTS

Estudis sobre disseny (matèria optativa comú)

Teoria, història i historiografia del disseny     5 ECTS

Ciències socials aplicades al disseny     5 ECTS

Sortides professionals

Àmbits professionals:

 • Àmbit acadèmic i de reflexió teòrica. Accés al Doctorat en Disseny.
 • Agencies i organitzacions sobre disseny aplicat en àmbits socials, de salut i/o assistencials.
 • Empreses i indústries, oficina de desenvolupament de nous productes, aplicació del Disseny en àmbits inèdits i implantació en sectors emergents.
 • Organismes públics i privats relacionats amb mercat, producte, consum i entorn.
 • Comunicació, xarxes socials, imatge i comunicació. Nous mitjans i disseny global del missatge.
 • Organitzacions culturals relacionades amb societat, cultura i objecte, així com la seva difusió, reflexió i debat. 

Coordinació acadèmica

 

Línia d'Especialització

Coordinació Acadèmica

Disseny Contemporani / Contemporary Design

ETSAB-UPC

Josep Maria Fort(obriu en una finestra nova)

josep.maria.fortupc.edu

Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology

EPSEVG-UPC

Enric Trullols(obriu en una finestra nova)

enric.trullolsupc.edu

Enginyeria del Disseny Industrial

ESEIAAT-UPC

Jordi Voltas(obriu en una finestra nova)

jordi.voltasupc.edu

Direcció d'Art en Disseny

Belles Arts - UB

Anna Calvera(obriu en una finestra nova)

annacalveraub.edu

 

Investigació en Disseny / Design Research

ETSAB-EPSEVG-ESEIAAT-Belles Arts

 

Josep Maria Fort

josep.maria.fortupc.edu

 

Josep Maria Monguet(obriu en una finestra nova)

jm.monguetupc.edu

 

 

Perfil d'ingrés

Titulacions d'accés:

a. Grau en Estudis d'Arquitectura o denominació equivalent o Grau en Arquitectura o un altre de perfil equivalent d'ordenacions anteriors.

b. Grau en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte.

c. Grau en Disseny.

d. Estudis de Disseny (Ensenyaments Artístics Superiors, equivalents a un grau, impartits en les Escoles Superior d'Art i Disseny)

e. Estudis en arquitectura, enginyeria del disseny industrial i disseny obtinguts conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Els titulats  hauran d'acreditar que els seus títols tenen un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

f. De manera excepcional estudis de l'àmbit de les Ciències de la Comunicació, Administració d'Empreses, Belles Arts i d'altres enginyeries (a excepció de la que dóna accés directe).

La Comissió Acadèmica del Màster en els casos e) i f) avaluarà la idoneïtat de la candidatura i l'exposició dels seus motius i podrà establir la necessitat de superar uns complements específics a cursar en el Grau en Estudis d'Arquitectura, Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte o Grau en Disseny que en cap cas podrà superar els 18 ECTS. La resolució de la Comissió Acadèmica del Màster tindrà caràcter vinculant i per tant la superació d'aquests complements de formació serà condició necessària per a superar el Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona.


Admissió i selecció

Els criteris de valoració de mèrits i de selecció dels candidats, inclouran la ponderació dels expedients acadèmics dels candidats, la correspondència entre el pla d'estudis de la titulació d'origen i el de màster i l'acreditació de determinats coneixements d'idiomes.

La documentació mínima que ha d'aportar l'estudiant ha de constar de:

 • Titulació d'accés i expedient acadèmic en què consti la nota mitjana de la carrera.
 • CV
 • Carta de motivació
 • Qüestionari(obriu en una finestra nova) dissenyat per la Comissió Acadèmica del Màster emplenat
 • Portfoli
 • Indicar disponibilitat de beques
 • Nivell de coneixement de llengües B2 del Common European Framework of Reference o equivalent (espanyol i/o anglès, en funció de la docència a cursar)
 • (Opcional) Proposta de tema / àmbit d'investigació (Obligatori només per a l'especialitat d'Investigació en Disseny / Design Research)

A la sol·licitud d'admissió es farà constar l'especialitat o especialitats que es volen cursar, establint en aquest cas un ordre de prioritats.

La Comissió Acadèmica prioritzarà les sol·licituds segons la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels sol·licitants i la valoració de la documentació complementària indicada. La valoració de l'expedient es ponderarà en un 50% i la de la documentació complementària en l'altre 50%.

 

Preinscripció

Les sol.licituds per accedir al programa s'han de realitzar on-line, mitjançant l'aplicatiu de preinscripció. Tots els documents demanats anteriorment s'han d'incloure només a aquest aplicatiu. Els estudiants que siguin admesos, al moment de la matrícula, caldrà que presentin els originals de la titulació i de l'expedient acadèmic. Els expedits a l'estranger hauran d'estar degudament traduïts i legalitzats quan sigui necessari.

Veure la informació sobre legalització(obriu en una finestra nova) de documents estrangers.

Accés a l'aplicació de preinscripció(obriu en una finestra nova) oberta fins el 7 de juliol.