Vés al contingut (premeu Retorn)

Tribunals

Informació general

L'avaluació de cada TFG/ TFM la durà a terme un tribunal qualificador anomenat Tribunal de TFG/ TFM.
 • Cada tribunal constarà d’un/a President/a, un/a Secretari/a i un/a Vocal, els quals acordaran una data i hora de presentació i defensa, amb antelació suficient i dins dels terminis establerts al calendari acadèmic.
 • El nomenament com a membre d'un Tribunal serà irrenunciable.
 • El nomenament com a membre d’un Tribunal de TFG / TFM es farà, de forma provisional, a la meitat del quadrimestre en el que l’estudiantat hagi matriculat el seu TFG / TFM i es farà efectiu un cop l’estudiantat hagi lliurat els documents del seu treball i hagi rebut el vist-i-plau del seu Director/a dins dels terminis previstos al calendari acadèmic. Un cop acordada data i hora, aquesta informació serà comunicada a la UTG de Terrassa per tal de procedir a la reserva d’aules, generació de l’Acta d’avaluació i comunicació al professorat i estudiantat implicat. L’antelació mínima de la comunicació serà de tres dies hàbils.
 • En el cas que en el moment de la defensa d'un treball faltés un membre del Tribunal, la direcció de l'ESEIAAT podrà nomenar, amb caràcter d'urgència, un/a substitut/a. Excepcionalment un Tribunal de TFG / TFM podrà fer-se efectiu amb la presència de només dos dels seus membres.

Tribunals de TFG

 • Al Tribunal de TFG, el/la Director/a de TFG actuarà com a Secretari/a.
 • Al Tribunal de TFG, el/la President/a serà escollit entre altres Directors/res de TFG d’àrees temàtiques o Departaments afins, i que s’intercanviaran el rol entre President/a i Secretari/a dins del mateix tribunal.
 • Al Tribunal de TFG , el/la Vocal serà escollit per sorteig entre el professorat dels Departaments que imparteixen docència obligatòria al Grau corresponent
 • El/la Sotsdirector/a Responsable de TFG, o per delegació el/la Coordinador/ de TFG, agruparà els membres d’un mateix Tribunal de TFG de forma que pugui actuar a un conjunt de tribunals d’entre 2 i 6 estudiants a cada convocatòria, si és possible.

Tribunals de TFM

 • Al Tribunal de TFM preferentment tots els membres seran Doctors.
 • El/la Director/a de TFM no formarà part del Tribunal de TFM però lliurarà al tribunal un informe valoratiu del treball dut a terme per l’estudiant/a, en el format que s’estableix a la guia de procediments de TFG / TFM.
 • Al Tribunal de TFM, el/la Vocal serà escollit per sorteig entre tot el professorat Doctor dels Departaments que imparteixen docència obligatòria o d’especialitat al Màster corresponent.
 • El/la Sotsdirector/a Responsable de TFM, o per delegació el/la Coordinador/ de TFM, designarà President/a i Secretari/a, per a cada Tribunal de TFM, entre el professorat dels Departaments afins a la temàtica de cada TFM, en la mesura del que sigui possible. Tanmateix agruparà els membres d’un mateix Tribunal de TFM de forma que pugui actuar a un conjunt de tribunals d’entre 2 i 6 estudiants , si és possible
.