Vés al contingut (premeu Retorn)

Normatives Grau

1.- Rendiment mínim en el primer any acadèmic (fase inicial)
2.- Rendiment mínim en la fase inicial per poder continuar estudis de la fase no inicial.
3.- Rendiment mínim un cop superats els crèdits mínims de la fase inicial
4.- Estudiants assignats per preinscripció
4.1- Àmbit industrial: PROCÉS D'ASSIGNACIÓ D'ESPECIALITAT
4.2- Àmbit telecomunicacions
5.- Matrícula d’un nou curs (segon curs)
5.1- Àmbit industrial
5.2- Àmbit telecomunicacions


1.- Rendiment mínim en el primer any acadèmic (fase inicial).
L’estudiant matriculat en uns estudis conduents a l’obtenció d’un títol de grau ha d’aprovar un mínim de 12 crèdits ECTS en el seu primer any acadèmic d'aquests estudis a la UPC, amb independència de les matrícules formalitzades.
En cas contrari, l’estudiant serà exclòs d’aquests estudis i no podrà continuar-los al mateix centre on els ha iniciat, ni pot començar cap altre estudi dels que s’imparteixen al centre que tinguin definida una fase inicial comuna amb l’estudi del qual ha estat exclòs.

2.- Rendiment mínim en la fase inicial per poder continuar estudis de la fase no inicial.

L’estudiant ha de superar un mínim de 42 crèdits ECTS de la fase inicial.
 • Estudiants que cursen els seus estudis a temps complert:
  Han de superar el mínim establert (42 ECTS) en un termini màxim de 2 anys acadèmics.
 • Estudiants que cursen els seus estudis a temps parcial:
  Han de superar el mínim establert de 42 ECTS en un termini màxim de 4 anys acadèmics.
En qualsevol de les dues modalitats, temps complert o parcial, el còmput de temps per a la superació del mínim de crèdits establert de la fase inicial es fa amb independència de les matrícules formalitzades.

3.- Rendiment mínim un cop superats els crèdits mínims de la fase inicial.

Un cop superats els crèdits mínims (42 ECTS) de la fase inicial, en finalitzar cada període lectiu es calcula el paràmetre de resultats acadèmics de cada estudiant. Aquest paràmetre és el quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats.
Es produirà la desvinculació automàtica dels estudis (per un màxim de dos anys), a tots els estudiants amb un paràmetre de resultats acadèmics inferior a 0,3 en tres períodes lectius consecutius (en cas de quadrimestral) o en dos períodes lectius consecutius (en cas anual), excepte en aquells casos convenientment justificats.

4.- Estudiants assignats per preinscripció.

4.1- Àmbit industrial:

Els estudiants assignats als estudis de grau amb entrada única de l’àmbit industrial a l’EET mitjançant el procés de preinscripció, tindran dret a matricular-se a l’escola en el termini establert.

Un cop els estudiants han superat la fase inicial (primer curs 60 ECTS) podran accedir a una de les següents especialitats que s’imparteixen a l’escola: Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, o Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil. El procés d’assignació de titulació (especialitat) es guiarà pels següents paràmetres:
 • Tots els estudiants de primer curs de grau de l’àmbit industrial, excepte el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, hauran de demanar obligatòriament accedir a una titulació mitjançant el formulari de preinscripció que hi ha a la intranet de l’escola. De manera obligatòria caldrà especificar quin és l’ordre de preferència de les 5 titulacions que es poden sol·licitar en les dates indicades del procés de tria d'especialitat: 1 de maig-30 de juny
 • Un cop l’estudiant hagi superat la fase inicial (primer curs 60 ECTS), se l’hi assignarà una titulació segons l’ordre de preferència sol·licitat, en base a la ponderació dels expedients acadèmics dels estudiants. Aquesta ponderació es farà utilitzant la mitjana ponderada de les qualificacions de totes les assignatures i convocatòries matriculades en la fase inicial (multiplicar cada qualificació pel nombre d’ECTS de l’assignatura, sumant tots els productes i dividint la suma total pel total de crèdits matriculats a la FI).
 • En el cas que l’estudiant superi la fase inicial al febrer i vulgui escollir titulació, únicament se li podrà assignar una de les titulacions en les que hi hagi places vacants. El calendari del procés de tria/modificació d'especialitat és: 1 de desembre-31 de gener.
 • En el cas d’estudiants provinents de CFGS, en la ponderació del seu expedient, s’exclouran les assignatures convalidades.
 • En el cas d’empat en la ponderació d’expedients, s’assignarà a tots els estudiants afectats la titulació sol·licitada.
 • Els estudiants que no superin la fase inicial, podran tornar a sol·licitar l’assignació de titulació al maig del curs següent.
El director del centre resoldrà les sol·licituds d’accés a les diverses titulacions. En cas de desacord amb la resolució, l’estudiant podrà reclamar en el mateix òrgan presentant un recurs d’alçada adreçat al rector de la UPC.

