Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa de Projecte Final de Grau

El Projecte Final de Grau és un treball de recerca o d’aplicació en què l’estudiant, en funció dels seus interessos i motivacions professionals, aprofundeix en algun aspecte dels seus estudis. Representa la culminació de l’aprenentatge de la carrera, on es veuen reflectides les competències adquirides, així com la seva aplicació i el seu desenvolupament.

El PFG es realitzarà, generalment, en el darrer quadrimestre de la titulació.

El PFG es podrà realitzar individualment o en equip, segons el criteri del director/a, en funció de la seva complexitat i la dedicació exigida. En cas de que es faci en equip, cada estudiant ha de ser responsable d’una part ben definida i la seva autoria ha de quedar clarament reflectida en la memòria. Tanmateix, cadascun dels integrants de l’equip han de conèixer en profunditat la totalitat del treball.

Pel que fa al contingut qualitatiu, ha d’incloure els elements característics d’un projecte o estudi d’enginyeria, els quals, en el sentit més ampli, són:

 • Definició d’objectius.
 • Anàlisi d’antecedents i viabilitat.
 • Desenvolupament tècnic ( especificacions, disseny, adequació a normatives, etc..), resultats experimentals,.....
 • Concordança de resultats i objectius.
 • Anàlisi econòmic.
 • Impacte ambiental, social, tecnològic,..
 • Bibliografia.

Cal distingir entre els projectes que defineixen un determinat producte, una instal·lació o una operació industrial, estudis teòrics o empírics, i els que arriben a la construcció del mateix producte o prototip. En aquest cas, el prototip es considera, a l’efecte de valoració, com a part integrant del projecte.

L’oferta de projectes s’elaborarà en base a les modalitats següents:

a) Projectes proposats pel professorat de les Unitats Departamentals.

b) Projectes proposats per un membre del professorat a iniciativa dels/les estudiants.

c) Projectes realitzats en el marc de les relacions Universitat-Empresa.

d) Projectes realitzats en el marc de Programes de Mobilitat Internacional Universitària.

e) Projectes realitzats en el marc de dinàmiques de Cooperació InterUniversitària.

f) Projectes realitzats en el marc del programa de Doble titulació.

 

Modalitat a: Projectes proposats pel professorat de les Unitats Departamentals.
Els projectes seran proposats pel professorat de les unitats departamentals amb docència assignada a l’Escola.

El/la professor/a també indicarà en el moment de l’oferta si es tracta d’un PFG a realitzar en llengua anglesa.

El professorat publicarà les seves propostes de projectes en qualsevol moment, fent servir la intranet de l’Escola. Els/les estudiants interessats/des en una determinada proposta hauran d’adreçar-se directament al/la professor/a que la realitza.

Modalitat b: Projectes proposats per un membre del professorat a iniciativa dels/les estudiants.En aquest cas la iniciativa correspon a l’estudiant, que ha de fer arribar la seva proposta de PFG a un/a professor/a.

Si el/la professor/a dóna el vistiplau a la proposta, caldrà que en publiqui l’enunciat a la intranet de l’Escola.

El projecte apareixerà a la intranet dins la relació publicada de PFG.

Modalitat c: Projectes realitzats en el marc de les relacions Universitat-Empresa.

Preferentment, aquest tipus de projectes és convenient realitzar-los en el marc de Programes de Cooperació Universitat-Empresa (Cooperació Educativa, Programa Leonardo,…).
La realització d’un PFG mitjançant aquesta modalitat haurà de comptar amb un/a director/a de projecte de l’ESEIAAT i un/a tutor/a de l’empresa o institució en la qual l’estudiant durà a terme el treball.

La direcció d’un PFG en règim de cooperació educativa anirà acompanyada del compromís del director/a de tutoritzar l’activitat de l’estudiant a l’empresa.

Al finalitzar el PFG, l’estudiant haurà d’aportar un informe de el/la tutor/a de l’empresa, en el que es valori el seu treball, i s’indiqui el grau d’assoliment dels objectius inicialment establerts. El contingut d’aquest informe està indicat a l’acord 74./2012 del Consell de govern, publicat al Document CG 18/05 2012 sobre Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UPC i al Acord núm. 233/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa de pràctiques externes de la UPC

Modalitat d: Projectes realitzats en el marc de programes de Mobilitat Internacional Universitària.

