Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació per a empreses i institucions

Voleu cercar futurs enginyers per fer pràctiques a la vostra empresa?

2. Què li suposa a l’empresa?

AVANTATGES

 • Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques que imparteix l’Escola.
 • Permet conèixer en profunditat i en condicions reals de treball als candidats per una possible futura incorporació a l'empresa.
 • No s’estableix cap relació contractual laboral entre l’empresa i l’estudiant, ja que la naturalesa del conveni és acadèmica d'acord amb l'article 2.3 del Reial decret 592/2014.
 • Computa com una despesa més de personal.
 • En cas que l’estudiant s’incorpori a la plantilla el temps de la pràctica no es computa als efectes d’antiguitat ni eximeix del període de prova legal.
 • La relació s'estableix per conveni que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot rescindir i/o ampliar el conveni.
 • A partir de l'1 d'agost de 2014 la cotització a la Seguretat Social estarà bonificada al 100% sempre i quan la pràctica sigui de modalitat curricular, com assignatura o TFG/TFM

Què implica per a l’empresa realitzar una modalitat de Conveni Curricular o Extracurricular?
En la modalitat curricular, tant d’assignatura com TFG/TFM, la bonificació de la quota de la Seguretat Social és del 100%.
En la modalitat extracurricular la quota de la Seguretat Social no queda bonificada.

 COMPROMISOS

 • Signar un conveni de cooperació educativa entre l’estudiant, la universitat i l’empresa
 • Vetllar per la formació de l’estudiantat amb un projecte formatiu consensuat amb la universitat
 • Assignar un tutor/a d’empresa que en faci el seguiment i participi de la qualificació en la modalitat de pràctica d’assignatura curricular
 • Donar a l’estudiantat en pràctiques una compensació econòmica
 • Donar informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos segons l’activitat de l’empresa
 • Facilitar els recursos necessaris per poder fer les pràctiques segons el projecte formatiu corresponent.
 • Fins que l’alumne no lliura el conveni signat per la universitat a l’empresa, aquest no es troba a l’empara de les assegurances escolars i per tant, formalment no pot iniciar la pràctica externa.

3. Període de pràctiques i nombre d’hores

Període de pràctiques:
Les practiques es poden realitzar en el període d'un curs acadèmic (entre el 16 de setembre de l'any en què comença el curs i el 15 de setembre de l'any següent). Una vegada formalitzada la matrícula, l’alumne tindrà un any màxim per desenvolupar la pràctica.

Nombre d’hores
Es recomana realitzar 20 hores setmanals en període lectiu i fins a 40h setmanals en període no lectiu. L’horari de les pràctiques no podrà ser coincident amb l’horari de les assignatures matriculades.

No es podran realitzar pràctiques externes durant més de 900 hores en un mateix curs acadèmic (considerant aquest com el període comprés entre el 16 de setembre de l'any en què comença el curs i el 15 de setembre de l'any següent).

Al llarg dels estudis l'estudiant pot dedicar a les pràctiques externes un màxim d'hores en funció de la durada del pla d'estudis *:

Grau de 240 ECTS: màxim 1800h
Màster de 60 ECTS: màxim 600h
Màster de 90 ECTS: màxim de 900h
Màster de 120 ECTS màxim de 1200h

*Per a dobles titulacions i altres situacions es recomana preguntar a secretària.

En cas de pràctiques acadèmiques curriculars, coincidents amb la realització del Treball de final de grau o Treball final de màster, aquests límits es podran superar, per una única vegada al llarg dels estudis en un escreix d’hores igual al resultat de multiplicar els crèdits matriculats del TFG o TFM per 15.

4. Condicions de l'estudiant per fer convenis

 • Només poden participar els alumnes de grau i màster, no els de doctorat.
 • S’ha d’estar matriculat durant el període de pràctiques. Quan l’estudiant que realitza un conveni de cooperació educativa es titula deixa d’estar legitimat per continuar participant en els programes de cooperació educativa, esdevé necessari que s' iniciï el procediment per a la tramitació de la diligència de baixa del conveni de cooperació educativa.
 • No pot tenir un contracte laboral a la mateixa empresa.
 • No pot tenir vinculació familiar amb l’empresa.
 • L’estudiant ha de complir els requisits acadèmics a nivell de crèdits superats i de rendiment acadèmic fixats per l’escola per estar en disposició de poder fer convenis. Els de grau han d’haver superat 120 ECTS (2 cursos complets) i els de màster 15 ECTS (1 quadrimestre) si té caràcter extracurricular.

5. Compensació econòmica per l'estudiant i despeses de gestió

En compensació per la pràctica realitzada, l'entitat es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat, en concepte de borsa o ajut a l’estudi, que es fixa en el moment de signar el conveni.

El preu orientatiu és de 8 euros l'hora, i s'estableix un mínim de 6 euros l'hora.

Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant en pràctiques, en concepte d'IRPF, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu la web de l'Agència Tributària.

En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'entitat el 15,70% sobre l’import total de la borsa o ajut a l’estudi que l’entitat satisfà a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA corresponent a la data de facturació.

En cas que les entitats mantinguin deutes corresponents a aquestes despeses de gestió amb la UPC, l’escola es reservarà el dret de realitzar nous convenis i/o publicar ofertes de treball amb aquestes empreses.

6. Fòrum, Speed Recruitment i Borsa de Pràctiques

Les empreses poden presentar als estudiants les oportunitats de col·laborar amb elles mitjançant pràctiques externes en els dos esdeveniments que l’Escola organitza:

 • Fòrum d’empreses. Mitjançant estands i xerrades les empreses es presenten a l’estudiantat (hivern)
 • Speed Recruitment. Amb un sistema dinàmic d’entrevistes ràpides els estudiants poden presentar els seus currículums a les empreses (primavera).

