Saltar al contenido (pulsar Return)

Convocatòria INSPIRE3

IX Convocatòria d'ajuts del programa INSPIRE3. Edició 2017


Objectius

 - Complementar la formació dels alumnes de l'ESEIAAT mitjançant el desenvolupament de projectes de base tecnològica

 - Consolidar els projectes encetats en convocatòries anteriors que hagin assegurat la seva continuïtat

Abast

Aquesta convocatòria s'adreça a qualsevol iniciativa o projecte de base tecnològica desenvolupada per associacions o grups d'alumnes de la UPC. En tot cas, la participació d'alumnes de l'ESEIAAT en aquests grups haurà d'ésser majoritària i l'activitat s'haurà de desenvolupar a l'ESEIAAT.

Import

 La quantitat destinada a la convocatòria de 2017 dependrà de les disponibilitats pressupostaries. Contra les quantitats assignades a cada projecte, els grups podran facturar les despeses derivades del desenvolupament de la seva activitat (instrumentació, eines, material fungible, copisteria, organització d'esdeveniments, inscripcions, etc). Els comptes seran gestionats per l'Administració del centre i estaran subjectes a la normativa administrativa dela UPC.

Presentació de sol·licituds i terminis

 El termini de presentació de sol·licituds és del 23 de març al 8 d'abril de 2017. Les sol·licituds s'hauran d'adreçar en format electrònic (word i pdf) a l'adreça , segons el format de l'Annex I d'aquesta convocatòria. La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases i estar al corrent dels compromisos de l'edició anterior.

Criteris d'avaluació i adjudicació

Un cop vistes totes les sol·licituds, l'Equip Directiu de l'ESEIAAT elaborarà una proposta de priorització i assignació econòmica. A efectes orientatius pels sol·licitants es valorarà els següents aspectes:

- Contingut, caràcter multidisciplinari i viabilitat de les propostes

- Incorporació de nous membres que garanteixin la seva continuïtat dels projectes encetats

Compromisos

Els projectes o activitats que rebin finançament es comprometen a:

- Participar activament en les accions de comunicació institucional. Entre aquestes activitats cal destacar les jornades de presentació de projectes, Fòrum d'Empreses, blog ARCITEC dela UPC,etc.

- Presentació d'una memòria anual d'activitats que haurà d'incloure obligatòriament un pressupost detallat i el material audiovisual en format digital (fotografies, cartells, presentacions, vídeos,etc..). Aquest és un requisit indispensable per presentar-se a properes convocatòries d'ajuts.

- Fer aparèixer els logos i la imatge corporativa de l'ESEIAAT d'una manera destacada en totes les aparicions públiques o documentació generada.

L'ESEIAAT podrà utilitzar aquest material i els resultats dels projectes per les seves activitats de promoció, fent constar visiblement l'origen i l'autoria dels treballs.