Vés al contingut (premeu Retorn)

Defensa/avaluació

Defensa

  • L'estudiant/a disposarà per a la presentació d'un temps màxim de 20 minuts, després dels quals cada membre del tribunal podrà demanar a l'estudiant/a els aclariments o explicacions que cregui convenients.
  • L’estudiant haurà de portar, el dia de la presentació i defensa, còpia impresa de tots els documents del seu treball com a cortesia de cara al tribunal i per facilitar la identificació dins del text de les possibles preguntes que pugui rebre per part del tribunal. Aquests documents seran retornats a l’estudiant un cop acabada la defensa.

Avaluació

  • L’avaluació del TFG / TFM contemplarà dos aspectes:
  1. els documents lliurats abans de la defensa del TFG / TFM (considerant continguts i aspectes formals) amb una ponderació del 70% , i
  2. la presentació i posterior defensa del treball desenvolupat amb una ponderació del 30%.
  • Després de la defensa, el tribunal, en sessió tancada, deliberarà sobre la qualificació descriptiva i numèrica, podent arribar a un acord per unanimitat o no.
  • En cas de unanimitat, els/les membres del tribunal hauran d’omplir l’Acta d’avaluació amb una única qualificació del treball de l'estudiant/a.
  • En cas contrari, cada membre del tribunal indicarà a l’Acta d’avaluació la seva valoració individual , i la valoració numèrica del treball serà la mitjana aritmètica de les proposades pels/per les membres del tribunal, arrodonida de mig punt en mig punt sobre una escala de 10.
  • En el cas que el Tribunal de TFG / TFM considerés per unanimitat que el treball desenvolupat mereix una menció de Matrícula d’Honor (MH), es reflectirà a l’Acta d’avaluació els motius que fan mereixedor al treball d’aquesta distinció. Posteriorment els Sotsdirectors/res Responsables de TFG / TFM valoraran quines d’aquelles mencions, d’acord amb la normativa vigent, s’incorporen a l’expedient acadèmic del/la estudiant/a.