Els/les estudiants que vulguin realitzar aquesta modalitat de PFG és preferible que ho facin en el marc dels Programes de Mobilitat Internacional dels que disposa l’ESEIAAT (Erasmus, UPC-Europa,…).

La direcció del PFG la portarà un/a professor/a de la Universitat de destí, tanmateix l’estudiant rebrà el suport d’un/a tutor/a de l’escola. Els PFG realitzats a l’estranger per part de l’estudiantat de l’ESEIAAT seran avaluats a la Universitat de destí i posteriorment reconeguts. Aquest reconeixement es farà com si es tractés d’una equiparació i en els casos que sigui necessari l’ESEIAAT establirà criteris d’adaptació de les notes. En el cas que el projecte realitzat a l’estranger correspongui a menys de 24 ECTS la direcció de l’ESEIAAT, a través del seu cap d’estudis, establirà els complements que consideri necessaris per tal de completar fins als 24 ECTS requerits.

Els projectes realitzats a l’ESEIAAT per part d’estudiantat estranger seran avaluats en les mateixes condicions que qualsevol altre PFG, llevat que un acord explícit entre les universitats implicades prevegi una altra modalitat d’avaluació.

Modalitat e: Projectes realitzats en el marc de dinàmiques de Cooperació Interuniversitària.

Aquesta modalitat de PFG sempre serà recolzada i presentada per part d’un Departament i/o un/a professor/a, per tant, es procedirà igual que amb els projectes de tipus (c).

Modalitat f: Projectes realitzats en el marc d’una doble titulació de grau.

La gestió de l’oferta d’aquesta modalitat de PFG serà igual que per les de tipus (a) i (b). Els projectes de doble titulació apareixeran de manera diferenciada a la intranet de PFG.

Aquests projectes hauran de ser co-dirigits per dos professors/res que imparteixin docència a cadascuna de les especialitats de la doble titulació. La proposta i el desenvolupament del projecte han de garantir l’assoliment de les competències específiques de les dues titulacions de grau que l’estudiant estigui cursant.

La normativa de Doble Titulació de l’ESEIAAT regularà tots els aspectes associats a aquest tipus de projectes.

 • La direcció del PFG consisteix en supervisar i orientar el treball de l’estudiant, i donar-li l’assessorament necessari pel que fa a l’abast dels objectius, el plantejament general i aspectes tècnics del projecte.
 • Qualsevol membre del professorat amb adscripció funcional a l’ESEIAAT pot actuar com a director/a d’un PFG.
 • En casos justificats per la temàtica del PFG poden actuar com a codirectors/es dos membres del professorat amb adscripció funcional a l’Escola.
 • Sempre que es consideri oportú i necessari, el/la director/a del PFC podrà proposar col·laboradors/es interns/es o externs/es a la UPC.
 • El/la director/a del PFG ha de recordar l’obligatorietat del compliment de la present normativa.
 • L’orientació i seguiment del treball de l’estudiant es durà a terme mitjançant reunions periòdiques amb el director/a de projecte.
 • El treball personal de l’estudiant per a l’elaboració del PFG és calcula aproximadament en 600 hores de feina, equivalents a 24 ECTS.

Acabat el projecte, l’estudiant haurà de presentar una memòria en la que quedi reflectit el treball desenvolupat. Tota aquesta documentació es penjarà a la intranet, necessàriament en format electrònic (arxiu PDF). El/la director/a del projecte l’haurà de validar, i en aquest moment, el document serà visible per a la consulta de la resta de membres que formaran el tribunal de qualificació.

Un cop avaluat i aprovat el PFG, la documentació en format electrònic es dipositarà directament a Bibliotècnia de la UPC, llevat d’aquells casos que el/la director/a del projecte consideri oportú no fer-ho.

Els processos a seguir per a la realització del PFG són els següents:

CALENDARI D'INSCRIPCIÓ, LLIURAMENT I DEFENSA PFG

ATENCIÓ!!!

