Vés al contingut (premeu Retorn)

Cerca de propostes / Assignació del títol

L’estudiant pot escollir un títol proposat a Ofertes TFE per qualsevol professor o professora (PDI) vinculat a l’ESEIAAT o bé proposar un títol després de posar-se en contacte amb algun professor o professora que li pugui dirigir el treball.

El procediment general per a la proposta i l’assignació de títols de TFE incorpora les etapes següents:

 • El professor/a vinculat a l’ESEIAAT introdueix a la intranet d’ofertes de TFE de l’ESEIAAT el títol i la informació requerida del treball (veure punt 2.) i l’envia a revisar seleccionant l’opció de “envia a revisió".
 • El coordinador o coordinadora de TFE de l’ESEIAAT comprova que la proposta compleixi tots els requisits per ser un TFE i la fa pública. Automàticament, la proposta es fa visible a la intranet d’ofertes de TFE per als estudiants i les estudiants de l’ESEIAAT.
 • L’estudiant interessat en el TFE es posa en contacte amb el professor o professora que l’ha proposat.
 • Una vegada s'ha acordat que l’estudiant portarà a terme el TFE, l’estudiant sol·licita aquella proposta mitjançant la intranet d’ofertes de TFE.
 • El professor o professora accepta la sol·licitud.
 • L'estudiant confirma l’assignació.mitjançant la intranet d'ofertes TFE

 

Les propostes de TFE de l’ESEIAAT han d‘incloure, com a mínim, la informació següent:

 • Títol
 • Titulació a la qual s’ofereix el treball
 • Modalitat: estudi o projecte
 • Nom del director o directora
 • Nom del codirector o codirectora (si s'escau)
 • Objectius
 • Descripció de les tasques que s’han de dur a terme
 • Càrrega de treball prevista (de manera general, serà de 25 hores per cada ECTS previst al pla d’estudis).

Quan un treball arribi a una solució que permeti identificar clarament (mitjançant un plec de condicions) les característiques d’un element, component, equip o sistema, es considerarà un projecte, amb un grau més o menys gran d’aprofundiment (projecte bàsic o projecte de detall). Un projecte es pot definir, doncs, com un treball que pot versar sobre el disseny o la implantació d'artefactes, instal·lacions o sistemes d'àmbits de l'enginyeria propis de la titulació.

Per altra banda, un estudi es defineix com un treball que efectua una anàlisi, discussió, avaluació d'alternatives i valoració dels resultats sobre aspectes de disseny, planificació, producció, gestió, explotació d'equipaments, sistemes, serveis, etc. relacionats amb els camps de l’enginyeria propis de la titulació.

De manera general, un estudi suposa un treball més extens i ampli, mentre que un projecte suposa un treball menys ampli, però més profund, en un àmbit de l’enginyeria.

Donada la tipologia dels plans d’estudis de grau i màster impartits a l’ESEIAAT, la modalitat de TFE haurà de ser, preferentment, en la modalitat de projecte.

IMPORTANT: Només pot fer propostes de TFM el professorat doctor vinculat a l’ESEIAAT. El professorat no doctor pot encarregar-se de la codirecció de les propostes de TFM.

IMPORTANT: La vigència del títol i del director o directora del TFE és d’un any. Passat aquest termini, l’estudiant ha de tornar a sol·licitar el títol, bo i mantenint-ne el director o directora, o bé canviar de títol i de director o directora, si s’escau.