Vés al contingut (premeu Retorn)

Normatives acadèmiques

Fletxa desplegableNormatives exclusives dels estudis de Grau

Normativa de referencia: NAGRAMA

Tràmits associats a la matrícula

Fase inicial:

 • Nombre mínim i màxim de crèdits: sense limitació a temps complet / màxim 18 ECTS a temps parcial
 • No obligatori matricular assignatures amb qualificació entre 4,0 i 4,9
 • Obligatori matricular assignatures suspeses amb qualificació inferior a 4,0
 • No es poden matricular assignatures de fase no inicial. Excepció: si l'estudiant no està afectat per permanència pot ampliar matrícula amb un nombre màxim d'ECTS de fase no inicial igual a 24 menys el nombre d'ECTS de fase inicial amb nota inferior a 5.

Sol·licituds per instància a l'esecretaria:

 

 • Canvi a dedicació parcial
 • Canvi a dedicació normal
 • Treure obligatorietat matriculació UD
 • Afegir UD al potencial de matrícula
 • Treure assignatures matriculades
 • Ampliació de crèdits de matrícula
 • Canvi de grup
 • Modificació de matrícula
 • Anul·lació de matrícula
 • Altres tipus
 • Matrícula addicional del TFG

 

Fase NO inicial:

 • Nombre mínim i màxim de crèdits: entre 18 i 36 ECTS a temps complet / màxim 18 ECTS a temps parcial
 • No obligatori matricular assignatures amb qualificació entre 4,0 i 4,9
 • Obligatori matricular assignatures suspeses amb qualificació inferior a 4,0
 • Per poder matricular una assignatura d'un curs s'han d'haver matriculat totes les assignatures dels cursos anteriors
 • El reconeixement de crèdits optatius s'ha de tramitar en l'última matrícula

Treball de fi de grau

 • El TFG sols es pot matricular quan s'han matriculat totes les assignatures obligatòries i optatives de la titulació. Excepció: quan l'oferta del quadrimestre no permeti matricular un mínim de 18 ECTS.
 • El TFG s'ha de matricular a l'inici del quadrimestre, un cop estigui assignat el projecte a l'estudiant.
 • La defensa del TFG serà al final del quadrimestre, en les dates previstes al calendari acadèmic. En cas que no es defensi en el període establert:
  • Es por formalitzar matrícula addicional (pagament únic de taxes): la defensa serà a meitat del quadrimestres addicional en les dates previstes al calendari acadèmic.
  • Es pot tornar a formalitzar la matrícula (pagaments dels crèdits amb increment per repetició): la defensa serà al final del quadrimestre en les dates previstes al calendari acadèmic.

Normativa de referència: NAGRAMA

Tràmits

Inici dels estudis: desvinculació dels estudis en cas de no superar 12 ECTS en el primer any (no computen els crèdits reconeguts)

Sol·licituds per instància a l'esecretaria:

 

 • No computar alfa d'un quadrimestre
 • Continuïtat d'estudis
 • Pròrroga del còmput de temps per a l'aplicació de la normativa de permanència.

 

 

Fase inicial: desvinculació dels estudis en cas de no superar el nombre mínim de crèdits de fase inicial en dos anys.

 • Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte: 42 ECTS
 • Grau d'Enginyeria Industrial Fase Inicial: 42 ECTS
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: 60 ECTS
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials: 60 ECTS
 • Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials: 60 ECTS
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals: 42 ECTS
Fase NO inicial: desvinculació dels estudis en cas que el rendiment sigui inferior a 0,3 durant tres quadrimestres consecutius

Normativa de referència: Normativa d'avaluació curricular dels estudis de grau

Tràmits

Fase inicial:
 • Criteri: màxim 2 assignatures amb qualificació entre 4,0 i 4,9 i nota mitjana ≥ 5,0

Sol·licituds per instància a l'esecretaria:

 

 • Renúncia a l'avaluació curricular
 • Continuïtat d'estudis
 • Al·legacions a la Comissió d'Avaluació Curricular

Fase NO inicial:

 • Criteri: màxim 2 assignatures amb qualificació entre 4,0 i 4,9 i nota mitjana ≥ 5,0 o 3 assignatures amb qualificació entre 4,0 i 4,9 i nota mitjana ≥ 5,5

 

Els estudiants assignats als estudis de grau amb entrada única de l'àmbit industrial a l'ESEIAAT mitjançant el procés de preinscripció, matricularan les assignatures de la Fase Inicial dels estudis (GREFI).