NORMATIVA ACADÈMICA D'ESTUDIS DE GRAU UPC VIGENT (NAEG)

Matrícula del treball de fi de grau


"... Si la defensa del TFG no es fa en el quadrimestre en el qual s'ha matriculat, l'estudiant pot triar si vol fer una matrícula addicional en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària més endavant. A la matrícula addicional només s'han d'abonar els serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s’escau). En canvi, la matrícula ordinària implica el pagament complet, amb el recàrrec corresponent per repetició.

En cas que es produeixi un canvi de projecte, no es podrà fer la matrícula addicional. La matrícula addicional té validesa fins al 31 de maig, si la primera s'ha formalitzat en el primer quadrimestre de l'any acadèmic i fins al 31 d'octubre si la primera s'ha formalitzat en el segon quadrimestre. Si el TFG no se supera dins aquest termini, s'haurà de tornar a formalitzar la matrícula ordinària."

La data límit de lliurament del PFG a la Intranet i la data límit de defensa seran les que s'estableixin al calendari acadèmic de l'ESEIAAT, d'acord amb la Normativa acadèmica de la UPC, per a cadà curs acadèmic.

Dates límit d'inscripció a la intranet: veure calendari acadèmic ESEIAAT.

Inscripció del projecte.

Tots els estudiants de l’Escola que hagin de cursar el PFG han de fer-ne la inscripció a la Intranet de projectes. Un cop confirmat pel director/a del projecte, aquest tràmit dóna dret a la seva reserva temporal fins al següent procés de matrícula.

Matrícula del projecte.

Per matricular-se del PFG és necessari que l’estudiant hagi superat 180 ECTS.

La matrícula dóna dret al treball, la tutoria, defensa i avaluació del PFG, i s’haurà de realitzar durant el període de matrícula ordinària del quadrimestre en el que s’iniciarà el treball del projecte.

Si la defensa del pfg no es fa en el quadrimestre en el qual s'ha matriculat, l'estudiant pot triar si vol fer una matrícula addicional en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària més endavant. A la matrícula addicional només s'han d'abonar els serveis administratius ( gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s'escau). En canvi, la matrícula ordinària implica el pagament complet, amb l'increment corresponent per repetició. Si es produeix un canvi de projecte, no es pot fer la matrícula addicional.matrícula addicional al febrer, Per aquesta modalitat de matrícula cal fer una sol·licitud a e_secretaria, de l'1 al 4 de febrer. Una vegada informada, formalitzarem la matrícula des de l'Àrea de Gestió Acadèmica, a no ser que es matriculin d'altres assignatures.

Tot i que la normativa conté la possibilitat de prorrogar la defensa fins el 15 de juliol, aquest centre la limita al 31 de maig, com a data màxima, per raons organitzatives.

Les condicions de matrícula s'han d'acollir al que estableix la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau de la UPC (NAEG).

Tribunal qualificador del projecte.

Per a l’avaluació d’un PFG es constituirà un tribunal. Els tribunals seran nomenats pel Director/a de l’Escola ateses les propostes dels respectius directors/es de projecte, essent pública la seva constitució abans de la defensa dels mateixos.

Cada tribunal estarà format per:

 • El/la president/a, que serà un/a professor/a permanent amb adscripció funcional a l’Escola.
 • El/la director/a del projecte, que actuarà de secretari/a.
 • El/la vocal, que serà un/a professor/a amb adscripció funcional a l’Escola, sortejat d’entre el professorat que no pertanyi a la unitat departamental d’adscripció de el/la director/a del projecte. El/la vocal rebrà mitjançant un correu electrònic la notificació del seu nomenament.
 • El nomenament com a membre d’un tribunal qualificador serà irrenunciable.
 • Si es tracta d’un projecte de Doble titulació, els/les dos directors/es formaran part del tribunal.

En el cas que des del nomenament del tribunal fins la presentació del projecte hi hagi modificacions laborals en algun dels membres del tribunal que afectin la constitució del mateix, es procedirà a substituir la persona en qüestió pel procediment descrit anteriorment.

Presentació i Defensa del projecte.

L’avaluació dels PFG de l’estudiantat de l’ESEIAAT es farà mitjançant la presentació del projecte davant d’un tribunal d’avaluació.

L’Escola farà pública, cada quadrimestre, la data límit per a la presentació dels projectes.

