Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques externes en empresa

 

AVISOS

 • A partir del 18 de desembre (inclòs) només s'acceptaran convenis amb data d'inici 8 de gener en endavant.

 • RECORDEU que: únicament s'acceptaran convenis entregats set dies laborables abans de la data d'inici de les pràctiques i amb el format vigent que està penjat en aquesta pàgina web.

L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa promou la participació dels seus estudiants de Grau i Màster universitaris, en pràctiques professionals que poden realitzar en empreses, institucions o entitats públiques o privades d'àmbit nacional o internacional, per completar la seva formació universitària.

Les pràctiques de l'estudiant universitari es realitzen sota la supervisió de l'escola, i constitueixen una activitat formativa que té per finalitat:

 • Contribuir a la formació integral de l'estudiant, complementant els ensenyaments teòrics i pràctics.
 • Facilitar el coneixement i la metodologia de treball adequada a la realitat professional de l'enginyer/a en que els estudiants hauran d'actuar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
 • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
 • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball.
NORMATIVES NORMATIVES

Normativa estatal

Reial Decret 592/2014, 11 de juliol de 2014, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

Reial Decreto-Ley 8/2014, de 4 de juliol de "Aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiència". A la disposició addicional vint-i-cinquena, es tracta la bonificació en la cotització a la Seguretat Social per a les pràctiques curriculars externes dels estudiants.


Normativa UPC

Acord núm. 74/2012, del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa de pràctiques externes de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Acord núm 30/2015, del Consell de Govern per la qual s'aprova la modificació.


INFORMACIÓ PER A EMPRESES INFORMACIÓ PER A EMPRESES

Qui pot participar?

 • Empreses privades.
 • Empreses i Institucions públiques.
 • Professionals liberals i Col·legis professionals.

Avantatges per les empreses

 • No s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiant, la naturalesa del conveni és acadèmica (Reial decret 592/2014), i per tant NO és d'aplicació la vigent legislació laboral.
 • Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques i conèixer candidats per incorporar-se a l'empresa en un futur.
 • La relació s'estableix per convenis de cooperació educativa que signen:
  • L'empresa
  • L'estudiant
  • La Universitat

El conveni es pot rescindir, modificar o si és possible ampliar, en qualsevol moment.

Cost per a les empreses

S'estableix una compensació pel treball realitzat, d'acord amb l'interès i la proposta de l'empresa. Aquesta es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat orientativa de 8 euros/hora, en concepte de borsa o ajut a l'estudi, que es fixarà en el moment de la signatura.

Overhead

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) facturarà directament a l'empresa el 15'70% del total pagat a l'estudiant en concepte de despeses de gestió. Aquestes despeses estan subjectes a l'IVA, aplicant un tipus impositiu del 21% sobre aquest 15'7%.

Seguretat Social

Tal com explica l'article 5 del Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, les empreses/entitats estan OBLIGADES A INCLOURE, A PARTIR DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2013, ALS ESTUDIANTS QUE TENEN FORMALITZATS CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA, AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL. (veure apartat normatives)

Al juliol del 2014 es va aprovat al BOE número 163, de 5 de juliol, publicació del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de juliol, a la disposició addicional 25, parla de LA BONIFICACIÓ DEL 100% EN LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A LES PRÀCTIQUES CURRICULARS EXTERNES dels estudiants universitaris.

El procediment per incloure els estudiants que fan convenis de cooperació educativa al règim general de la seguretat social és:

  1. L'estudiant ha d'afiliar-se a la seguretat social, sempre i quan no estigui donat d'alta anteriorment. Si l'estudiant estava a la cartilla de la seguretat social amb els pares, no és vàlid.
  2. L'empresa ha de sol·licitar via Sistema RED, un nou codi cotització. L'empresa ha de vincular a aquest nou codi de cotització a l'estudiant. El pagament de les cotitzacions s'haurà de fer atenent les instruccions de la Tresoreria General de la Seguridad Social (TGSS).

