Vés al contingut (premeu Retorn)

Format del Treball Fi d’Estudis

La memòria del TFE, de forma general, s’estructurarà en els següents apartats:

 • Portada
 • Resum (Abstract): Text breu (entre 250 a 500 paraules) en què s'informa del contingut i la naturalesa del treball, on s'hi fan constar especialment els objectius, els mètodes, els resultats i les conclusions del treball. El resum ha de ser en català o castellà i anglès.
 • Índex: Títol de tots els apartats i les subdivisions per ordre d'aparició en el text amb la indicació de la plana on comencen.
 • Índex de taules: Títol i número de totes les taules per ordre d'aparició en el text.
 • Índex de gràfics: Títol i número de tots els gràfics per ordre d'aparició en el text.
 • Llista d’abreviatures/Glossari (si s’escau)
 • INTRODUCCIÓ: Incloent:
  • Objecte: Resultat final que es vol aconseguir.
  • Abast: Work Packages i lliurables necessaris per arribar a la solució.
  • Requeriments: O especificacions bàsiques. Restriccions sobre la solució final.
  • Justificació: Plantejament de la necessitat del treball des d’una visió global i aproximant-lo a una visió més específica. Serveix per centrar i contextualitzar el treball.
 • DESENVOLUPAMENT: Incloent
  • Antecedents i/o revisió de l'estat de l'art (si s'escau). Situació actual sobre el tema que es pretén estudiar.
  •  Metodologia. Passos a seguir per aconseguir els objectius del treball incorporant les tècniques i eines necessàries per solucionar el problema.
  • Plantejament i decisió sobre solucions alternatives.
  • Desenvolupament de la/les solucions escollides.
 • RESUM DE RESULTATS:
  • Resum del pressupost i/o estudi de viabilitat econòmica (segons el cas).
  • Anàlisi i valoració de les implicacions ambientals i socials (si s'escau).
  • Conclusions i recomanacions de continuació del treball: Fa la funció de síntesi final, i s’elabora a partir de la interpretació dels resultats assolits. La conclusió sol ser breu i s’ha de relacionar directament amb els objectius del treball.
  • Planificació i programació del treball futur proposat.
  • Relació de referències bibliogràfiques i normativa aplicada: Conjunt de documents consultats i citats al llarg del treball. Podeu consultar les pràctiques recomanades per citar i generar les referències bibliogràfiques 

El format de les portades és única i obligatòria. El format de la memòria és lliure però disposeu de la Plantilla Memòria TFE com a guia.

L’estudiant ha de revisar l’ortografia i la gramàtica de tots els documents del TFE; ha d'utilitzar les unitats del sistema internacional; ha d'utilitzar un nombre coherent de decimals, i ha d'identificar els eixos dels gràfics inclosos al llarg del text.

Es recomana que la memòria no superi una extensió màxima de 60-70 pàgines.