L’accés és directe pels estudiants de la titulació d’Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte que han estat assignats a través del procés de preinscripció universitària.


4.2- Àmbit telecomunicacions:

Els estudiants assignats als estudis de grau de l’àmbit telecomunicacions a l’EET mitjançant el procés de preinscripció, tindran dret a matricular-se a l’escola en el termini establert.

5.- Matrícula d’un nou curs (segon curs).

5.1- Àmbit industrial:

Amb caràcter general, haver superat 42 ECTS de la fase inicial és requisit per poder-se matricular de les assignatures bàsiques i comuns del segon curs. No es podran matricular d’assignatures d’especialitat ja que en no tenir la fase inicial superada, l’estudiant encara no tindrà titulació assignada, excepte en el cas de la titulació de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte.

5.2- Àmbit telecomunicacions:

Amb caràcter general, haver superat 42 ECTS de la fase inicial és requisit per a poder-se matricular de les assignatures del segon curs.
L’avaluació curricular a l’ESEIAAT

L’avaluació dels estudiants de l’EET es regirà per la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau de la UPC, aprovada pel Consell de Govern de 30 de març de 2009, en la que es regulen aquells aspectes normatius relacionats amb els estudis de grau que s'han d'implementar per al 2009/2010, complementada amb les disposicions que s’exposen tot seguit.

1.- Les fases curriculars:

En els estudis de grau de l’EET, i a efectes d’avaluació, es contemplen tres blocs o conjunts d’assignatures els quals referirem com les fases curriculars Inicial, No Inicial, i de Projecte Final de Grau, del grau. Cada estudiant serà avaluat de forma global del conjunt d’assignatures de cada fase. Aquesta avaluació conjunta constitueix l’avaluació curricular de l’estudiant relativa a la fase corresponent, i si l’estudiant és declarat apte en el procés d’avaluació curricular s’entendrà que ha superat la fase.

Les tres fases són:

Fase Inicial (FI): totes les assignatures del primer curs del grau (Q1 i Q2).

Fase No Inicial (FNI): totes les assignatures dels cursos 2on (Q3 i Q4), 3er (Q5 i Q6) i 4art (Q7 i Q8) del grau.

Fase de Projecte Final de Grau: el Projecte de Final de Grau (PFG) (Q8).


2.- Realització de l’avaluació curricular:

L’avaluació curricular d’una fase l’efectuarà la Comissió d’Avaluació Curricular (CAC) constituïda per un conjunt de professors designats especialment per a aquesta funció.

La Comissió d’Avaluació Curricular estarà formada per
 • El sotsdirector acadèmic, responsable de l'avaluació curricular de l'escola, que la presidirà.
 • El sotsdirector cap d'estudis que actuarà de vicepresident.
 • Els coordinadors de les Unitats Docents de l'escola, entre els quals es nomenarà un secretari que elaborarà l’acta de la reunió.
 • Dos estudiants de l'escola, que hagin superat la FI i no se’ls avaluï en la mateixa convocatòria.


3.- Avaluació curricular de la Fase Inicial (FI):

L’avaluació curricular de l’estudiant relativa a la Fase Inicial es durà a terme quan aquell hagi estat avaluat de totes les assignatures que la configuren, o bé quan hagi exhaurit el termini fixat per superar-la, fins i tot encara que no hagi estat avaluat de la totalitat de les assignatures de la fase.

Un estudiant serà per defecte declarat apte de la Fase Inicial de forma automàtica en qualsevol dels dos casos següents:

(a) Quan les qualificacions numèriques de totes les assignatures de la fase siguin iguals o superiors a 5.0. En aquest cas, les qualificacions numèriques i descriptives passen a ser definitives sense canvis.

