Comparteix:

Programa de Doctorat d'Enginyeria Tèxtil i Paperera

 

Aquest Programa de Doctorat aposta per la formació en les tecnologies pròpies d’R+D+I en el més alt nivell i amb criteris d’excel·lència i innovació en les àrees d’enginyeries tèxtil i paperera. L’objectiu general és desenvolupar a la UPC un programa de doctorat en el camp de les enginyeries tèxtil i paperera que capaciti els doctors que en surtin per dur a terme i dirigir projectes de recerca.

Entre els objectius més específics poden citar-se els següents:

  • Que els doctorands tinguin un coneixement profund de les fonts de dades i de la informació cientificotècnica. 
  • Que els doctorands dominin les tecnologies avançades en els àmbits tèxtil i paperer. 
  • Que els doctorands dominin els mètodes avançats per a l’obtenció de nous processos/productes tèxtils o paperers. 
  • Que els doctorands tinguin criteri científic i tecnològic necessari per plantejar, implantar i dirigir un projecte de recerca bàsica o aplicada, en els àmbits tèxtil i/o paperer. 

I entre els objectius més transversals:

  • Que adquireixin capacitat de síntesi, raonament crític, iniciativa i creativitat. 
  • Que tinguin un bon coneixement de l’idioma anglès i facilitat d’expressió oral i escrita. 
  • Que tinguin capacitat de treball en equip. 
  • Que tinguin responsabilitat social i mediambiental.