TAULA DE COTITZACIONS PER CONTRACTES DE FORMACIÓ

Concepte EmpresaTreballador Total

Per Contingències Comunes
33,46 € 6,67 € 40,13 €

Per Accidents de Treball i Malalties Professionals
IT: 2,57 €
IMS: 2,03 €
  4,60 €
Total 38,06 €* 6,67 € 44,73 €
*En el cas de les pràctiques curriculars, l'Estat bonifica la totalitat de la quota patronal.

 

Instruccions de gestió detallades.

Informació Seguretat Social: Cotización por contratos para la formación.

 1. Els estudiants han de tenir l'assegurança escolar mentre el conveni de cooperació educativa sigui vigent. L'assegurança escolar, cobreix períodes d'un any que van des del dia 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent, que és el que es considera curs escolar.

  Si l'estudiant té més de 28 anys, haurà de formalitzar una assegurança privada. A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la corredoria d'assegurances CONFIDE i la MÚTUA DELS ENGINYERS.

  Més informació sobre assegurances.

   

 2. L'empresa haurà de fer una retenció mínima de IRPF del 2%
INFORMACIÓ PER A L'ESTUDIANT INFORMACIÓ PER A L'ESTUDIANT

Les pràctiques externes en els Graus i Màsters universitaris constitueixen una activitat voluntària (no obligatòria), que pot tenir caràcter curricular o extra-curricular.


L'estudiant de GRAU, abans de realitzar les pràctiques haurà d'haver superat 120 ECTS.


L'estudiant de Màster, abans de realitzar les pràctiques ha de tenir superats 15 ECTS, excepte si la pràctica es fa a la mateixa empresa on s'han fet durant la titulació de grau


El nombre màxim d'hores de pràctiques en qualsevol modalitat s'estableix en funció de la durada dels estudis:

 • Grau de 240 ECTS: màxim de 1.800 hores
 • Màster de 60 ECTS: màxim de 600 hores
 • Màster de 90 ECTS: màxim de 900 hores
 • Màster de 120 ECTS: màxim de 1.200 hores

El màxim d'hores de pràctiques per curs escolar (16 de setembre fins al 15 de setembre any següent) és de 900 hores (improrrogables).

En cas de dobles titulacions, consulteu a secretaria.


Pràctiques curriculars:

  • Les pràctiques curriculars tindran la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura ordinària. Per tant, s'han de matricular i avaluar, i són de caràcter optatiu.
  • El nombre de crèdits a reconèixer per pràctiques curriculars és de 12 ECTS (excepte al Màster Universitari de Sistemes i Automàtics i Electrònica Industrial que és de 10 ECTS).

 • 30 hores de dedicació en pràctiques acadèmiques externes equivalen a 1 crèdit ECTS.
  • 360 hores 12 ECTS

  • 300 hores 10 ECTS

 • ATENCIÓ: La matrícula la realitzarà el SIAE (Servei informació i atenció a l'estudiant) a l'hora de començar la pràctica, estigui obert o no el període de matrícula. Les hores que haurà de realitzar l'estudiant seran sempre 360h, o 300h independentment dels crèdits que necessiti matricular.
 • Les pràctiques curriculars estan bonificades al 100% per la Seguretat Social (veure apartat SEGURETAT SOCIAL).

Consulta els tribunals de pràctiques curriculars d'empresa:

icon_pdf.png Gener 2018


Guia de les pràctiques curriculars:

Pràctiques extra-curriculars:

Les pràctiques extra-curriculars no formen part del pla d'estudis, ni de l'expedient acadèmic, encara que s'incorporaran al Suplement Europeu al Títol.

AVALUACIÓ PRÀCTIQUES AVALUACIÓ PRÀCTIQUES

Pràctiques curriculars

Memòria intermèdia pràctiques: català // castellà // anglès

Informe final estudiants: català // castellà

Informe tutor: català // castellà // anglès


Pràctiques extracurriculars

Informe tutor: català // castellà

TITULACIONS IMPARTIDES A L'ESEIAAT TITULACIONS IMPARTIDES A L'ESEIAAT

Estudis de Grau i Estudis Integrats (240 ECTS)

 • Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte.
 • Grau en Enginyeria Elèctrica.
 • Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica.
 • Grau en Enginyeria Mecànica.
 • Grau en Enginyeria Química.
 • Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil.
 • Estudis Integrats d'Enginyeria Industrial (Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Màster Universitari en Enginyeria Industrial).
 • Estudis Integrats d'Enginyeria Aeronàutica (Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica).
 • Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials.
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals.