(b) Quan la qualificació de dues assignatures (maxim 12 ECTS) és inferior a 5 però no inferior a 4.0 i les qualificacions de la totes les altres assignatures de la fase són iguals o superiors a 5.0, essent, a més a més, la nota mitjana ponderada del bloc curricular no inferior a 5.0.

En el supòsit (b) l’assignatura suspesa amb nota no inferior a 4.0 passarà a tenir la qualificació descriptiva d’“Aprovat” i numèrica de 5.0.

L’estudiant que es troba en el supòsit (b) de superació automàtica de la Fase Inicial però no vol ser objecte de l’avaluació curricular per poder optar a una millor nota en l’assignatura suspesa repetint-la en el període lectiu següent, ho haurà de sol·licitar de forma expressa mitjançant una instància adreçada al Director en un termini de com a màxim cinc dies naturals després de la publicació de les seves qualificacions i sempre abans de la reunió de la CAC corresponent.

En qualsevol cas, un cop cursades totes les assignatures de la fase inicial, un estudiant pot sol·licitar de forma raonada al president de la Comissió d’Avaluació Curricular, mitjançant instància raonada i acompanyada de la documentació necessària, ser declarat apte de la Fase Inicial malgrat no complir cap dels supòsits anteriors. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar amb una antelació de com a mínim dos dies hàbils abans de la constitució de la Comissió d’Avaluació Curricular. En tal circumstància, la Comissió d'Avaluació Curricular d’Escola n’estudiarà el cas i declararà l'estudiant apte o no en base a la informació disponible i tenint en compte especialment el rendiment creixent.

Quan un estudiant no superi la FI i encara no hagi exhaurit els terminis previstos per la normativa de permanència, serà declarat suspens de qualificació, i si hagués superat aquest termini serà declarat no apte.

El director de l'escola resoldrà les al·legacions que presentin els estudiants relatives al resultat de la seva avaluació curricular.


4.- Avaluació curricular de la Fase no inicial (FNI):

Un estudiant serà avaluat de la FNI quan hagi estat avaluat de la totalitat de les assignatures que la constitueixen. Per defecte, un estudiant serà declarat apte de la FNI de forma automàtica en qualsevol dels dos casos següents:

(a) Quan les qualificacions numèriques de totes les assignatures de la fase siguin iguals o superiors a 5.0. En aquest cas, les qualificacions numèriques i descriptives passen a ser definitives sense canvis.

(b) Quan la qualificació de com a màxim dues assignatures de la FNI sigui inferior a 5 sense ser inferior a 4, i tenint totes les altres una nota no inferior a 5, i essent. a més a més, la nota mitjana ponderada de la fase no inferior a 5.0.

En el supòsit (b) les assignatures suspeses amb nota no inferior a 4.0 passaran a tenir la qualificació descriptiva d’Aprovat” i numèrica de 5.0.

En qualsevol cas, un cop cursades totes les assignatures de la fase no inicial, un estudiant pot sol·licitar, al president de la Comissió d’Avaluació Curricular, mitjançant instància raonada i acompanyada de la documentació necessària, ser declarat apte de la Fase No Inicial malgrat no complir cap dels supòsits anteriors. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar amb una antelació de com a mínim dos dies hàbils abans de la constitució de la Comissió d’Avaluació Curricular. En tal cas, la Comissió n’estudiarà el cas i declararà l'estudiant apte o no en base a la informació disponible.

Quan un estudiant no superi la FNI i encara no hagi exhaurit els terminis previstos per la normativa de permanència, serà declarat suspens de qualificació de la FNI.

L’estudiant que es trobi en el supòsit (b) de superació automàtica de la FNI però no vulgui ser objecte de l’avaluació curricular per poder optar a una millor nota, ho haurà de sol·licitar de forma expressa mitjançant una instància adreçada al Director abans que la Comissió d’Avaluació no actuï.

El director de l'escola resoldrà les al·legacions que presentin els estudiants relatives al resultat de la seva avaluació curricular.


5.- Avaluació curricular de la Fase de Projecte de Final de Grau (FPFG):

L’avaluació de la Fase de Projecte de Final de Grau (FPFG) es podrà fer quan es tinguin aprovats 180 ECTS de la titulació.