Un cop els estudiants han superat la Fase Inicial (primer curs 60 ECTS) podran accedir a un dels següents graus: Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, o Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil. El procés d'assignació de grau es guiarà pels següents paràmetres:

 • Els estudiants de GREFI hauran de demanar obligatòriament accedir a una titulació mitjançant el formulari de sol·licitud de grau disponible a la intranet del centre. De manera obligatòria caldrà especificar quin és l'ordre de preferència de les 5 titulacions que es poden demanar les dates indicades del procés de tria de grau
 • Un cop l'estudiant hagi superat la fase inicial (primer curs 60 ECTS), se l'hi assignarà una titulació segons l'ordre de preferència sol·licitat, en base a la ponderació dels expedients acadèmics dels estudiants. Aquesta ponderació es farà utilitzant la mitjana ponderada de les qualificacions de totes les assignatures i convocatòries matriculades en la fase inicial (multiplicar cada qualificació pel nombre d'ECTS de l'assignatura, sumant tots els productes i dividint la suma total pel total de crèdits matriculats a la FI).
 • En el cas d'estudiants provinents de CFGS, en la ponderació del seu expedient, s'exclouran les assignatures convalidades.
 • En el cas que l'estudiant superi la fase inicial al febrer i vulgui escollir titulació, únicament se li podrà assignar una de les titulacions en les que hi hagi places vacants En aquesta convocatòria, l'estudiant pot demanar que se li ajorni l'assignació de grau en cas que la primera preferència hagi quedat exhaurida en l'assignació anterior.
 • En el cas d'empat en la ponderació d'expedients, s'assignarà a tots els estudiants afectats la titulació sol·licitada.
 • Els estudiants que no superin la fase inicial, podran tornar a sol·licitar l'assignació de titulació al maig del curs següent

Terminis de sol·licitud:

  • De l'1 de maig al 30 de juny.
  • De l'1 de novembre al 30 de gener.

  Procediment de sol·licitud:

  Intranet de centre
Un cop superada la Fase Inicial dels Graus d'Enginyeria Industrial d'accès comú, caldrà consultar les normatives pròpies de les disciplines específiques; Enginyeria Elèctrica, Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química i Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil

Fletxa desplegableNormatives exclusives dels estudis de Màster

Normativa de referencia: NAGRAMA

Tràmits associats a la matrícula


 • Nombre mínim i màxim de crèdits: entre 18 i 36 ECTS a temps complet / màxim 18 ECTS a temps parcial
 • Per a poder matricular una assignatura d'un curs s'han d'haver matriculat totes les assignatures dels cursos anteriors

Sol·licituds per instància a l'esecretaria:

 

 • Canvi a dedicació parcial
 • Canvi a dedicació normal
 • Treure obligatorietat matriculació UD
 • Afegir UD al potencial de matrícula
 • Treure assignatures matriculades
 • Ampliació de crèdits de matrícula
 • Canvi de grup
 • Modificació de matrícula
 • Anul·lació de matrícula
 • Altres tipus
 • Matrícula addicional del TFG

 

Treball Fi de Màster

 • El TFM només es pot matricular quan s'han matriculat totes les assignatures obligatòries i optatives de la titulació.
 • El TFM s'ha de matricular a l'inici del quadrimestre un cop estigui assignat a l'estudiant.
 • La defensa del TFM serà al final del quadrimestre, en les dates previstes al calendari acadèmic i únicament quan s'hagin superat totes les assignatures obligatòries i optatives. En cas que no es defensi en el període establert:
  • Es pot formalitzar matrícula addicional (pagament únic de taxes): la defensa serà a meitat del quadrimestre addicional en les dates previstes al calendari acadèmic.
  • Es pot tornar a formalitzar la matrícla (pagament dels crèdits amb recàrrec per repetició): la defensa serà al final del quadrimestre en les dates previstes al calendari academic.

Normativa de referència: NAGRAMA

Tràmits

Inici dels estudis: desvinculació dels estudis en cas de no superar 15 ECTS en el primer any (no computen els crèdits reconeguts)

Sol·licituds per instància a l'esecretaria:

 

 • Continuïtat d'estudis
 • Pròrroga del còmput de temps per a l'aplicació de la normativa de permanència.