Comparteix:

L'Escola

L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) és un centre públic d’educació superior i de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el Campus de Terrassa. El centre neix el 24 de novembre de 2015, fruit de la integració de dues escoles centenàries; l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) i l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET).

De la unió de dues escoles històriques de reconeguda experiència i prestigi, neix el centre més gran de la UPC, una escola moderna, connectada al món, amb vocació innovadora, de servei i amb la voluntat de mantenir-se com a referent nacional i consolidar-se com a referent internacional en l’àmbit de la formació universitària. El seu principal objectiu és la formació d’homes i dones amb capacitat de lideratge i innovació dins dels àmbits multidisciplinaris de l’enginyeria.

S’inicia un projecte de futur il·lusionant, compromès en la formació d’enginyers i enginyeres preparats per afrontar els reptes d’un món canviant i en continua transformació, i amb la vocació d’actuar com a agent i motor de progrés econòmic i social que contribueixi al desenvolupament de la societat.

El centre disposa d’una gran varietat de titulacions en els àmbits industrial, aeroespacial i audiovisual. Ofereix un ampli ventall de possibilitats que permeten adaptar la carrera acadèmica als interessos i necessitats dels diversos perfils d’estudiants.

 

 

 

L’ESEIAAT treballa amb el suport i la complicitat del territori i l’entorn. El centre té una forta implantació a la ciutat de Terrassa, i manté relacions consolidades amb el sector empresarial. Els estudiants tenen la possibilitat d’aprendre treballant mitjançant el programa de cooperació educativa universitat-empresa i l’oferta d’activitats de foment de la inserció laboral.

La institució actua com a plataforma de suport a la recerca i vol donar servei a la societat futura a través de la creació de coneixement, el desenvolupament i l’aplicació de la tecnologia a les necessitats públiques.

 

 

Referents en l’àmbit de l’Enginyeria Industrial.

L’oferta d’estudis és interdisciplinar, i abasta des del programa integrat de grau i màster en enginyeria industrial, a diversos graus amb atribucions professionals (Electricitat, Electrònica Industrial i Automàtica, Mecànica, Química, Tecnologia i Disseny Tèxtil), així com el grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, estudis de màster presencials i semipresencials impartits en llengua anglesa, programes de doble titulació interns i amb centres internacionals.

Aquestes titulacions asseguren una formació integral basada en la qualitat docent i l’aprenentatge continuat, que posa l’èmfasi en l’adquisició de coneixements científico-tècnics i competències professionals, així com en el desenvolupament personal d’habilitats demandades per la societat.

Referents en l’àmbit de l’Enginyeria Aeroespacial.

Els enginyers i enginyeres aeronàutics són professionals que cobreixen tot el sector aeroespacial, tant de la faceta de la producció (disseny, desenvolupament i fabricació) de tot tipus de vehicles aeroespacials i dels diferents elements que els conformen, com de la seva operació i manteniment, i també des de la faceta de la logística associada a la seva utilització i operació, incloent les servituds aeroportuàries i la navegació i circulació aèries (sistemes de control, gestió i explotació aeroespacial, que inclouen el maquinari i el programari dels diferents sistemes de suport de l'activitat aeroespacial i la seva interrelació); també la seva activitat s'emmarca en les infraestructures aeroespacials, activitat centrada en el disseny, construcció, explotació i manteniment del conjunt d'infraestructures que suporten la seva activitat. Són professionals capacitats per a l'aplicació de la ciència i la tecnologia aeroespacial i el desenvolupament de noves tecnologies, i tenen plenes competències en certificació de vehicles aeroespacials, i en certificació de sistemes logístics aeroespacials; en particular, aeroports i sistemes de navegació aèria.

L’ESEIAAT és l’única escola que imparteix aquesta titulació i una de les tres que ho fan a tot l’Estat espanyol.

Referents en l’àmbit de l’Enginyeria de Sistemes Audiovisuals.

L’ESEIAAT és pionera en la implantació d’aquest programa d’estudis. Des dels seus inicis ha estat una titulació amb gran demanda i elevada inserció laboral dels seus titulats. L’Enginyeria en Sistemes Audiovisuals combina les telecomunicacions aplicades a l’àudio i el vídeo amb les competències bàsiques d’estudi i edició de vídeo, so, televisió, telefonia, i altres sistemes de comunicació. El títol d’aquests estudis proporciona les atribucions professionals existents dins de la seva especialitat.

El centre gaudeix d’una intensa vida universitària que promou i facilita la vocació participativa, l’aprenentatge lligat a projectes, la formació en valors, l’emprenedoria i la canalització de les inquietuds personals en el marc de projectes docents que combinen la formació amb la immersió en el món professional.

L’ESEIAAT proporciona la possibilitat de gaudir d’una experiència vital única, promovent i facilitant estades de mobilitat internacional, la realització de pràctiques en empresa, la col·laboració amb grups de recerca capdavanters, l’obtenció de dobles titulacions, i la realització de projectes engrescadors amb nous companys. Tot orientat a poder culminar els estudis amb la garantia d’una professió d’èxit i de màxima projecció social.

Es disposa de serveis de suport a l’aprenentatge focalitzats en les necessitats de l’estudiantat que faciliten la seva adaptació a la vida universitària, i ofereixen un tracte professional, personalitzat i de proximitat al llarg de l’estada al centre. I tot això, en un campus universitari urbà, molt ben comunicat, i dotat d’excel·lents d’infraestructures científiques i tecnològiques que es posen al servei dels estudiants, grups i centres de recerca, investigadors, professionals, empreses i institucions.