 

A més a més, l’Escola disposa d’una borsa de pràctiques on les empreses poden oferir les seves oportunitats en qualsevol moment. Què cal fer?

1. Donar-se d'alta a la Borsa de Pràctiques Externes 

Per poder inserir ofertes de pràctiques és necessari estar registrat. En cas que l'entitat col·laboradora no hagi establert un conveni abans ni hagi publicat cap oferta de pràctiques de conveni anteriorment, podrà registrar-se en el següent enllaç

2. Validació de l'entitat per part de l'Escola

Un cop enregistrada, l'Escola comprovarà que l'entitat no estigui donada d'alta prèviament i que el CIF sigui correcte i farà arribar via e-mail un usuari i un password per poder sol·licitar la publicació d’una oferta de conveni i/o introduir les dades d’un nou conveni en cas que ja tingui un candidat.

3. Publicar una oferta

Les ofertes han d’estar relacionades amb l’àmbit les titulacions que ofereix l’Escola i s’ha de fer mitjançant la Borsa de Pràctiques Externes. Un cop introduïda quedarà pendent de publicació fins que sigui validada per l'Àrea de Relacions Externes. Un cop publicada l'oferta, aquesta té una caducitat de tres mesos.

4. Rebre currículums

L'empresa rebrà directament els CV dels estudiants interessats en el correu que ha establert com a contacte de l'oferta.

5. Selecció d'estudiants

L’empresa podrà establir el seu propi sistema de selecció. 

7. Tramitació i documentació:

L’alumne serà l’encarregat de lliurar la documentació a la secretaria de l’Escola, de recollir-la i lliurar-la a l’empresa.

Altes

Documentació a lliurar:

  • 3 exemplars del conveni [CAT] [ESP]degudament complimentades, segellades i signades per l’empresa i l’estudiant.
  • 1 exemplar del projecte formatiu [CAT] [ESP] emplenat i signat pel tutor de l’empresa. La descripció de les tasques ha de ser detallada, que faciliti el seguiment i una posterior avaluació.
  • Imprès de Registre d'acte d'acollida de l'entitat col·laboradora [CAT] [ESP]

*Descarregueu aquests documents al vostre PC i executeu-los allà, no des d'un navegador web.

Tota la documentació signada ha de ser lliurada 7 dies laborables abans de l’inici del conveni a la Secretaria Acadèmica de l’ESEIAAT . Una setmana posterior a l’entrega dels documents, l’estudiant podrà recollir els convenis autoritzats pel director a la consergeria de l’Escola. 
En cas que no es compleixi el termini de lliurament l'Escola podrà rebutjar el conveni i demanar que comenci en una data posterior. En cap cas un estudiant podrà començar les pràctiques sense tenir el conveni signat per totes les parts ja que no estarà a l’empara de la legalitat.

Els convenis han de ser els originals i han d’estar emplenats sense tippex ni esmenes.

Baixes, pròrrogues i modificacions

En cas de modificacions (hores, període, import, ajut), baixes o sol·licituds de pròrroga, s’hauran de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació.

No s’acceptaran modificacions o baixes corresponents a un curs acadèmic finalitzat. En cas de baixes es retornarà l’import facturat per la UPC que no ha estat realitzat per l’estudiant.

 • Donar d'alta a l'estudiant a la Seguretat Social:

L’entitat que financïi el programa de formació tindrà la condició d’empresari, assumint els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social establerts en el Règim General de la Seguretat Social
Aquest haurà de sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social un codi compte de cotització específic.
Les empreses hauran de fer efectiu els imports corresponents a la cotització, aplicant les regles de cotització dels contractes de formació i aprenentatge.
Seran d’aplicació les mateixes regles de cotització establertes en el contractes per a la formació i l’aprenentatge.
TAULA DE COTITZACIONS PER CONTRACTES DE FORMACIÓ


Concepte

Empresa

Treballador

Total

Per Contingències Comunes

33,46 €

6,67 €

40,13 €

Per Accidents de Treball i Malalties Professionals

IT: 2,57 € 
IMS: 2,03 €

 

4,60 €

Total

38,06 €*

6,67 €

44,73 €

*En el cas de les pràctiques curriculars, l'Estat bonifica la totalitat de la quota patronal. No existeix obligació de cotitzar en concepte de prestació d’atur, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional.
L’estudiant ha d’assumir la quantitat de 6,67 € corresponents a la cotització per contingències comunes, encara que l’empresa pot decidir assumir-ho com un major cost.
Per a més informació cliqueu aquí, i també veure Instruccions de gestió detallades.

8. Dades de contacte

ATENCIÓ A  EMPRESES:

Telèfon: 9373 98773

e-mail: empreses.eseiaat@upc.edu 

9. Recull de Documents i FAQ’S

*Descarregueu aquests documents al vostre PC i executeu-los allà, no des d'un navegador web.

Normativa estatal

Reial Decret 592/2014, 11 de juliol de 2014, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol de "Aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiència". A la disposició addicional vint-i-cinquena, es tracta la bonificació en la cotització a la Seguretat Social per a les pràctiques curriculars externes dels estudiants.

Normativa UPC

Acord núm. 74/2012, del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa de pràctiques externes de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Acord núm 30/2015, del Consell de Govern per la qual s'aprova la modificació.

Acord CP-34/2017, de Comissió Permanent ESEIAAT pel qual es recullen aspectes específics de les titulacions de l'Escola.

Preguntes freqüents