És responsabilitat de el/la director/a del projecte determinar i informar via la intranet de PFG a la gestió acadèmica, de la data per a la presentació del projecte, d’acord amb l’estudiant i la resta de membres del tribunal. El període mínim de temps entre el lliurament del projecte i la data de la seva presentació haurà de ser d’una setmana.

L’Escola farà públic a la intranet la data i lloc de presentació de cada PFG almenys amb dos dies d’antelació.

La presentació i defensa del PFG davant del tribunal serà pública i constarà de dues fases:

1.- L’estudiant exposarà els objectius principals, la descripció del desenvolupament i les conclusions del projecte, en un temps que el/la president/a del tribunal fixarà i farà saber prèviament, i que orientativament és d’entre 25 i 30 minuts.

2.- Cada membre del tribunal podrà demanar a l’estudiant els aclariments o explicacions que cregui pertinents sobre el contingut i la realització del projecte.

La presentació i defensa d’un projecte col·lectiu ha de ser conjunta, amb una participació individual i diferenciada de cada un dels/les estudiants. Tanmateix, cadascun dels integrants de l’equip ha de poder demostrar que coneix en profunditat la totalitat del treball.

L’Escola posarà a disposició de l’estudiantat aquells mitjans audiovisuals de que disposi. La sol·licitud, comprovació del bon funcionament i utilització dels mateixos en la presentació i defensa, és responsabilitat exclusiva de l’estudiant.

Avaluació del projecte.

L'avaluació del Projecte Final de Grau consisteix en una defensa pública per part de l'estudiant davant del Tribunal en un lloc i amb data prèviament establerts i publicats.

El tribunal jutja la memòria i la presentació, i atorga al projecte una qualificació global, numèrica i descriptiva que s’incorpora a l’expedient de l’estudiant.

Cada membre del tribunal valorarà obligatòriament els criteris que planteja la rúbrica d’avaluació de PFG de l’ESEIAAT:

Aquesta puntuació determinarà la qualificació proposada per cadascun d’ells. Tot i així, la nota del projecte podrà ser determinada per consens entre els membres del tribunal. En cas que no fos possible el consens, cada membre atorgarà la qualificació numèrica resultant de la puntuació de la rúbrica, que quedarà reflectida a l’acta d’avaluació. La qualificació final es calcularà com la mitjana aritmètica de les notes assignades.

La nota del PFG haurà de ser determinada pel tribunal qualificador en deliberació no pública.

Pel que fa als PFG realitzats en equip, el tribunal pot assignar la mateixa nota a cada estudiant de l’equip o posar notes individualitzades si es percep que les aportacions i el domini del contingut són diferents.

La nota determinada pel tribunal podrà ser:

Excel·lent 9 - 10
Notable 7 - 8,9
Aprovat 5 - 6,9
Suspens 0 - 4,9

En el cas que el tribunal consideri que el projecte mereix la qualificació de Matrícula d’Honor (10) llavors el secretari/a del tribunal farà constar a l’acta d’avaluació la proposta de Matrícula d’Honor, exposant els motius de la proposta.

En cas que l’estudiant no hagi acabat el projecte durant el quadrimestre en el que l’ha matriculat, la nota serà No Presentat, i haurà de tornar a matricular el projecte (veure apartat 6.1- Matrícula del Projecte).

Abans de l’acte de presentació del projecte, l’Àrea de Gestió Acadèmica (AGA) de l’ESEIAAT farà tramesa de l’acta d’avaluació al/la secretari/a del tribunal, que serà responsable d’omplir-la correctament i retornar-la el més aviat possible. El/la secretari/a també serà l’encarregat/da de lliurar la rúbrica de qualificació del PFG degudament signada per tots els membres del tribunal a l’AGA.

L’Àrea de Gestió Acadèmica ha de conèixer amb 2 dies d’antelació la data de presentació del PFG per tal de preparar aquesta documentació.

La propietat intel·lectual dels PFG serà regulada per la “Normativa sobre drets de propietat industrial i intel·lectual a la UPC”, aprovada pel Consell de Govern de la UPC de 02/10/08.
El/La Director/a de l'ESEIAAT podrà aprovar excepcions a tots aquests aspectes que conformen la normativa de l'Escola sobre Projectes Final de Grau, en situacions particulars degudament justificades. L'estudiant s'ha de dirigir a la Secretaria del Centre on rebrà l'assessorament necessari.