Màsters Universitaris

120 ECTS

 • Màster Universitari en Enginyeria Industrial.
 • Màster Universitari en Enginyeria d'Organització (semipresencial).
 • Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil i Paperera.
 • Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica.
 • Master's Degree in Management Engineering.
 • Master's Degree in Engineering and Technology Management.

90 ECTS

 • Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial.

60 ECTS

 • Master's Degree in Space and Aeronautical Engineering.
DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ DELS CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ DELS CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

Per formalitzar el conveni de cooperació educativa cal lliurar al SIAE, com a mínim una setmana abans de l'inici de la pràctica, la següent documentació ( signada per l'empresa i per l'estudiant):

IMPORTANT: d'acord amb l'acompliment de les lleis que regulen les pràctiques externes, no s'acceptaran convenis amb data posterior a la data d'inici de la pràctica.

Català:

 1. Conveni de Cooperació Educativa* (3 exemplars) signats per l'empresa i per l'estudiant.
 2. Pla Formatiu. El projecte formatiu l'ha d'omplir l'empresa; si les pràctiques són curriculars l'empresa ha de fer una descripció ampliada (entre 200-500 paraules) del treball que realitzarà l'estudiant.
 3. Fotocòpia de la matrícula del semestre vigent.
 4. Imprès sol·licitud i matrícula pràctiques curriculars.

*Descarregueu aquests documents al vostre PC i executeu-los allà, no des de un navegador web.


Castellano:

 1. Convenio de Cooperación Educativa*.
 2. Plan Formativo.
 3. Fotocopia de la matrícula del semestre vigente.

*Descarregueu aquests documents al vostre PC i executeu-los allà, no des de un navegador web.


English:

 1. Educational Cooperation Agreement*.
 2. Work Plan.
 3. Student enrollment.

*Descarregueu aquests documents al vostre PC i executeu-los allà, no des de un navegador web.


En cas de pròrroga no és necessari adjuntar el Projecte Formatiu, sempre que no es modifiquin les condicions de l'anterior. Només caldrà lliurar les 3 còpies del conveni de cooperació educativa.


En cas de fer una modificació del conveni (canvi d'hores, canvi dates...), també s'hauran de portar les 3 còpies del formulari de convenis, assenyalant en la part superior que és una modificació.


Els convenis amb data d'inici 16 de setembre s'han de presentar juntament amb el projecte formatiu, encara que siguin continuació d'un conveni anterior ja que van associats al nou curs acadèmic.


Les dates dels convenis de cooperació educativa es regeixen pel curs escolar, que comença el 16 de setembre de cada any i acaba el 15 de setembre de l'any següent.


Baixa d'un conveni

Per donar de baixa un conveni, cal lliurar el document diligència de baixa signat per l'estudiant i l'empresa, el podeu enviar via e-mail al Servei d'Atenció a l'Usuari.


Document de Diligència de baixa:

català // castellà


MOLT IMPORTANT: Els estudiants que estiguin realitzant un conveni i finalitzin els seus estudis, han de tramitar la diligència de baixa del conveni en el moment de tancar l'expedient. En cap cas es poden fer pràctiques amb conveni si s'han superat tots els crèdits d'una titulació.

CONTACTE CONTACTE

ATENCIÓ A ESTUDIANTS:

UPC - ESEIAAT

C/Colom, 11.Edifici TR5, planta 1a, SIAE

Contacte: Servei d'Atenció a l'Usuari

Telèfon: 93 739 81 85

 

ATENCIÓ A  EMPRESES:

e-mail: empreses.eseiaat@upc.edu

Telèfon: 93 739 87 73